2011 m. kovo 18 d.
Nr. 21
(1901)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kardinolo kunigystės 50-metis

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Šiandien, kovo 18-ąją, sukanka 50 metų, kai Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis Romoje buvo įšventintas kunigu. Kurį laiką padirbėjęs lietuvių sielovadoje Jungtinėse Valstijose grįžęs į Romą įstojo į Popiežiškąją bažnytinę akademiją, kur buvo rengiami kunigai Šventojo Sosto diplomatinei tarnybai. Kartu Popiežiškajame Laterano universitete studijavo bažnytinę teisę ir įgijo kanonų teisės daktaro laipsnį. 1964 metais, baigęs studijas, pradėjo diplomatinę tarnybą. Pirmiausia buvo paskirtas Apaštalų Sosto nunciatūros sekretoriumi Filipinuose (1964–1965), Kosta Rikoje (1965–1967), Turkijoje (1968–1970) ir Nigerijoje (1970–1973). Iš čia buvo grąžintas į Vatikaną dirbti Vatikano valstybės sekretoriate Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų taryboje, kur rūpinosi tarptautinių organizacijų, taikos ir nusiginklavimo klausimais. 1979 metais paskirtas Bažnyčios Viešųjų užsienio reikalų tarybos vicesekretoriumi, kartu pakeltas tikruoju Apaštalų Sosto prelatu. 1988 m. spalio 4 dieną popiežiaus Jono Pauliaus II konsekruotas vyskupu, tais pačiais metais pakeltas arkivyskupu ir paskirtas nuncijumi Olandijoje. 1991 m. gruodžio 24 dieną paskirtas naujai įsteigtos Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupu metropolitu, o 2001 m. vasario 21 dieną tapo kardinolu. Sveikiname garbųjį ganytoją sulaukus gražaus jubiliejaus!


Kaišiadorių vyskupo 75-metis

Kaišiadorių vyskupas
Juozas Matulaitis

Kovo 8 dieną Kaišiadorių vyskupui Juozui Matulaičiui sukako 75 metai. Ta proga Kaišiadorių Katedroje buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo pats jubiliatas. Prieš šv. Mišias buvo perskaityta vyskupo biografija, kurioje atsispindėjo nueitas gyvenimo kelias ir atlikti darbai. Šv. Mišių auką kartu su Kaišiadorių vyskupu koncelebravo vyskupo pasveikinti atvykę 17 vyskupų – apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, kiti Lietuvos vyskupai bei vyskupai svečiai – Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis (Latvija), Magdeburgo vyskupas emeritas Leo Nowak (Vokietija) bei gausus būrys kunigų.


Marijos diena Šiluvoje

Kovo 13-ąją, sekmadienį, Šiluvoje šventė gausus būrys Kauno I dekanato tikinčiųjų bei piligrimų, atvykusių iš tolimesnių Lietuvos vietų. Pagrindinei Eucharistijos liturgijai Šv. M. Marijos Gimimo Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kiti dvasininkai. Giedojo Kauno sakralinės mokyklos choras „Pastoralė“, vadovaujamas Nijolės Jautakienės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija