2011 m. balandžio 1 d.
Nr. 25
(1905)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežius konsekravo naują parapijinę bažnyčią

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas gėrisi šv. Korbinijono
parapijos vaikų paleistais balandžiais

Popiežius Benediktas XVI
naujosios parapijinės bažnyčios
konsekravimo apeigose

Šventasis Tėvas sveikina aplankytos
parapijos jaunuosius narius

Gimtosios Bavarijos priminimas

Antrąjį Gavėnios sekmadienį vykęs popiežiaus Benedikto XVI vizitas į Romos pietinio priemiesčio parapiją jam turėjo priminti ganytojišką tarnystę gimtojoje Vokietijos žemėje Bavarijoje. Kovo 20 dieną Šventasis Tėvas konsekravo ką tik baigtą statyti parapijinę bažnyčią, dedikuotą šv. Korbinijonui, kuris VIII amžiuje buvo pirmasis Bavarijos pagrindinės Freizingo diecezijos vyskupas. Šiai diecezijai, dabar žinomai kaip Miuncheno ir Freizingo arkivyskupija, nuo 1977 iki 1982 metų vadovavo popiežius Benediktas XVI (tuomet kardinolas Jozefas Ratcingeris), vėliau paskirtas į Vatikaną darbuotis Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektu.

Šventojo Tėvo heraldiniame ženkle (herbe) nuo vyskupavimo Bavarijoje laikų yra atvaizduotas šv. Korbinijono lokys. Pasak išlikusio legendinio pasakojimo, šv. Korbinijonas, iš Prancūzijos kilęs benediktinas vienuolis, jau būdamas Freizingo vyskupu, keliavo į Romą. Bekeliaujant jį užpuolė lokys ir sudraskė žirgą. Bavarijos apaštalas dėl to nesutriko ir lokį nubaudė, liepdamas nešti jo mantą iki Romos. Popiežiaus Benedikto XVI heraldikoje ir galima pamatyti rudą mešką, ant nugaros nešančią sunkią naštą.

Naujoji Romos priemiesčio bažnyčia buvo statoma pagal dar popiežiaus Jono Pauliaus II inicijuotą planą 2000-iesiems jubiliejiniams metams, pagal kurį Italijos sostinės pakraščiuose reikia pastatyti 50 naujų šventovių. (Romos senamiesčio kvartaluose yra gausu unikalių katedrų ir maldos namų, tačiau naujuose priemiesčiuose jų labai trūksta ir pamaldos vyksta laikinose patalpose, kartais net tam pritaikytuose garažuose.) Dabar popiežiaus Benedikto XVI aplankytos parapijos naujos bažnyčios statybą finansiškai parėmė Miuncheno arkivyskupija, todėl italai atsidėkodami nusprendė jai suteikti šv. Korbinijono vardą. Jos konsekravimo iškilmėse dalyvavo ir abu dabartiniai Miuncheno kardinolai – arkivyskupas ordinaras Reinhardas Marksas ir arkivyskupas emeritas Frydrichas Veteris.

1999 metais įkurtoje Romos šv. Korbinijono parapijoje gyvena apie 10 tūkstančių katalikų, įskaitant keturis tūkstančius šeimų, kurių daugumą sudaro jaunos šeimos. Šiuo atžvilgiu parapija yra viena pirmaujančių Italijos sostinėje, kur santuokų skaičius, kaip ir gimstamumas, yra didžiausias. Praėjusiais 2010 metais Šv. Korbinijono parapijoje buvo pakrikštyta apie 60 naujagimių ir 195 vaikai buvo katechizuoti Pirmosios Komunijos priėmimui. Sveikindamas Šventąjį Tėvą parapijos klebonas kunigas Antonijus Manjota akcentavo parapijinės bendruomenės paramą šeimų gyvenimui. „Mūsų parapija stengiasi neapvilti tėvų siekių, – sakė dvasininkas. – Bažnyčia neša su jais švelnią šeimos naštą ir turėdami tokią jauną bendruomenę mes meldžiame Dievo būti pavyzdžiu jaunoms šeimoms, kurios kuria savo jaukius namus“.

Šeimų pastoracija ir bendruomenė

Atsiliepdamas į šias pastabas popiežius Benediktas XVI ragino parapijinę bendruomenę skirti didesnį dėmesį „šeimos pastoracinei tarnystei, ypač rodant didesnį atvirumą ir nuoširdumą sutinkant naujas šeimas“. Šventasis Tėvas pažymėjo, kad „parapijinė bendruomenė vis labiau tampa „šeimų šeima“, gebanti viskuo – ne vien tik džiaugsmais, bet ir neišvengiamais sunkumais, atsirandančiais šeimos gyvenime, dalytis“. Būtent iškilus įvairioms šeimyninėms problemoms turi būti jaučiamas tikinčiųjų bendruomenės solidarumas, kuriame atsiskleistų krikščioniškų vertybių visuma. „Nepalikite šeimų vienų, būkite artimais meilėje, padėdami joms suprasti Dievo autentišką planą santuokai ir šeimai“, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI parapijos nariams.

Aukotų šv. Mišių homilijoje aiškindamas Antrojo Gavėnios sekmadienio skaitinį apie Atsimainymą (Mt 17, 1–6) Popiežius pažymėjo, kad matydami nepaprastą Jėzaus dieviškąjį spindesį mokiniai buvo paruošti didžiajam Velykų slėpiniui. Jiems tokiu būdu buvo suteiktas reikiamas pastiprinimas ir žinojimas, kad apaštalai „įveiktų baisųjį Kančios išbandymą ir geriau suprastų spindinčią Prisikėlimo šviesą“, – kalbėjo Šventasis Tėvas. Iš tikrųjų Dievo valia yra apreikšta Jėzaus asmenyje ir kiekvienas žmogus, norintis gyventi pagal Dievo valią, turi Juo sekti, Jo klausyti ir, padedant Šventajai Dvasiai, giliai priimti Jo mokymą. „Pirmasis mano paraginimas jums, – kalbėjo Šventasis Tėvas parapijiečiams, – augti Kristaus pažinime ir meilėje, kaip individams ir kaip bendruomenei. Susitikime su Juo per dalyvavimą Eucharistijoje, per Jo žodžių klausymąsi, per maldą ir gailestingosios meilės darbus“.

Homilijoje popiežius Benediktas XVI nurodė ir kitą Atsimainymo slėpinio Taboro kalne aspektą – šventovės esmę, kuri yra „Dievo namas mūsų pačių namuose“. Ta proga dėkodamas visiems, kurie prisidėjo prie naujosios Šv. Korbinijono bažnyčios statybos, jis sakė, kad šios šventovės konsekravimas „yra ypatinga diena, karūnuojanti darbų ir aukų pastangas, kaip ir gyventojų įsipareigojimą sukurti čia brandžią krikščionių bendruomenę“. Kiekvienoje vietoje, kur žmonės dirba ir gyvena, Bažnyčia nori dalyvauti savuoju evangeliniu liudijimu. Tam ir tarnauja šventovės pastatas, nes čia jie gali susirinkti maldai ir sakramentams, krikščioniškam ugdymui ir draugystės bei brolybės santykių stiprinimui. „Čia vaikai, jaunimas, šeimos ir pagyvenę žmonės gali stiprėti bendruomeniškumo dvasioje, apie kurią mokė Kristus ir kurios šiandien pasauliui taip reikia“, – aiškino Šventasis Tėvas.

Pažymėjęs, kad Bažnyčia yra ne tik pastatas, bet „pirmiausia bendruomenė“, jis ragino tikinčiuosius „statyti gyvųjų akmenų Bažnyčią, kuriai jie patys atstovauja“. Dėl to ir pati šventovė turi tapti vieta, kur išgirstamas Dievo Žodis, tapti „nuolatine krikščioniškojo gyvenimo „mokykla“, iš kurios kyla kiekvienos jaunos ir veiklios parapijos visos iniciatyvos“, – linkėjo popiežius Benediktas XVI.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija