2011 m. vasario 11 d.
Nr. 12
(1892)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gyvenęs „dėl Dievo meilės“

Alvyra Grėbliūnienė

Malda prie kun. J. Zdebskio kapo

„Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apd 5, 29). Tai – kun. Juozo Zdebskio gyvenimo devizas. Tai jis įrodė trumpu savo sielos blyksniu, žemiškais darbais jam Dievo skirtame laike. Tai patvirtino ir gausus būrys maldininkų, vyskupų ir kunigų, susirinkusių į Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčią iš visos Lietuvos. Šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, drauge su juo koncelebravo Vilkaviškio, Kaišiadorių, Telšių, Šiaulių, Panevėžio vyskupai Rimantas Norvila, Juozapas Matulaitis, Jonas Boruta SJ, Eugenijus Bartulis, Jonas Kauneckas, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir didelis būrys kunigų. Homiliją sakė Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. Jis konkrečiais pavyzdžiais liudijo savo bendražygio gyvenimą. Jis kėlė klausimą, kodėl po 25-erių žūties metų dar neišaiškinti kaltininkai ir žūties priežastys? Po šv. Mišių visi prie kun. J. Zdebskio kapo pasimeldė ir išvyko į Lazdijus. Čia kultūros centre vyko konferencija.


Dievo Gailestingumo metų pradžia Telšių vyskupijoje

Dievo Gailestingumo paveikslo
kopiją iš Vilniaus atlydėjo
Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų)
parapijos katalikiškojo jaunimo grupė

Dievo Gailestingumo metai Telšių vyskupijoje buvo iškilmingai pradėti švęsti 2011 m. sausio 16-ąją. Tą dieną į Telšių Katedrą iš Vilniaus buvo atvežta stebuklingojo Dievo Gailestingumo paveikslo kopija, kurią atlydėjo Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras kun. Povilas Narijauskas ir parapijos katalikiškojo jaunimo grupė. Prieš šv. Mišias į Telšių Katedrą procesijoje buvo nešamas Dievo Gailestingumo paveikslas, o jaunimas kartu su tikinčiaisiais giedojo Dievo Gailestingumo litaniją. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo svečias iš Vilniaus kun. P. Narijauskas, Telšių vyskupijos kurijos darbuotojai, Telšių kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos dekanatų dekanai. Šv. Mišiose meldėsi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai. Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos ganytojas. Jis priminė, kad Dievo Gailestingumo metų pradžia sutampa su maldų už krikščionių vienybę savaite ir kvietė melstis prašant Dievo Gailestingumo žinios sklaidos Lietuvoje ir visame pasaulyje.


Dievui pašvęstojo gyvenimo atstovų diena

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kunigų ir vienuolių eisena
į Žemaičių Kalvarijos Baziliką

Vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė ir mėnesiniai Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Tauragės dekanato tikintiesiems. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena, kurios metu meldžiamasi už vienuolius ir naujus pašaukimus į vienuolinį luomą.

Šiemet Dievui pašvęstųjų dienoje į iškilmes Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atvyko seserys vienuolės iš Telšių vyskupijoje įsikūrusių Eucharistinio Jėzaus seserų, Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, Šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės kongregacijų. Į atlaidus atvyko ir Palangos dekanato vicedekanas kun. Linas Vodopjanovas OFM. Pagrindines šv. Mišias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Tauragės dekanato dekanas kan. Alvydas Bridikis,  Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos vicerektoriai kun. teol. lic. Viktoras Ačas ir kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius, seminarijos prefektas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kan. bažn. t. lic. Domas Gatautas, kunigai Romualdas Gečas, Aloyzas Žygaitis, Stasys Šlepavičius, Vytautas Šiaudvytis bei br. L. Vodopjanovas OFM. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, giedojo Tauragės parapijos choras. Šv. Mišias transliavo Marijos radijas.


Keli paliudijimai apie kunigo veiklą Vilniuje

Kun. Jono Kastyčio Matulionio SJ 80-mečiui

Mykolas USONIS

Kun. Jonas Kastytis Matulionis
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Kunigui Jonui Kastyčiui Matulioniui SJ vasario 10 dieną sukako 80 metų. Noriu papasakoti keletą bendravimo su šiuo kunigu momentų.

J. K. Matulionį pamačiau (o tiksliau – išgirdau dainuojantį) 1957 metų vasarą. Tada Vilniuje vyko I respublikinis jaunimo festivalis (beje, jis tapo ir paskutiniuoju…), kurio plačioje programoje įvyko ir jaunųjų vokalistų konkursas, pasibaigęs Kastyčio pergale. Patekau ir į baigiamąjį laureatų koncertą, kuriame ryškiausiai blykstelėjo Kastyčio talentas. Tiksliai nepamenu, ką tąsyk Jis dainavo, bet atsimenu, kaip ne kartą be pastangų ar įtampos pademonstravo viršutinę do (visų tenorų siekiamybė!) su ilgiausia fermata, tyriausiu sidabrinio varpelio tembru. Toks dainavimas, suprantama, sukėlė didžiules ovacijas Konservatorijos didžiojoje salėje ir vertė Kastytį lyginti su legendiniu Enrike Karuzo – tokią nuomonę girdėjau ne kartą ir ne iš vieno vokalą išmanančio klausytojo. Skaudu darosi suvokiant, kokį talentą okupantai sužlugdė (deja, ne tik šį…) Visai tikėtina, kad šis ir panašūs faktai nebuvo įtraukti į sovietų okupacijos Lietuvai padarytos žalos apskaičiavimą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija