2011 m. balandžio 15 d.
Nr. 29
(1909)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Gavėnią įprasmino maldomis ir atgaila

Dekanas klebonas kan. Algis Genutis
dėkoja Rekolekcijų vadovui svečiui
Kvėdarnos klebonui kun. Juozui
Rudžiui (centre). Kairėje –
diakonas Justinas Palubinskas

ŠILALĖ. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigai dekanas klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis ir kunigas vikaras relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas visą Gavėnią itin didelį dėmesį skyrė giliam ir sąmoningam Kristaus kančios suvokimo įprasminimui tikinčiųjų širdyse. Tiek šventadieniais, tiek ir eiliniais vakarais šv. Mišiose jų sakomose homilijose atsispindėdavo Gavėnios prasmė. Šventojo Rašto bei nūdienos gyvenimo pavyzdžiais kunigai kvietė Šilalės ir jų aptarnaujamų Tūbinių, Vaitimėnų parapijų tikinčiuosius Gavėnios meto maldoms, nusižeminimui, atgailai, kad paskui tyromis širdimis bei siela būtų galima švęsti didžiąją Šv. Velykų paslaptį.

Suvokiant Gavėnios prasmę, didelės įtakos turėjo klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva įsteigtas Gyvojo Rožinio kalbėtojų būrelis, kurį sudaro beveik šimtas įvairaus amžiaus Šilalės parapijos tikinčiųjų. Visą Gavėnios laikotarpį Šilalės parapijos namuose sekmadieniais, po Sumos, nemažas būrys parapijiečių giedodavo Žemaičių Kalvarijos Kalnus už mirusius Šilalės parapijos kunigus ir parapijiečius. Penktadienių vakarais, po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais – prieš Sumą bažnyčioje tikintieji eidavo Kryžiaus Kelią (žemaitiškai – Stacijas). Šiai  Kryžiaus Kelio procesijai su priekyje nešamu Kryžiumi ir bažnytinėmis vėliavomis, simbolizuojančiomis Kristaus pralietą kraują, vadovavo kunigai: kan. A. Genutis, V. Tamašauskas, Mindaugas Alekna, diakonas Justinas Palubinskas. Šeštadieniais, prieš vakaro šv. Mišias bažnyčios navoje prie didingo Kryžiaus su Nukryžiuotoju buvo giedami „Graudūs verksmai“, vadovaujant kan. A. Genučiui ir diakonui J. Palubinskui. Be to, sumanus, energingas ir iniciatyvus diakonas J. Palubinskas suorganizavo keletą prasmingų renginių Šilalės parapijos jaunimui.

Gavėnios svarbą galutinai įprasmino dviejų dienų Rekolekcijos, vykusios balandžio 9–10 dienomis Šilalės  šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Jas vedė kaimyninės Šilalės dekanato Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kunigas Juozas Rudys, jam talkino Laukuvos parapijos kunigas Antanas Saunorius, klausęs išpažinčių, talkinęs aukojant šv. Mišias. Kadangi šilališkių Rekolekcijos sutapo su visose Šilalės dekanato bažnyčiose pabuvojusiu keliaujančio Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos atvežimu iš Tūbinių bažnyčios į Šilalę, abiejose  Rekolekcijų dienose dalyvavo itin daug tikinčiųjų. Šeštadienio vakarą, kai į Šilalės bažnyčią buvo atvežta ir iškilmingai į bažnyčią įnešta Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopija, susirinko ypač daug jaunimo. Jaunuoliai atliko Velykinę išpažintį ir pagerbė Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją. Tą šeštadienį nemaža Šilalės bažnyčia buvo sausakimša jaunimo ir suaugusiųjų, atvykusių pagerbti Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Rekolekcijose kun. J. Rudys pasakė net šešias homilijas. Jaunojo kunigo homilijos buvo jaudinančios, vaizdžios ir nuoširdžios, labai atitiko Gavėnios dvasią. Kun. J. Rudys savo homilijomis tiesiog bendravo su bažnyčioje susirinkusiais tikinčiaisiais. Šio kunigo homilijų originalumą teigiamai įvertino ir dekanas kan. A. Genutis, kuris Rekolekcijų pabaigoje padėkojo kun. J. Rudžiui už parodytą išradingumą bei originalumą. Kunigo svečio Rekolekcijomis džiaugėsi ir Tūbinių bei Vaitimėnų parapijų tikintieji.

Kvėdarnos parapijos klebonui kun. J. Rudžiui už Šilalėje pravestas Rekolekcijas buvo atlyginta: Šilalės bažnyčios kunigas vikaras relig. m. mgr. V. Tamašauskas Rekolekcijas pravedė Kvėdarnos bažnyčioje. Kvėdarniškiai liko patenkinti pamaldžiai praėjusiomis Rekolekcijomis, ilgam jų atmintyje išliks prasmingos kun. V. Tamašausko homilijos, skirtos Gavėniai, tiksliau, atgailos metui.

Taigi, kai dekanate gražiai bendrauja  parapijų kunigai, tą pastebi ir tikintieji, kurie dar labiau pamilsta bažnyčią, maldas, nori išgirsti Dievo Žodį iš kunigų lūpų. Tai parodė ir pamaldžiai praėjusios Rekolekcijos Šilalės dekanato bažnyčiose.

Gintautas RAMAITIS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija