2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vyskupo viešnagė Šilalėje

Saulius PRANCKEVIČIUS

Vyskupas Jonas Boruta SJ su Šilalės
dekanato tikybos mokytojais.
Dešinėje – mons. Rimantas Gudlinkis

Vyskupas Jonas Boruta SJ
su kunigais ir ministrantais

Telšių vyskupijoje dirba 300 tikybos mokytojų. Vien Šilalės dekanate yra 21 tikybos mokytojas. Visų dekanatų parapijose veikia tikybos mokytojų metodiniai rateliai. Tikybos mokymą bei metodinių ratelių darbą koordinuoja Telšių vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų centro metodinė taryba, vadovaujama pirmininko mons. Rimanto Gudlinkio, sekretorės metodininkės Margaritos Petrauskaitės bei grupės šios tarybos narių. Iš čia dekanatų parapijose dirbančius tikybos mokytojus pasiekia metodinė literatūra, rekomendacijos bei įvairios naujovės, kaip tobulinti tikybos mokymą. Centras organizuoja metodines dienas, seminarus, kurių metu ne tik įgyjama naujų žinių, bet ir dalijamasi darbo patirtimi, mokant jaunąją kartą pažinti tikėjimo tiesas.

Kasmet, prasidėjus Gavėnios laikotarpiui, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ su mons. R. Gudlinkiu lankosi vyskupijos dekanatuose, susitinka su parapijų tikybos mokytojais ir kunigais. Tokie susitikimai dekanatuose prasideda šv. Mišiomis, kurias aukoja vyskupas J. Boruta SJ kartu su juo iš Telšių atvykusiais kunigais bei dekanato, kuriame vyksta susitikimas, parapijų kunigais. Pasibaigus šv. Mišioms, susitikimai su dekanato parapijų tikybos mokytojais vyksta parapijos namuose.

Kovo 23 dieną į susitikimą Šilalės dekanate atvyko Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, mons. R. Gudlinkis, Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris kun. Domas Gatautas, kurijos sekretorius Haroldas Šneideraitis, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius Antanas Mačius ir Šilalės dekanato parapijų kunigai, tikybos mokytojai, ministrantai. Iki pietų vyskupas atliko kanoninę dekanato vizitaciją, aptarė Šilalės dekanato parapijose dirbančių kunigų veiklą.

Po pietų buvo aukojamos šv. Mišios, kurių metu talkino gausus būrys Šilalės dekanato parapijų ministrantų. Išsamią homiliją, skirtą Gavėnios metui, taip pat artėjančiam Žemaičių Krikšto 600 metų Jubiliejui (jis bus švenčiamas 2013 metais) bei kitoms nūdienos katalikiško gyvenimo problemoms, pasakė vyskupas J. Boruta SJ. Vyskupo aukojamose Mišiose dalyvavo ypač daug Šilalės jaunimo. Tam pasitarnavo išankstinis ir nuolatinis Šilalės dekanato klebono kan. dr. Algio Genučio priminimas apie Šilalėje įvyksiantį renginį.

Po Mišių Šilalės dekanato tikybos mokytojai, vyskupas, mons. R. Gudlinkis, Šilalės klebonas dekanas A. Genutis rinkosi į Šilalės parapijos namus aptarti tikybos mokymo reikalų. Susitikime dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, vyriausioji specialistė Onutė Aurylienė.

Vyskupas J. Boruta SJ, vadovaudamasis Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Katalikų Bažnyčios atsaku į iššūkius šeimai, pabrėžė, kad dabartinė šeima yra veikiama daugybės įvairių jėgų, kurios nori sumenkinti arba net sunaikinti šeimą. Ypač to siekiama per vadinamąjį lytinį švietimą. Vyskupas atkreipė tikybos mokytojų dėmesį, jog būtina skirti lytinį švietimą ir lytinį auklėjimą. Vadinamoji lytinio švietimo invazija į Lietuvą prasidėjo 1991 m. lapkričio 27 dieną Vilniaus sporto rūmuose surengta „Sargio“ švente, kuri buvo kasmet organizuojama iki 1996-ųjų. Tai buvo laisvos seksualinės elgsenos propagavimas, kuris smarkiai padidino lytiniu keliu plintančių susirgimų skaičių. Vadovaujantis krikščioniškosios antropologijos žmogaus, lytiškumo, meilės, santuokos, šeimos ir pagarbos gyvybei nuostatomis buvo parengta rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 2007 m. balandžio 13 dieną programą patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas, o 2009 m. pabaigoje „Katalikiškas lytiškumo ugdymo gaires“ patvirtino Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo ir apie kitas šeimos problemas: nesantaiką šeimose, skyrybas, nesirūpinimą religiniu bei doriniu vaikų auklėjimu ir kvietė tikybos mokytojus į tai atkreipti dėmesį.

Katechetinio centro metodinės tarybos pirmininkas mons. R. Gudlinkis kalbėjo, kad tikybos mokytojams reikia pasirengti ne tik dalykiškai, bet ir metodiškai. Tuo tikslu vyskupijos mokytojų ir katechetų centro metodinė taryba planuoja lankytis tikybos mokytojų pamokose ir teikti jiems dalykinę bei metodinę paramą. Tai nėra kokia nors kontrolė ar auditas, o nuoširdus noras sužinoti, kaip sekasi tikybos mokytojui pamokoje. Tokia draugiška pagalbos vizitacija jau įvyko Akmenės rajone. Vizitacijos neturėtų baimintis Šilalės dekanato tikybos mokytojai, nes jų metodiniam rateliui jau antrus metus sumaniai vadovauja ilgametė tikybos mokytoja Viktorija Macienė, o jai talkina Šilalės dekanato dekanas klebonas kan. dr. A. Genutis. Neseniai Šilalės dekanato tikybos mokytojų metodiniame užsiėmime, dalyvaujant dekanui A. Genučiui, buvo aptarti ne tik tikybos dėstymo reikalai, bet ir visapusiškai išanalizuotas popiežiaus Benedikto XVI kreipimasis į pasaulio katalikus Gavėnios metui „Su Kristumi palaidoti krikšte, jūs su juo ir prisikėlėte“. Mons. R. Gudlinkis pakvietė Šilalės dekanato tikybos mokytojus ir jų ugdytinius aktyviai įsijungti į Popiežiaus paskelbtą konkursą-projektą „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų tėvas gailestingas“ (LK 6, 36) pagrindinei premijai – kelionei autobusu į Romą laimėti.

Vyskupo J. Borutos SJ ir mons. R. Gudlinkio apsilankymas Telšių vyskupijos dekanatuose, susitikimai su tikybos mokytojais yra stimulas bei padrąsinimas aktyviau skiepyti jaunajai kartai tikėjimo tiesas ir ugdyti tikinčiuosius.

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija