2011 m. kovo 23 d.
Nr. 22
(1902)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Raudonasis ir rudasis – abu labu tokiu

Edmundas Simanaitis

Agresoriai  svaidėsi ultimatumais

Komunistinė Rusija, tuomet  dar prisidengusi Sovietų Sąjungos iškaba, ir nacistinė Vokietija  suplanavo Antrojo pasaulinio karo pradžią ir Rytų Europos nepriklausomų valstybių užgrobimą.  Įslaptintą   Stalino ir Hitlerio  suokalbį pasirašė  agresorių atstovai  Molotovas ir  Ribentropas Kremliuje 1939 m. rugpjūčio 23 dieną. Šis suokalbis vertintinas kaip pats didžiausias XX amžiaus nusikaltimas.  

Abu imperiniai agresoriai su  silpnesniais kaimynais  kalbėjosi  tiktai ultimatumų kalba. Numatytų užgrobti tautų net nemėginta atsiklausti,  kurio grobiko vergijoje norėtų skursti. Kai  agresoriai susirėmė  tarpusavyje, lietuviai vieninteliai iš pavergtųjų tautų sukilo. Toks buvo tautos siekis – nusimesti  okupanto jungą ir atkurti okupantų sutryptą  valstybingumą.   

Sukilėlio sūnus apie 1941 metų birželį

Neseniai pasirodė 1941 metų birželio sukilimo dalyvio plk. Juozo Jankausko sūnaus  Juozo parašyta  knyga  „1941 m. birželio sukilimas Lietuvoje“. Autorius įvade  paaiškina  tikslą: „Jaučiu pareigą  kuo tiksliau aprašyti to sukilimo  herojus ir svarbiausius įvykius, juolab kad ir pats buvau  tiesioginis sukilimo stebėtojas  (tada man buvo dešimt metų, gyvenau Kaune) ir kai kurie įvykiai  išliko atmintyje. Pagrindinių sukilimo herojų  biografijose  stengiuosi atskleisti  iki šiol mažai žinomus ar visai nežinomus (neskelbtus)  jų gyvenimo faktus, taip pat tolesnę antinacinę ir antisovietinę  rezistencinę jų veiklą siekiant atkurti Lietuvos  nepriklausomybę.“

Visuotinis tautos pasipriešinimas

Autorius konstatuoja: „1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kilo visuotinis lietuvių tautos pasipriešinimas okupantams bei jų kolaborantams  lietuviams.  Iš pradžių tai  reiškėsi  įvairaus pobūdžio antisovietinių atsišaukimų platinimu, atskirų asmenų ar nedidelių grupelių  nelegaliais susirinkimais bei pokalbiais. Netrukus visa tai peraugo į  pogrindines organizacijas ir pogrindinius laikraštėlius, kurie slapčia nuo sovietinių saugumiečių buvo platinami ir mielai skaitomi. 1940 m. rudenį  visoje Lietuvoje masiškai pradėjo kurtis antisovietinės pogrindinės organizacijos.“

Genocido  keliu  į komunizmo rytojų

Daugelis Lietuvos žmonių  veikiai perprato sovietų pasigyrimus apie „šviesų komunizmo rytojų“. Tokiais tauškalais buvo mėginama  pridengti planinę  okupuotos valstybės griovimo ir  nežmoniškai žiauraus genocido politiką. Prasidėję visuomenės veikėjų, valstybės tarnautojų, ūkininkų  areštai, o ypač masiniai  gyventojų  trėmimai 1941 m. birželį, perpildė kantrybės taurę. Tai buvo lyg ir netiesioginis  paties okupanto paraginimas gelbėtis nuo pražūties visomis įmanomomis priemonėmis.  

Sklido žinios apie netrukus kilsiantį  karą tarp dviejų pseudosocialistinių sovietų ir nacių imperijų.  Tai žadino viltis,  kad  susirėmus dviem agresoriams tarpusavyje rasis galimybė atkurti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.

Lietuvos sukilėliai – be  pasekėjų

Knygoje plačiai nušviestas  Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) vaidmuo rengiant sukilimą. Birželio sukilėliai ryžosi neįtikėtinai rizikingam, bet teisiam ir būtinam žygiui – išlaisvinti dalį Lietuvos teritorijos ir iš jos paskelbti pasauliui apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą.  Sukilėliai tai padarė  ryžtingai ir sėkmingai. Kitose sovietų užgrobtose valstybėse sukilimų nesirado.

Lietuvių sukilėliai  išryškino dar vieną  itin svarbią aplinkybę, kuria nedrįsta pasinaudoti Vakarų pasaulio  žiniasklaida. Vermachto divizijoms veržiantis į Rytus, tiek Stalinas, tiek ir Hitleris  parodė, kad abu laikosi  nusikalstamo 1939 m.rugpjūčio 23 dieną pasirašyto slaptojo suokalbio. Pastarajame nebuvo numatyta  agresorių pavergtoms tautoms leisti atkurti nepriklausomybę. Naciai nepripažino sukilėlių  paskelbto Lietuvos Respublikos atkūrimo. Tuometinio Berlyno požiūriu Lietuva tebuvo tik Ostlando dalis, o Maskva Lietuvą traktavo kaip teisėtai sulygtą grobį, laikinai išsprūdusį  iš  narvo.

Iškalbingos sukilėlių biografijos

Knygoje  daugiausia dėmesio skiriama  sukilimo dalyviams: vadams, kovotojams, ryšininkams, pagalbininkams. Pateikiamos  žinios apie garsias  asmenybes, pvz.. filosofą A. Maceiną,  publicistą ir  literatūros kritiką B. Railą, kariuomenės vadą gen. S. Raštikį, teisininką  R. Skipitį, dr. A. Damušį, plk. ltn. J. Jankauską, plk. J. Bobelį,  plk. V. Bulvičių, teisininką V. Nasevičių ir kt.

 Knyga užbaigiama aktualiu pastebėjimu: „Birželio sukilimas turėjo ir tebeturi  didžiulę reikšmę  lietuvių tautai. (...)  Neabejotina, kad šis sukilimas  vėliau paskatino lietuvius  burtis į  antinacinę  rezistenciją. 1944 m. pabaigoje prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, antinacinė  rezistencija peraugo į partizaninį karą su sovietais, kuris vyko net iki 1953 m.“

To itin sunkaus meto folklore dažnai buvo linksniuojamas  posakis apie „vaduotojus“: „Viens raudonas kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva.“  Vietoj komentaro verta priminti, kad abu  okupantai    sutartinai neigė lietuvių teisę gyventi ir kurti nepriklausomoje valstybėje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija