2011 m. kovo 12 d.
Nr. 19
(1899)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Garbaus kunigo 90-metis

Dr. Aldona Kačerauskienė

Sveikinimai
Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

Kun. Vaclovą Aliulį sveikina
prof. Vytautas Landsbergis
Jono ČESNAVIČIAUS nuotrauka

Kun. Vaclovas Aliulis MIC
ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Stasio POVILAIČIO nuotrauka

Kun. Vaclovas Aliulis MIC visuomenės dėmesio nestokoja, o ypač po to, kai 2007 metais Aidų leidykla išleido jo autobiografinę pasakojimų ir pamąstymų knygą Vieno žąsiaganio istorija. Kun V. Aliulio 90-ties metų jubiliejus taip pat nepraėjo tylomis.

Kovo 6-osios vidurdienį pilnutėlėje Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, skirtos pagerbti mylimą kunigą, padėkoti Dievui už jo ilgą amžių, vaisingus ir nesenstančius darbus. Jų kancelebracijai vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Dar prieš pamaldaus buvo girdėti šnabždantis: mus sutuokė; pakrikštijo mūsų vaikus; palaidojo tėvus... Tačiau ne tik tai.

Sakydamas pamokslą kardinolas A. J. Bačkis pabrėžė, jog jubiliatas iš Viešpaties rankų yra gavęs daug talentų, visus juos puoselėjo per savo ilgą amžių, nė vieno neužkasė. 1965–1979 metais jis buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, vėliau pirmininkas; nuo 1965 metų rūpinosi liturginės literatūros leidyba, parašė pastoracinės teologijos vadovėlį, parengė Romos katalikų apeigyną, rengė katalikų kalendorius-žinynus, redagavo Romos mišiolo vertimą, kun. Česlovo Kavaliausko atliktą Naujojo Testamento vertimą (kartu su kitais) ir kt. 1970–1974 metais jis buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, deja, sovietinės valdžios nurodymu iš šių pareigų atleistas. Viename pokalbyje kun. V. Aliulis yra išsitaręs: sovietmečiu veikiau valdžios leistinose ribose, dirbau legaliai. Tačiau tai nėra visiška tiesa. 1980–1989 metais jis buvo moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vadovas, taip pat slaptos kunigų seminarijos, parengusios dvidešimt kunigų Lietuvai ir Ukrainai, dėstytojas.

Ypač aktyviai kun. V. Aliulis dirbo prasidėjus Atgimimui. 1988–1991 metais jis buvo Sąjūdžio Seimo tarybos narys, maloniai stebinęs bendražygius savo taktiškomis, ramiai pasakytomis pastabomis. Jis – pirmojo katalikiškojo leidinio Katalikų pasaulis įkūrėjas ir vyr. redaktorius, 1990–1993 metais leidyklos Katalikų pasaulis direktorius, 1989–1992 metais – Lietuvos Ateitininkų federacijos dvasios vadas. Kun. V. Aliulis parašė daug straipsnių religijos, švietimo, moralės klausimais.

Per iškilmingas šv. Mišias giedojo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovas Vytautas Verseckas), atlikęs ilgaamžio choro vadovo Vytauto Četkausko (1921–2000) Missa in honorem Sancta Anna. Tai sudėtingas, gilus, iškilmingas, sakralinis kūrinys, nuteikęs šv. Mišių dalyvius rimčiai ir susikaupimui.

Pasibaigus šv. Mišioms bažnyčios klebonas kun. Stasys Puidokas MIC pasidžiaugė jubiliato žvalumu, nebloga sveikata, kūrybingumu ir tuo, kad visada su juo gali pasitarti, pasikonsultuoti rūpimais klausimais.

Išsirikiavo ilga sveikintojų eilė: parapijos bendruomenės, vienuolynų atstovai, Caritas, Pasaulinės gydytojų federacijos Už žmogaus gyvybę Lietuvos atstovybės moterys, europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis su žmona, Seimo narys Mantas Adomėnas ir daug kitų. Daugelis sveikintojų gavo jubiliato dovaną knygelę Jėzau, pasitikiu Tavimi su jubiliato ranka įrašytais reikšmingais skaičiais: 1921 03 2011.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija