2011 m. vasario 18 d.
Nr. 13
(1893)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Spėjo daug padaryti

Grupė Švč. Mergelės Marijos
valandų dalyvių su klebonu
dekanu kan. dr. Algiu Genučiu.
Už jo – diakonas Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Dar tik pusmetis, kai iš Palangos į Šilalės parapiją perkeltas darbuojasi klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis, kuriam dar patikėtos ir Šilalės dekanato dekano pareigos. Su juo iš Palangos atkeltas ir vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas. Jiems jau pusmetį talkina diakonas Justinas Palubinskas ir aštuonerius metus Šilalėje dirbantis kun. Mindaugas Alekna. Šilališkiai iš karto pastebėjo didelį iš Palangos atkeltų kunigų A. Genučio ir V. Tamašausko pamaldumą, darbštumą, atsidavimą dvasiniams Šilalės parapijos reikalams.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Dievo Gailestingumas ir Eucharistijos svarba

Kaunas. Vasario 4 dieną, minint vyskupo šv. Andriejaus Korsinio dieną, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Kabelių ir Marcinkonių klebonas kun. Algis Vaickūnas skaitė paskaitą apie Dievo Gailestingumą. Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių. Kun. A. Vaickūnas kvietė pažinti Dievo Gailestingumo malonę, skatino atsiversti, drąsino, guodė, ragino pasitikėti Viešpaties gerumu ir meile, iškėlė Eucharistijos svarbą. Jis kalbėjo: „Be Eucharistijos nėra bažnyčios, ji negyva, be Eucharistijos nėra meilės šaltinio, nėra versmės. Jėzus prašo mus padėti, sakydamas: „Ar norite būti mano Gailestingosios Meilės Eucharistijos nešėjais? Ar norite būti ugnimi, uždegti pasaulį Eucharistijos adoracijos ugnimi?“ Juk Jėzus sakė: „aš atėjau įžiebti į žemę ugnies, ir taip norėčiau, kad ji degtų, liepsnotų“. Sakė, kad ta ugnis – tai Tabernakulis, Gailestingumo Sostas – švelniausios Meilės Sostas. Vienas Sostas – danguje, Dievo šlovėje, antras žemėje – Eucharistijoje, Švenčiausiame sakramente. Jėzus – tikrai Eucharistijoje, Jėzus pasilieka dėl mūsų…“ Kunigas pasakojo apie šv. Faustiną, kuri patyrė ypatingą malonę per Eucharistiją, patyrė gyvą Kristų. Ir ta patirtis, begalinė meilė Jėzui uždegė ją ugnimi. Po paskaitos buvo aukojamos šv. Mišios, kurias koncelebravo keletas kunigų. Po šv. Mišių kunigas vėl pratęsė mintį apie Dievo gailestingumą ir ilgai klausė išpažinčių. Kun. A. Vaickūnas yra nuostabus Švč. M. Marijos ir Eucharistijos mylėtojas, geras nuodėmklausys, puikus Evangelijos skelbėjas. Tad skubėkime prie Eucharistinio Jėzaus, atverkime Jam savo širdis Susitaikinimo sakramentu, malda, pasninku ir darydami gerus darbus, kol dar turime laiko. Jėzus mūsų laukia. Jis šv. Faustinai pavedė skelbti Jo Gailestingumą. Tai yra ženklas paskutiniams laikams, po jų ateis teisingumo diena. Juk dieviškojo Gailestingumo malonė įveiks nuodėmes, atvers ramybės ir džiaugsmo versmes, nuramins sielas. Išganytojas mus ragina: atsiverskite ir tikėkite Evangelija (Mk 1, 15).


Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Koplyčia ligoninėje

PAKRUOJIS. Vasario 1 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis iškilmingai pašventino naujai įrengtą Pakruojo ligoninės koplyčią. Prasidėjus ligoninės rekonstrukcijai, atsirado galimybė iki tol buvusį nedidelį maldos kambarį praplėsti. Pakruojo dekano kun. Ričardo Rutkausko iniciatyva, vyriausiojo ligoninės gydytojo Vyganto Sudario pritarimu, įrengta 25 vietų koplyčia su altoriumi, sakykla, kryžiaus kelio stotimis bei zakristija, skirta pasiruošti liturgijai bei atlikti išpažintis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija