2011 m. balandžio 20 d.
Nr. 30
(1910)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paminėta 20 metų sukaktis

Albertas Ruginis

Minėjimo dalyviai Mažeikių muziejuje.
Pirmininkas Albertas Ruginis
apžvelgia organizacijos kelią
Vytauto Ramanausko nuotrauka

Kovo 26 dieną Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje rinkosi buvę politiniai kaliniai ir jų šeimų nariai. Šv. Mišias aukojo buvęs politinis kalinys kunigas Antanas Jurgaitis. Meldėmės už 147 Mažeikių  skyriaus narius, iš kurių per 20 nepriklausomybės metų gyvų beliko tik 34. Kiekvienas politinis kalinys nuėjo sunkų pasipriešinimo okupantams kelią, atlaikė sovietinių tardytojų žiaurumus, lagerių šaltį, badą, alinantį darbą ir prievartą. Kiekvieno gyvenimas vertas rašytojo plunksnos.

Po Mišių sugiedoję Lietuvos Himną  jubiliejinio  renginio dalyviai susirinko Mažeikių muziejuje. Iškilmingas minėjimas pradedamas Maironio giesme „Lietuva brangi“ ir išėjusių į amžinybę politinių kalinių pagerbimu tylos minute.

Skyriaus valdybos pirmininkas Albertas Ruginis apžvelgė skyriaus  nueitą per 20 metų kelią. „1991 m. kovo 22 dieną įregistravome Mažeikių skyrių. Tuometinio skyriaus pirmininko Antano Kazlausko vadovaujami buvę politiniai kaliniai aktyviai įsijungė į valstybės atkūrimo ir jos įtvirtinimo darbus: dalyvavo Sąjūdžio  veikloje,  prisidėjo kuriant šaulių organizaciją ir Tėvynės sąjungos partiją. Dalyvavo rinkimų komisijose, buvo rinkimų stebėtojai, organizavo parašų rinkimus dėl referendumų. Lietuvai tapus NATO ir Europos Sąjungos nare, skyrius savo veiklą sukoncentravo į rajono rezistencijos kovų įamžinimą. Šioje veikloje aktyviai bendradarbiaujama su Sąjūdžiu, Tremtinių sąjunga, Šaulių sąjunga, Mažeikių muziejumi, LGGRTC ir rajono Savivaldybe. Atidengtos atminimo lentos prie septynių stribokynų Mažeikiuose, Sedoje, Viekšniuose ir Židikuose. Įsteigtas Rezistencijos skyrius Mažeikių muziejuje. Išleista A. Muturo knyga „...geriau tegul gegutė užkukuoja“ apie partizanų kovas Mažeikių apskrityje. Rasta „Alkos “rinktinės štabo pareigūnų žūties ir jų užkasimo vieta. Palaikai iškilmingai perlaidoti Sedoje. Skyriaus iniciatyva pastatyti šeši atminimo ženklai žuvusiems partizanmas Mažeikių apskrities ribose ir vienas paminklinis akmuo. Organizuoti  jų iškilmingi pašventinimai.  Vyksta   partizanų būrių ir pogrindžio  organizacijų jubiliejinių datų  paminėjimai“.

Mažeikių r. savivaldybės vicemeras R. Norkus už aktyvią veiklą vienuolikai skyriaus narių įteikė  Savivaldybės mero padėkos raštus. Skyrių sveikino giminingos organizacijos. Šventinį stalą pašventino Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios parapijos klebonas kun. R. Marozas. Dar ilgai tą vakarą buvo bendrauta ir dalytasi prisiminimais.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija