2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Kai malda daro stebuklus ir stiprina

Po šv. Mišių: kunigai, seminarijos
studentai, ministrantai (pirmoje eilėje)

GARGŽDAI. Sausio 9 dieną, sekmadienį, Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo dekanas klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, asistuojant diakonui Vytautui Liesiui,  buvo meldžiamasi už studentus, sugrįžtančius į studijas. Jų sugrįžimas į parapiją atostogų pagyvina, paįvairina šventes, suteikia daugiau iškilmingumo, paskatina ir kitus tikinčiuosius aktyviau dalyvauti pamaldose.


Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Malda už kunigus

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas
ir grupė parapijiečių

RATNYČIA. Praėjusieji metai popiežiaus Benedikto XVI buvo paskelbti Kunigų metais. Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos tikintieji įsitraukė į asmeninę maldą už kunigus. Kiti meldžiasi nuo seniau. Nemaža grupelė parapijiečių pasimelsti už kunigus susirinko ir sausio pirmąjį ketvirtadienį, kuris mums kaip tik ir primena Eucharistijos ir Kunigystės sakramentų vertę. Parapijiečiai, paprašyti klebono, paraginti ses. Marytės ir jos pagalbininkės Eugenijos Sidaravičiūtės, įkūrė maldos už kunigus būrelį. Dalis žmonių negalėjo tądien atvykti, bet savo asmenine malda namuose lydėjo atvykusius į parapijos namus. Šios maldos grupės palydėjimą klebonas pavedė ses. Marytei, kuri atskleidė Šventojo Rašto turtus. Susirinkime artimiau susipažinome, išsakėme savo pageidavimus, bandėme išsiryškinti bendrus tikslus. Taip atsiliepėme į kardinolo A. J. Bačkio prašymą, išsakytą per Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčios 100 metų jubiliejų, melstis už kunigus ir ypač už savo parapijos kleboną kun. Žydrių Kuziną. Kardinolas prašė įsitraukti į maldos judėjimą, kurio tikslas – sustiprinti kunigus, ragino kiekvienoje parapijoje įkurti maldos už kunigus ir už naujus pašaukimus į kunigystę būrelį. „Esu tikras, kad tie tikintieji, kurie nuolat melsis už kunigus, ims kitaip į juos žvelgti ir vertinti, o ir kunigai pajus didesnę pagalbą iš savo parapijiečių“, – rašė kardinolas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Pasklido Gailestingumo metų žinia

Šv. Mišiose Vilkaviškio Katedrojo
buvo pristatytos dvi Dievo
gailestingumo paveikslo kopijos

VILKAVIŠKIS. Sekmadienį, sausio 16-ąją, jaunimo misionierių grupė iš Vilniaus apsilankė Vilkaviškyje. Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenės (CC) vienuolės ir Emauso jaunimo maldos grupės atstovai parapijos salėje susirinkusiems pristatė ir liudijo žinią apie Dievo gailestingumą. Dalyvavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Vilniaus arkivyskupo augziliaras Arūnas Poniškaitis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija