2011 m. balandžio 1 d.
Nr. 25
(1905)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuvą daužiusi „Bangų mūša“ – nuožmioji komunistinio genocido operacija

Iš Telšių apskrities numatytų
ištremti šeimų gyvenamųjų vietų
schema. LYA, f. V-135, ap. 7,
b. 161, l. 163. Schemoje skirtingų
spalvų rutuliukais pažymėtos
numatytų ištremti partizanų,
areštuotų „nacionalistų“, „buožių“
šeimų gyvenamosios vietos, taip
pat vadinamojo rezervo – partizanų,
areštuotų „nacionalistų“, „buožių“
šeimų, kurios būtų ištremtos
tuo atveju, jei dėl kokių nors
priežasčių nepavyktų ištremti
visų kitų numatytų šeimų,
gyvenamosios vietos. Sutartiniais
ženklais pažymėti tremiamų
gyventojų sutelkimo punktai,
MGB Telšių apskrities skyriaus
viršininkui pavaldaus karinio
rezervo dislokavimo vieta,
patrulių judėjimo maršrutas,
keliai, kuriais tremiami
gyventojai turi būti gabenami
iš valsčių punktų į apskrities
punktą

1944 metais sugrįžus Raudonajai armijai bei „tarybų“ valdžiai, 1940 metais sovietinių okupantų pradėti vykdyti nusikaltimai prieš lietuvių tautą buvo tęsiami. Pagal ištremtų žmonių skaičių didžiausi buvo trys trėmimai: 1948 m. gegužės, 1949 m. kovo ir 1951 m. spalio mėnesio. Tai vyko okupuotoje Lietuvoje, kai miškuose kovojo partizanai. Trėmimai buvo neteisėti antikonstituciniai aktai, bolševikų valdžios vykdytos tautų genocido politikos apraiška. 1949 m. kovo 25–30 dienomis tremiamuosius (operacija „Priboj“ – „Bangų mūša“) buvo nuspręsta išvežti neribotam laikui į Krasnojarsko, Chabarovsko, Omsko ir Tomsko rajonus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija