2011 m. vasario 25 d.
Nr. 15
(1895)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Naujausia Katalikų Bažnyčios statistika

Mindaugas BUIKA

Katalikų skaičius auga

Vasario 19 dieną pristatytas naujas 2011 metų Popiežiškasis žinynas „Annuario Pontificio“, kuriame pateikti statistiniai duomenys apie Katalikų Bažnyčią. Popiežiui Benediktui XVI daugiau kaip 2 tūkstančių puslapių žinyną įteikė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė ir jo pavaduotojas bendriesiems reikalams arkivyskupas Fernandas Filonis, kuris yra atsakingas už leidinio parengimą ir publikavimą. Žinyne pateikti naujausi 2009 metų gruodžio pabaigos statistiniai duomenys rodo Katalikų Bažnyčios augimą globaliniu mastu, išskyrus vyrų ir moterų vienuolių skaičių, kuris toliau mažėja dėl pašaukimų krizės.

Katalikais krikštytų asmenų skaičius pasaulyje toliau didėja ir 2009 metų pabaigoje buvo pasiekęs 1181 milijoną. Per vienerius metus Katalikų Bažnyčios narių skaičius išaugo 15 milijonų (1,3 proc.). Jų pasiskirstymas tarp atskirų kontinentų yra labai nevienodas ir atspindi evangelizacijos istorinius pasiekimus ar jų stygių. Didžiausia katalikų dalis – 49,4 proc. visų Katalikų Bažnyčios narių – yra susitelkę Amerikoje (Šiaurės ir Pietų imant kartu), nors šioje planetos dalyje gyvena tik 13,6 pasaulio gyventojų. Europoje gyvena 24 proc. pasaulio katalikų, nors patys europiečiai sudaro tik 10,5 visų planetos žmonių. Tuo tarpu Azijoje, kur susitelkę beveik du trečdaliai žmonijos (61 proc.), gyvena mažiau kaip 11 proc. pasaulio katalikų. Afrikos ir Australijos (Okeanijos) katalikų skaičius (atitinkamai 15,2 proc. ir 0,8 proc. visų Katalikų Bažnyčios narių) maždaug atitinka tų žemynų gyventojų dalį visos planetos mastu.

Pastoracinių darbuotojų statistinės dinamikos apžvalga tradiciškai pradedama nuo vyskupų, nors jų skaičius tiesiogiai nesusijęs su pašaukimais: Bažnyčios hierarchus skiria Šventasis Tėvas, kurdamas naujas ar pertvarkydamas senąsias diecezijas. Štai, pavyzdžiui, 2010 metais popiežius Benediktas XVI paskyrė atskirą Lietuvos kariuomenės ordinarą, nors iki tol šias pareigas ėjo kitos diecezijos valdytojas. Popiežiškajame žinyne nurodoma, kad 2010-aisiais buvo įkurta dešimt naujų vyskupijų, vienas apaštalinis egzarchatas ir vienas apaštalinis vikariatas. Viena vyskupija pakelta į arkivyskupijos metropolijos lygį, dviem prelatūroms suteiktas vyskupijų statusas ir dvi apaštalinės prefektūros bei viena apaštalinė administracija pervestos į apaštalinių vikariatų lygį.

2009 metų pabaigoje pasaulyje veikė 2956 katalikiškos bažnytinės provincijos, kuriose tarnystę ėjo 5065 vyskupai. Jų skaičius per vienerius metus išaugo 1,3 proc., nes 2008 metų pabaigoje pasaulyje buvo 5002 vyskupai. Didžiausias ganytojų skaičiaus augimas minėtų vienerių metų laikotarpiu buvo Afrikoje (išaugo 1,8 proc.), kadangi šiame žemyne labiausiai gausėja tikinčiųjų skaičius. Tuo tarpu Azijoje ir Amerikoje hierarchų gausėjo lėčiau nei bendrasis pasaulio vidurkis (atitinkamai 0,8 proc. ir 1,2 proc.). Europoje vyskupų 2008-2009 metais skaičius padidėjo 1,3 proc., tai yra atitinka bendrą vidurkį.

Kunigų daugėja, vienuolių mažėja

Aptariant pagrindinių pastoracinių darbuotojų – kunigų – statistinę dinamiką, džiugu pažymėti, kad jų skaičius jau visą dešimtmetį didėja, nors prieš tai kelis dešimtmečius mažėjo. Kita vertus, kunigų vienuolių skaičius išlaiko bendrą mažėjimo tendenciją. 2009 metų pabaigoje pasaulyje buvo 410593 kunigai, iš kurių 275542 dieceziniai kunigai ir 135051 kunigas vienuolis. 1999-ųjų pabaigoje pasaulyje buvo 405009 kunigai, iš kurių 265015 dieceziniai kunigai ir 139997 kunigai vienuoliai. Taigi, per pastarąjį dešimtmetį bendras kunigų skaičius padidėjo 1,4 proc., diecezinių kunigų padaugėjo 4 proc., o kunigų vienuolių sumažėjo 3,5 proc.

Atskiruose žemynuose ši dinamika buvo gana skirtinga: jeigu 1999 –2009 metais Afrikoje kunigų skaičius išaugo 38,5 proc., Azijoje pagausėjo 30,5 proc., tai Europoje sumažėjo 9 proc., o Šiaurės Amerikoje – 7 proc. Panaši tendencija išsilaikė ir pastarųjų metų laikotarpiu: bendrasis kunigų skaičius išaugo 0,34 proc. (padaugėjo 809 kunigais), daugiausia dėl diecezinių kunigų gausėjimo (0,56 proc.), nes kunigų vienuolių vėl mažėjo (0,08 proc.). Nors dvasinių pašaukimų yra žymiai daugiau besivystančiose pasaulio dalyse nei Vakaruose, tačiau kunigų pasiskirstymo pusiausvyra toli gražu nėra patenkinama.

Europoje šiuo metu gyvena 24 proc. pasaulio katalikų, tačiau šiame žemyne vis dar yra net 46 proc. planetos kunigų. Panašiai galima kalbėti apie išlikusią dvasininkijos „santykinę gausą“ Šiaurės Amerikoje, kur yra 7,2 proc. pasaulio katalikų bei 12,4 proc. kunigų. Visiškai kitokia padėtis yra Lotynų Amerikoje, kur gyvena 42,2 proc. pasaulio katalikų, tačiau darbuojasi tik 17,3 proc. pasaulio kunigų. Panaši padėtis ir Afrikoje, kur gyvena 15,2 proc. planetos katalikų, o dirba tik 8,9 proc. visų Katalikų Bažnyčios dvasininkų (ir kai kurie jų dar emigruoja į Vakarų šalis). Pripažindamas tokį dvasininkijos pasiskirstymą pasaulyje esant nenormaliu, Vatikano laikraštis „L’Osservatore Romano“ savo komentare pripažįsta, kad ji taisosi. Ir ne tik todėl, kad vis daugiau kunigų yra įšventinami Afrikoje, Azijoje bei Lotynų Amerikoje, bet ir dėl to, kad šiose pasaulio dalyse dvasininkai yra jaunesni, todėl jų mirtingumas mažesnis.

Tarp kitų šiemetiniame „Annuario Pontificio“ leidinyje pateiktų pastoracinių darbuotojų statistinių duomenų matyti, kad nuolatinių diakonų skaičius 2008–2009 metais išaugo nuo 37203 iki 38155. Augimas stebimas visur, ypač Azijoje (16 proc.) ir Okeanijoje (19 proc.), Europoje (2,3 proc.) ir Amerikoje (2,6 proc.). Prastesnė padėtis su seserimis vienuolėmis: nors jų skaičius tarp kitų pastoracinių darbuotojų lieka didžiausias, tačiau mažėjimas taip pat yra itin ryškus. Per pastaruosius metus seserų vienuolių pasaulyje sumažėjo beveik 10 tūkstančių – nuo 739069 iki 729371 – ir tos krizės negalėjo sušvelninti vienuoliškųjų pašaukimų augimas Afrikoje ir Azijoje. Kandidatų į kunigystę skaičius toliau viltingai didėja – tarp 2008 ir 2009 pabaigos išaugo nuo 117024 iki 117978 arba 0,82 – tačiau evoliucija skirtingose pasaulio dalyse irgi nevienoda. Jeigu per pastaruosius vienerius metus Afrikoje ir Azijoje seminaristų padaugėjo atitinkamai 2,39 proc. ir 2,2 proc., tai Europoje ir Amerikoje sumažėjo atitinkamai 1,64 proc. ir 0,17 proc.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija