2011 m. kovo 25 d.
Nr. 23
(1903)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Ganytojo jubiliejus

Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Dainiaus TUNKŪNO nuotraukos

Kardinolą sveikina stačiatikių
atstovai, dešinėje –
arkivyskupas Inokentijus

Kovo 18 dieną sukako 50 metų, kai Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Romoje, Šv. Jono bazilikoje Laterane, buvo įšventintas kunigu. Penktadienį šiai progai skirtame vakare Arkivyskupo įsteigtame Bažnytinio paveldo muziejuje Jubiliatą kalbino talkininkai pasauliečiai – menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, filosofė Nerija Putinaitė ir poetas Antanas Gailius. Buvo parodytas biografinis fotopasakojimas ir skaidrės su Arkivyskupo pastangomis atkurtais bažnytiniais pastatais bei interjerais. Sukaktuvininką sveikino Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius su ministrais, parlamentinė grupė „Už žmogaus orumą“, kiti politikai ir gausiai dalyvavę akademinės bei kultūrinės visuomenės atstovai. Greta gėlių ir knygų daugelis sveikintojų Arkivyskupui įteikė paramą jo globojamiems šalpos projektams.

Šeštadienį Vilniaus Arkikatedroje Jo Eminencija šventė Eucharistiją su broliais dvasininkais. Šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, dešimt Lietuvos vyskupų ir per šimtą arkivyskupijos kunigų bei čia tarnaujančių įvairių kongregacijų tėvų vienuolių. Pamaldose dalyvavo broliškų krikščionių bendruomenių Lietuvoje vadovai – stačiatikių arkivyskupas Inokentijus ir evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Arkivyskupas prie altoriaus žengė su naujais liturginiais rūbais, puoštais austiniu linu – šis lietuvių meistrų darbas yra arkivyskupijoje dirbančių dvasininkų dovana Ganytojui kunigystės 50-mečio proga.

Kita proginė dovsaana, kurią Arkivyskupui drauge įteikė kunigai ir pasauliečiai bendradarbiai – Jo Eminencijos į popiežiškuosius universitetus studijuoti siųstų, remtų ar tolesniam akademiniam darbui skatintų įvairiose humanitarinėse srityse dirbančių tyrėjų straipsnių ir esė rinkinys „Kunigas“, vadinamasis Festschriftas. Knygos pradžioje įdėtas sukaktuvininko tarnystės kelią iliustruojančių fotografijų pluoštas ir Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI laiškas, kuriuo Šventasis Tėvas pasveikino Kardinolą su kunigystės sukaktimi, suteikdamas apaštalinį palaiminimą jam ir visai Vilniaus arkivyskupijos bendruomenei. Popiežiaus laiškas buvo perskaitytas šeštadienį šv. Mišių pabaigoje.

Sekmadienį po Sumos Vilniaus Arkikatedroje Ganytoją sveikino arkivyskupijos tikintieji, įvairių katalikiškų bendruomenių ir grupelių atstovai. Į sukaktuves atvyko būrelis Arkivyskupo bendramokslių, bendradarbių ir dar pirmaisiais kunigystės metais įkurtos bei vadovautos jaunimo maldos grupės narių iš Prancūzijos, Italijos, Nyderlandų, Airijos. Jo Eminencija nuoširdžiausiai dėkoja visiems, buvusiems greta per penkis tarnystės dešimtmečius, visiems, lydėjusiems ir lydintiems jo darbus malda ir drauge paminėjusiems kunigystės sukaktį – šventusiems mūsų Išganytojo įsteigtąją kunigystę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija