2011 m. kovo 4 d.
Nr. 17
(1897)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežiaus laiškas Gavėniai

Mindaugas BUIKA

Popiežiui Benediktui XVI barstomi
pelenai Pelenų trečiadienio
ceremonijoje, ženklinančioje
Gavėnios pradžią

Krikštas yra Dievo gailestingumo raiška

Šiemetiniame savo laiške Gavėniai, prasidedančiai kovo 9 dieną celebruojamu Pelenų trečiadieniu, popiežius Benediktas XVI dar kartą aptaria „Bažnyčiai labiausiai vertingą ir svarbų liturginį laikotarpį, mus vedantį į šventąsias Velykas“, ir iškelia jo ryšį su Krikštu. Dokumente, kurio antrašte parinkti žodžiai iš šv. Pauliaus laiško kolosiečiams „Su Kristumi esat palaidoti krikšte, su Juo esate ir prisikėlę“ (plg. Kol 2, 12), primenamas Tautų apaštalo mokymas, kad bendrystė su Išganytoju pasiekiama per sielos apvalymą nuo prigimtinės nuodėmės tik per Krikšto malonę.


Šventojo Kazimiero sielos veidrodis

Kun. Vytenis Vaškelis

Bėgantys amžiai nepajėgs užmaršties dulkėmis užtemdyti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero veido – sielos veidrodžio, kuriame ryškiai atsispindėjo Viešpaties Dievo kuriančioji meilė, kaip gyvojo vandens versmė, trykštanti į amžinąjį gyvenimą (Jn 4, 14).

Hagiografinėje šv. Kazimiero biografijoje rašoma, kad jis gimė 1458 metais spalio 3 dieną Krokuvoje, Vavelio pilyje. Jo tėvas Kazimieras Jogailaitis – Lietuvos ir Lenkijos karalius, o motina austrė Elzbieta – senos ir garsios Europoje Habsburgų dinastijos atstovė. Šeimoje jis buvo trečias vaikas. Turėjo dar septynias seseris ir penkis brolius. Kazimieras su broliais nuo mažens buvo ruošiamas užimti karalių sostus, todėl juos mokė ne tik istorijos, geografijos ir tikybos, bet ir įvairių diplomatinių bei politinių gudrybių... Kazimiero mokytojai buvo to meto žinomos Europoje asmenybės – Krokuvos metraštininkas, kan. Jonas Dlugošas ir garsus lotynistas, poetas bei diplomatas italas Pilipas Kalimachas. Jaunasis karalaitis mokėjo kalbėti ir rašyti lotyniškai, lenkiškai ir vokiškai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija