2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Kazimiero iškilmė

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Procesijoje nuo parapijos
namų bažnyčios link eina
vyskupas, kunigai...

...ir jaunimas

Procesija Vėžaičių gatvėmis

Šv. Kazimiero iškilmės
Vėžaičiuose akimirkos

Kovo 4 dieną vykusioje Lietuvos ir Lietuvos jaunimo dangiškojo globėjo šventėje Telšių vyskupijos tikintieji rinkosi į seniausią Vakarų Lietuvoje Vėžaičių šv. Kazimiero diecezinę šventovę. Nemažas būrys kunigų, klierikų, jaunimo nuo Vėžaičių parapijos namų procesija pajudėjo link bažnyčios, kur 11 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, Telšių seminarijos vicerektorius kun. V. Ačas, Gargždų dekanato dekanas kan. J. Paulauskas, iš kitų vyskupijos parapijų atvykę kunigai. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius bei atvykusį jaunimą ir kvietė melstis prašant šv. Kazimiero užtarimo tėvynei Lietuvai, o mūsų jaunimui – palaimos. Šv. Mišiose giedojo Gargždų ir Vėžaičių parapijų jungtinis choras.

Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas atkreipė dėmesį, jog šv. Kazimieras yra vienintelis Lietuvos šventasis ir tikras lietuvis. Jis yra ypatingas pavyzdys šių dienų žmogui, kaip pasitikint Dievo Apvaizda, pasižymint pamaldumu į Švč. Sakramentą ir į Dievo Motiną Mariją, galima pasiekti šventumą. Šv. Kazimieras yra pavyzdys visiems, kad ištikimybė Dievui ir tikėjimui yra galingesnė už pasaulio siūlomus malonumus ir pagundas, kurių netrūko būsimam šventajam, gyvenančiam prabangoje ir ištaigoje. Jis nepasidavė pasaulio dvasiai ir šiandien mums yra pavyzdys, kaip reikia tikėti, pasitikėti ir gyventi su Viešpačiu. Vyskupas kalbėjo, jog šv. Kazimiero gyvenimas yra akivaizdus įrodymas, ką Dievas padaro su žmogumi, jeigu žmogus Juo pasitiki ir trokšta vykdyti Jo valią.

Po šv. Mišių vyko iškilminga eucharistinė procesija Vėžaičių miestelio gatvėmis, po kurios Vėžaičių šventovėje Švč. Sakramentu vyskupas laimino tikinčiuosius. Po iškilmių vyskupas išstatė tikinčiųjų pagerbimui šv. Kazimiero relikvijas, esančias relikvijoriuje, ir pakvietė melstis už šį relikvijorių su šv. Kazimiero relikvijomis Vėžaičių šventovei padovanojusį, neseniai amžinybėn iškeliavusį arkivyskupą A. Bulaitį.

Po iškilmingų pamaldų Telšių ganytoją sveikino ir už atvykimą dėkojo Vėžaičių parapijos jaunimas, valdžios atstovai.

Atsisveikindamas Telšių vyskupas J. Boruta SJ tikinčiuosius kvietė Gavėnios metu giedoti Žemaičių Kalvarijos Kalnus ir palinkėjo, kad parapijose neliktų nė vienų namų, kuriuose nebūtų giedami Kalnai. Šis palinkėjimas įveda į Gavėnios prasmės ir svarbos išgyvenimą ruošiantis Velykoms.

Vėžaičiai, Klaipėdos rajonas
Klieriko Mindaugo Lingio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija