2011 m. sausio 28 d.
Nr. 8
(1888)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jono Pauliaus II ganytojiškos tarnystės bruožai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas apaštalinėje
kelionėje su savo artimiausiu
padėjėju kardinolu Jozefu Ratcingeriu
(dabar popiežius Benediktas XVI)

Vatikano II Susirinkimas ir evangelizacijos uždaviniai

Artėjant garbingojo Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijai plačiai ir entuziastingai aptariamas jo gyvenimas ir pastoracinė veikla. Gana išsamiai ji apžvelgiama ir šiam įvykiui skirtame sausio 14 dieną publikuotame Šventųjų skelbimo kongregacijos dekrete. Jame pažymima, kad daugiau kaip ketvirtį amžiaus trukęs „Jono Pauliaus II pontifikatas buvo iškalbingas ir aiškus ženklas ne tik katalikams, bet ir visai pasaulio opinijai, visų rasių ir tikybų žmonėms“. Visuomeninė reakcija į jo nepaprastą gyvenimo būdą ir apaštalinės misijos įgyvendinimą iki ištvermingo kančios pakėlimo atsispindėjo liaudiškuose raginimuose „tuoj pat paskelbti šventuoju“ („santo subitu“), pabrėžiant, kad net mistiniu patyrimu jis buvo ištikimas „Dievo žmogus“.


Ekumeninės pamaldos

Stačiatikių Bažnyčios choras
ekumeninių pamaldų metu gieda
Panevėžio šv. apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčioje
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Praėjusią savaitę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Tauragėje, Biržuose, Šakiuose ir kitose vietose, kur gyvena kelių krikščioniškų konfesijų tikintieji, buvo meldžiamasi už krikščionių vienybę.

Vilniuje buvo surengtos dvejos ekumeninės pamaldos. Sausio 18 dieną Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Gailestingumo Motinos koplyčioje vyko ekumeninės pamaldos tema: „Tikėk manimi, aš tave pagydysiu“. Pamaldoms vadovavo Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Kartu meldėsi evangelikų reformatų kunigas Raimondas Stankevičius, evangelikų liuteronų kunigas Ričardas Dokšas, stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno šventikas Vitalijus Mockus ir katalikų kunigas Sigitas Grigas. Pamaldose buvo skaitomas Dievo žodis ir aiškinamas skirtingų konfesijų kunigų. Kalbėdamas apie apaštalo Jokūbo laišką V. Mockus pastebėjo, kad ypač ligonių pastoracijoje vis labiau ryškėja krikščionių vienybės dvasia. Nors skirtingų konfesijų tikinčiuosius lanko skirtingų konfesijų kunigai, tačiau dvasininkai tarpusavyje glaudžiai bendradarbiauja, pakviesdami vieni kitus.


Kalno pamokslas

Kun. Vytenis Vaškelis

„Esate palaiminti, palaiminti...“, – tokie Viešpaties Jėzaus žodžiai kaip amžinojo gyvenimo šaltinis liejosi (nuo kalno viršūnės žemyn) į Dievo išsiilgusių ir šiaip smalsių žydų širdis. Kiek jos atsivėrė, tiek ir to gyvojo vandens atsigėrė...

Aštuoni Kristaus palaiminimai visada buvo ir bus kiekvieno krikščionio panašėjimo į Dievo Sūnų siauri takai, kuriais jiems lemta žengti aukštyn, idant kaip Aukščiausiojo alpinistai pasiektų iš anksto jiems numatytos laimės viršukalnę. Apmąstykime tris Jo palaiminimus, nes jie yra labai svarbūs.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija