2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Pagerbė buvusį kleboną, bažnyčios statytoją

Mons. Lionginas Vaičiulionis (kairėje)
dėkoja dalyvavusiems šv. Mišiose.
Dešinėje – kun. Bronius Gimžauskas

Mons. Lionginą Vaičiulionį (kairėje)
sveikina Katalikų esperantininkų
sekcijos nariai A. Piliponis,
I. Šukienė, N. Bulovienė
ir A. Grikpėdis

ŠILAINIAI. Sausio 2 dieną, sekmadienį, Šilainių Šv. Dvasios bažnyčioje su 80-uoju gimtadieniu buvo pasveikintas buvęs klebonas, dabar altaristas mons. Lionginas Vaičiulionis. Ta proga jis aukojo šv. Mišias, koncelebracijoje dalyvavo kun. Bronius Gimžauskas. Su gimtadieniu monsinjorą pasveikino parapijos, savivaldybės, Katalikų esperantininkų atstovai, Seimo narys Rimantas Dagys.

Sausio 4 dieną Kauno rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas 26-iems kauniečiams įteikė Gerumo kristalus – juo buvo apdovanotas ir mons. L. Vaičiulionis, daug nusipelnęs ne vien Šilainių parapijai, bet ir Kauno miestui. Jis moka suburti žmones bendram kilniam tikslui. Tai liudija jo įkurta ir išpuoselėta Šilainių Šv. Dvasios bendruomenė, kurios dėka buvo pastatyti Parapijos namai, koplyčia, bažnyčia. Jis buria ne tik parapijos bendruomenę, bet ir yra aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyvis. Mons. L. Vaičiulionis šį apdovanojimą laiko savo nuoširdaus 52-ejų metų pastoracinio darbo įvertinimu. Juk tekdavo ne tik skelbti Dievo žodį, teikti sakramentus, bet ir padėti šeimoms, kurioms trūko maisto ar drabužių. Statant bažnyčias Radviliškyje ir Šilainiuose kartais tekdavo paaukoti ir nemažai savo lėšų. Monsinjoras džiaugiasi, kad ir sovietiniais metais sutiko daug gerų žmonių, kurie nuoširdžiai padėdavo įvairiuose darbuose. Nepriklausomoje Lietuvoje viskas vyksta žymiai sėkmingiau ir sklandžiau. Be baimės galima ateiti į mokyklą, bendrauti su jaunimu ir niekas nebijo kunigo, rodančio išganymo kelią.

Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis gimė 1931 m. sausio 1 dieną Berčiūnų kaime, Pasvalio rajone, Biržų apskrityje, Gulbinėnų parapijoje, ūkininkų šeimoje. Pradžios mokyklą baigė Berčiūnuose, penktąją klasę – Gulbinėnuose, vidurinę mokyklą – Vabalninke.

1951 metų rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Trejus metus (1954–1957) tarnavo sovietinėje kariuomenėje. Grįžęs įstojo į penktą seminarijos kursą (nors į kariuomenę buvo paimtas iš ketvirtojo). 1958 metų kovo 23 dieną kartu su visu kursu (16 seminaristų) priėmė kunigystės šventimus, kuriuos suteikė vyskupas J. Steponavičius. Baigęs seminariją L. Vaičiulionis dar metus mokėsi akademiniame kurse, kartu eidamas vikaro pareigas Šv. Juozapo bažnyčioje. 1960 metų vasarą paskirtas į Įgulos (Šv. arkangelo Mykolo) bažnyčią vikaru, 1962–1966 metais dirbo Prisikėlimo bažnyčios vikaru, 1966–1975 metais – Kauno Arkikatedros Bazilikos vikaru, 1975 metais paskirtas Radviliškio bažnyčios klebonu. Kartu aptarnavo Kurų bažnyčią ir buvo Šiaulių dekanato vicedekanu. Tose pareigose dirbo 15 metų.

1986 metais atstatė sudegintą architektūrinį paminklą – Radviliškio varpinę. 1987-aisiais (per vienerius metus) pastatė naują Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčią ir dviejų aukštų kleboniją.

1990 metų gegužės 15 dieną paskirtas Kauno Šv. Juozapo bažnyčios klebonu (su Lapių bažnyčios ir Domeikavos koplyčios aptarnavimu). Jam paskirta rūpintis Domeikavos bažnyčios ir Šilainių koplyčios bei klebonijos statyba. Pastačius Šilainių kleboniją ir Šilainių koplyčią mons. L. Vaičiulionis 1995 05 16 buvo paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu su įpareigojimu statyti didžiąją Šv. Dvasios bažnyčią. Nuo 2000 m. pradžios iki 2002 06 15 – Kauno dekanato dekanas.

1994 metų pavasarį popiežiaus Jono Pauliaus II dekretu paskirtas Šv. Sosto kapelionu – suteikiant monsinjoro titulą. 2007 m. birželio 24 dieną arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įteikė Šiluvos Švč. M. Marijos medalį už bažnyčios statybą ir pastoracinę veiklą.

Atkurtos Krikščionių Demokratų partijos 20-čio minėjime Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Valentinas Stundys už krikščioniškų demokratinių vertybių skleidimą monsinjorui įteikė jubiliejinį medalį „Lietuvos krikščionių demokratų partijai – 100 metų“.

2010 metų pavasarį įteiktas medalis už krikščionišką veiklą Kauno Šventosios (Šilainių) parapijoje ir Kauno mieste.

1997 m. liepos 26 dieną Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pašventino dabar statomos bažnyčios (arch. Eugenijus Miliūnas) kertinį akmenį. Bažnyčios statybų darbai buvo pradėti 1998 metais. 2007 m. birželio 5 dieną mons. L. Vaičiulionis paskirtas Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčios altaristu. 2008 m. kovo 23 dieną suėjo 50 metų nuo kunigystės šventimų. Ta proga kovo 29 dieną Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje aukojo jubiliejines šv. Mišias, dalyvaujant arkivyskupui S. Tamkevičiui, vyskupams Eugenijui Bartuliui, Juozui Preikšui, 30 kunigų ir daugybei tikinčiųjų iš Šilainių bei kitų parapijų.

Šventosios Dvasios (Šilainių) parapija – didžiausia Kaune. Parapijoje yra devynios vidurinės ir dvi pradinės mokyklos, kuriose dėstoma tikyba. Prie bažnyčios veikia jaunimo moksleivių ateitininkų Šv. Kazimiero kuopa, o monsinjoras iki šios dienos yra jų dvasios vadas.

Jonas PUODŽIŪNAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija