2011 m. vasario 18 d.
Nr. 13
(1893)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Spėjo daug padaryti

Grupė Švč. Mergelės Marijos
valandų dalyvių su klebonu
dekanu kan. dr. Algiu Genučiu.
Už jo – diakonas Justinas Palubinskas

Grupė Gyvojo rožinio
kalbėtojų su klebonu
dekanu kan. dr. Algiu Genučiu

ŠILALĖ. Dar tik pusmetis, kai iš Palangos į Šilalės parapiją perkeltas darbuojasi klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis, kuriam dar patikėtos ir Šilalės dekanato dekano pareigos. Su juo iš Palangos atkeltas ir vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas. Jiems jau pusmetį talkina diakonas Justinas Palubinskas ir aštuonerius metus Šilalėje dirbantis kun. Mindaugas Alekna. Šilališkiai iš karto pastebėjo didelį iš Palangos atkeltų kunigų A. Genučio ir V. Tamašausko pamaldumą, darbštumą, atsidavimą dvasiniams Šilalės parapijos reikalams.

Vadovaujant kan. dr. A. Genučiui, buvo naujai perdažytos Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios grindys. Darbas nebuvo lengvas: reikėjo nuskusti senus atsilupusius grindų dažus, nušlifuoti ir ne vieną kartą nudažyti šios nemažos šventovės grindis. Kartu buvo nušlifuotos ir išlakuotos presbiterijos grindys. Po dažymo darbų per bažnyčią iki pat pagrindinio altoriaus nusitiesė naujas gražus kiliminis takas. Nauju kilimu pasipuošė presbiterija ir nava, kurioje stovi iškili Lurdo Stebuklingosios Dievo Motinos statula. Šiems darbams atlikti nemažai asmeniškai aukojo ilgametis šios bažnyčios zakristijonas Jonas Masidunskas. Už tai jam kan. dr. A. Genutis ir Šilalės parapijos tikintieji yra didžiai dėkingi.

Išdažius bažnyčią pasirūpinta ir jos šildymu. Pasak kan. A. Genučio, geradarių bei šefų pagalba pavyko ir tai padaryti. Šilališkiai džiaugiasi, kad dabar jų bažnyčioje šilta ir jauku – netgi bažnyčios bokšto laikrodis pradėjo rodyti laiką.

Kai bažnyčia šildoma, ją galima puošti ir gyvomis gėlėmis. Jas prižiūri, tvarko bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė. Bažnyčios švara jau daug metų rūpinasi Marytė Šerpytienė. Ji taip pat uoliai atlieka ir varpininkės pareigas. Nuoširdžiai darbuojasi ir Šilalės parapijos „Caritas“, vadovaujamas Jadvygos Romienės.

Šalia šios parapijos ūkinių reikalų – nepamiršti ir dvasiniai dalykai. Naujieji Šilalės kunigai A. Genutis ir V. Tamašauskas nuoširdžiai aukoja šv. Mišias, sako turiningas homilijas. Diakonas J. Palubinskas kuruoja Šilalės parapijos skautus ir ateitininkus. Šilalės parapijos namuose vyksta įvairios popietės, susitikimai, organizuojamos išvykos, ekskursijos ir pan.

Šilalės parapijos tikintieji gana gausiai įsijungė į Gyvojo rožinio kalbėjimą. Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį Šilalės parapijos namuose aptariama Gyvojo rožinio kalbėjimo eiga. Susirinkimuose dalyvauja ir kan. A. Genutis, drauge pasimeldžiama, pagiedama. Kadangi šie metai yra Dievo Gailestingumo metai, todėl sukalbamas ir Dieviškojo Gailestingumo rožinio vainikėlis pagal seselę Faustiną.

Šeštadieniais, prieš vakaro šv. Mišias, greta bažnyčios esančios Lurdo Dievo Motinos yra atliekamos  Švč. Mergelės Marijos valandos. Jose visada dalyvavo kunigai A. Genutis, M. Alekna ir diakonas J. Palubinskas.

Džiugu, kad per pusmetį tiek daug padaryta. Šilališkiai džiaugiasi: „Gerus kunigus turėjome anksčiau, bet neblogesnius turime ir dabar“.  Tačiau bene labiausiai šilališkius džiugina klebono dekano kan. dr.  A. Genučio rodoma meilė Šilalės parapijos tikintiesiems, gražus giedojimas, jo gilus religinis išprusimas ir noras bendrauti su parapijiečiais, ateiti jiems į pagalbą stiprinant jų tikėjimą.  Kad ir ką daro klebonas kan. A. Genutis, viskas yra skirta parapijai, tikinčiųjų dvasiniam tobulėjimui.

Šilališkiai džiaugiasi dar ir tuo, kad kunigai moka gerai išaiškinti religinių švenčių prasmę ir kaip joms tinkamai pasiruošti. Užtat labai pamaldžiai – su įspūdinga žvakių procesija bažnyčioje praėjo Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė.

Rimantas ŠTRIMAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija