2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Imbrado klebono nužudymą prisimenant

Kan. Bronius Šlapelis,

Tauragnų klebonas

Į Zarasus dirbti vikaru mane, kun. Bronių Šlapelį, paskyrė vyskupas Julijonas Steponavičius. Atvažiavau į Zarasus spaudžiant dideliems šalčiams 1960 m. sausio 3 dieną. Tuo metu Zarasų klebonas ir dekanas buvo kun. Antanas Juška, su juo man buvo malonu gyventi ir dirbti. Per Gavėnios rekolekcijas pirmą kartą susitikau Imbrado kleboną kun. Vytautą Antaną Šamšoną, kuris talkino parapijos tikintiesiems atlikti velykinę išpažintį. Pastebėjau, kad jis yra tikinčiųjų mylimas, ir prie jo klausyklos visada nusidriekdavo eilutė žmonių. Jis daug metų dirbo Imbrado klebonu ir Stelmužės filijos administratorium. Man jis pasirodė kaip labai rimtas, išsilavinęs ir apsiskaitęs kunigas. Kun. A. Juška sakė, kad kun. V. Šamšonas myli parapijiečius, o jie – savo kleboną, jis pavyzdingai tvarko parapijos reikalus, rūpinasi parapijiečių religingumu, kelia tautinį susipratimą. Seniau Imbrado parapijoje pamaldos būdavo atliekamos lietuvių ir lenkų kalbomis. Kadangi kaimo jaunimas lietuvėjo ir nebereikėjo pamaldų lenkų kalba, tai Panevėžio vyskupas raštu panaikino pamokslus lenkų kalba.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija