2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė Lietuvos kariuomenės kapelionas

A†A kun. dr. mjr. Petras Kavaliauskas (1959 –1987– 2011)

Kun. Petras Kavaliauskas

Balandžio 19 dieną Alytuje, eidamas 52-uosius metus, po sunkios ligos į Viešpaties namus iškeliavo Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas majoras kunigas Petras Kavaliauskas.

Kun. Petras gimė 1959 m. birželio 27 dieną Alytuje. 1977 metais baigė Alytaus 1-ą vidurinę mokyklą, 1982 – Lietuvos veterinarijos akademiją. Kun. P. Račiūno MIC paskatintas, įstojo į Marijonų vienuoliją. 1984–1987 metais mokėsi pogrindinėje šios vienuolijos kunigų seminarijoje ir 1987 m. lapkričio 3 dieną vyskupo V. Sladkevičiaus buvo įšventintas į kunigus. 1993 metais davė amžinuosius įžadus. 1994 metais Vilniaus universitete apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją, vėliau tapo habilituotu daktaru. 1995 metais kun. Petrui Kavaliauskui buvo suteiktas teologijos habilituoto daktaro laipsnis.

Kun. P. Kavaliauskas 1987–1988 metais buvo Slavikų (Šakių r.) parapijos vikaru, 1988–1990 – Vievio (Trakų r.) parapijos vikaru, 1990–1992 – Jiezno (Prienų r.) parapijos klebonu, 1992–1997 – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, 1997–2004 – Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo koplyčios rektorius. 1993 metais kun. P. Kavaliauskas įkūrė Panevėžio katalikiškąją kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklą ir jai vadovavo iki 1998 metų. 2008 metais išstojo iš Marijonų vienuolijos ir buvo įkardinuotas į Kaišiadorių vyskupiją, toliau tęsė tarnybą Kariuomenės ordinariate. Tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo nuo 1992-ųjų. 1992–2005 metais jis buvo Panevėžio įgulos karo kapelionas. Nuo 2005 metų – Gen. S. Raštikio Puskarininkių mokyklos karo kapelionas. 2009 metais drauge su 9-osios Provincijos atstatymo grupės (PAG) kariais tarnavo Afganistane.

Kun. P. Kavaliauskas buvo pašarvotas Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios vyko ketvirtadienį. Velionis palaidotas Alytaus šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus kapinėse.

Didžiąją savaitę iškeliavęs ir Kunigystės įsteigimo dieną palaidotas, kunigas Petras tegul džiaugiasi susitikęs su savuoju Viešpačiu, kurį išpažino ir jam pavestiesiems skelbė...

Lietuvos kariuomenės
ordinariato kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija