2011 m. sausio 19 d.
Nr. 5
(1885)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mintys kiekvienai dienai

Kazimieras Dobkevičius

Kun. Kazimieras Ambrasas SJ

Išleista kunigo Kazimiero Ambraso SJ Mažosios bibliotekos ketvirtoji knygelė „Mažasis magnificat IV. Mintys kiekvienai dienai“, skirta spaliui, lapkričiui ir gruodžiui. Visų dvylikos mėnesių pamąstymai suskirstyti į keturias knygeles po tris mėnesius. Leisti tokias knygeles buvo sena autoriaus svajonė, jau mėginta įgyvendinti anksčiau išleistomis: „Kristaus kančia, pastiprink mane...“ (2002), „Aukštyn“ (2003). Kun. K. Ambrasas primena: „Jei bent trupinėlį kam nors ji padės, ačiū Dievui. Kuo daugiau gausios dangaus palaimos ir sėkmės skaitytojams, kurių prašome prisiminti leidėjus bent viena „Sveika, Marija“. Ačiū visiems.“

 Kazimieras Ambrasas gimė 1934 m. birželio 1 dieną Surgučių kaime, Sasnavos valsčiuje, Marijampolės apskrityje. Baigęs Lazdijų vidurinę, 1957 metais įstojo į Vilniaus  universiteto  studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. Dešimt metų dirbo redakcijose, paskui įstojo į aspirantūrą. Dvidešimt penkerius metus dirbo Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedroje. Ten dirbdamas apsigynė daktaro disertaciją, paskui slapčia įstojo į Jėzaus Draugiją ir baigė pogrindžio seminariją. 1988 metais Skaistgiryje  arkivyskupo Julijono Steponavičiaus  įšventintas kunigu ir netrukus universiteto vadovybės išsiųstas dėstyti lietuvių kalbos į Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetą. Vieną semestrą dirbo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Nemažai rašė į oficialią ir pogrindinę spaudą: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ (ją kelerius metus redagavo), paskui „Aušrą“, kurią leido kun. Lionginas Kunevičius. Nuo 1990 metų dirbdamas Vatikano radijuje su kitais Romoje studijuojančiais lietuviais rengė ir vadovavo kelių ciklų lietuviškosioms religinėms laidoms sesutės Andželikos Birmingeme vadovaujamam radijui „Amžinasis žodis“. Per pusmetį Filipinuose baigė terciatą, 1993–2001 metais dirbo Monrealio Aušros Vartų parapijoje (Kanada), paskui Čikagoje (JAV). Nuo 2003 metų pabaigos gyvena ir dirba Tėvų jėzuitų namuose Kaune, rašo į vietinę ir užsienio lietuvišką spaudą, padeda Marijos radijui, kartas nuo karto vadovauja dvasiniams susitelkimams Lietuvoje, palydi į užsienį vykstančias maldininkų grupes. 2006 metais su maldininkų grupe pėsčiomis iš Kryžių kalno per Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Vengriją, Austriją, Italiją nukeliavo 4300 km iki Šventosios Žemės. 2008 metais su tais pačiais Gintaro Naudžiūno vadovaujamais kryžnešiais  išvažiavo į Lurdą ir po keturis mėnesių trukusio žygio pėsčiomis pasiekė Šiluvą, kur buvo švenčiamos 400-osios Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo metinės. Apie šią kelionę jis parengė  ir 2010 metais išleido knygą „Vėliavos iškeltos plakas...“

Vyskupas Eugenijus Bartulis apie knygelę „Mintys kiekvienai dienai“ sako: „Mielas kun. Kazimierai, Jūsų knyga – nuostabi, nes joje kiekvieną dieną gausu įvairiausių samprotavimų, mąstymo akimirkų, pasiryžimų ir kitų minčių krislelių. Dievas tesuteikia Jums naujų jėgų ir ištvermės, pradėjus šį nuostabų darbą, sėkmingai ir užbaigti.“

Vyskupas Juozas Tunaitis: „Pašvęsti dieną – tai pirmiausia ją pradėti šventa mintimi, kuri lyg šviesi gija lydėtų krikščionį per visą jo dieną. Tą galimybę gražiai suteikia kun. K. Ambraso SJ „Mažasis  Magnificat IV.  Mintys kiekvienai dienai“.

 Kun. K. Ambrasas primena skaitytojams: „Mes per mažai arba visiškai nesikreipiame į Dievo tarnus, palaimintuosius ir šventuosius, kurie mums, gyviesiems, gali išprašyti daug malonių. Todėl kiekvienoje mąstymams skirtoje dienoje jie paminimi. Retsykiais šioje knygoje šen ten papildytos naujais duomenimis ir vardais. Visas išleistąsias keturias knygeles galima panaudoti nepriklausomai nuo liturginių trimis ABC ciklais suskirstytų metų. Jomis galima naudotis visada.“ Tai tikrai labai reikalinga knyga, kuri praturtina nauju turiniu, skatina nenusidėti, dažniau melstis.

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija