2011 m. sausio 21 d.
Nr. 6
(1886)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dėl pasauliečių „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių

Rimantas Pumputis,

VšĮ „Avinėlio užtarėjų draugai“ vadovas

Romos katalikų bendruomenė „Avinėlio užtarėjai“, kurią sudarė kunigai, eremitai ir pasauliečiai, veikusi nuo 1985 metų JAV, Nebraskos valstijoje, Omahoje, 2010 spalio 15 dieną vietos arkivyskupo George’o Lucas’o dekretu buvo uždaryta.

Dar šią žiemą „Avinėlio užtarėjų“ draugijos direktorė Nadine Brown kreipėsi į Omahos arkivyskupą prašydama leisti draugijai pereiti į trečiąją vystymosi pakopą ir tapti vienuolija.

Arkivyskupas, norėdamas geriau susipažinti su bendruomenės gyvenimu, dvasingumu ir tvarka, paskyrė vizitatoriumi kun. James’ą Conn’ą, kanonų teisės profesorių iš Romos, kuris keletą mėnesių stebėjo bendruomenės gyvenimą, kalbėjosi su jos nariais, tikrino dokumentus. Vizitacijos rezultatai parodė esant trūkumų vadovavimo, vidaus tvarkos, finansų bei turto tvarkymo srityse, todėl Omahos arkivyskupas, atsižvelgdamas ir į daugumos eremitų pageidavimus, pasiūlė bendruomenės vadovybei kai ką pakeisti. Buvo paskirti nauji vadovai, tačiau pradėjus draugijos pertvarkymo veiksmus draugijos civilinės tarybos nariai ir Nadine Brown nesutiko su jais bendradarbiauti ir sutvarkyti bendruomenės gyvenimą pagal Bažnyčios mokymą bei Kanonų teisės kodeksą, todėl arkivyskupas uždarė draugiją ir panaikino bendruomenę. 56 buvę vienuoliai, tarp jų visi šeši bendruomenės kunigai, arkivyskupo rūpesčiu buvo laikinai apgyvendinti arkivyskupijos patalpose leidžiant tęsti užtarimo maldos charizmos praktikavimą ir įsteigti naują vienuoliją. Buvusiai bendruomenei priklausiusių pasauliečių maldos grupėms neleidžiama naudotis Nadine Brown knygomis ir „Avinėlio užtarėjų“ bendruomenės parengtomis maldingumo ugdymo programomis, tačiau raginama ir toliau tęsti maldos susirinkimus, juose naudotis Šventuoju Raštu, Bažnyčios susirinkimų dokumentais, Šventojo Tėvo enciklikomis, Katalikų Bažnyčios Katekizmu bei melstis už ganytojus, Bažnyčios reikmes, Šventojo Tėvo intencijomis.

Lietuvoje veikė per 30 „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių. Lapkričio 20 dieną Šiauliuose įvykusio „Avinėlio užtarėjų draugų“ maldos grupių buvusių narių susirinkimo metu, dalyvaujant Šiaulių vyskupui E. Bartuliui, susirinkimo dalyvius supažindinus su arkivyskupo George’o Lucas’o dekretu tartasi dėl tolimesnės maldos grupių veiklos pobūdžio. Vyskupas E. Bartulis pristatė Lietuvos vyskupų poziciją, jog maldos grupės turėtų tęsti maldos susirinkimus, tačiau juose nesinaudoti Nadine Brown knygomis ir „Avinėlio užtarėjų“ bendruomenės parengtomis ugdymo programomis, nors asmeniškai jas skaityti nėra draudžiama. Pritariant Omahos arkivyskupo potvarkiui, maldos grupės nesivadins „Avinėlio užtarėjų draugų“ vardu, susirinkimuose vadovausis Katalikų Bažnyčios Katekizmu, Bažnyčios Tėvų raštais, Bažnyčios susirinkimų dokumentais, Šventojo Tėvo enciklikomis. Šiaulių vyskupas paragino maldos grupes melstis už ganytojus, Bažnyčios reikmes, Šventojo Tėvo intencijomis, aktyviau įsijungti į parapijų pastoracinį gyvenimą, vengti uždarumo ir savo veiklą derinti su vietos vyskupu ar parapijos klebonu. Atsižvelgiant į tai, jog „Avinėlio užtarėjų“ bendruomenė buvo panaikinta ne dėl doktrinos pažeidimo ar charizmos klaidingumo priežasčių, reikia puoselėti viltį, kad šis skaistinimas taps gera paskata stiprinant maldos grupių narių dvasinį gyvenimą vadovaujantis Bažnyčios mokymu ir tobulinant užtarimo maldos praktiką. Kaip sakė apaštalas Paulius: „Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems“ (Rom 8, 28).

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija