2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aktyviai darbuotis trukdė trapi sveikata

A†A  kun. Juzef KVIATKOVSKIJ (1945 – 1972 – 2011)

Balandžio 7 dieną po ilgos ir sunkios ligos Prūdiškių globos namuose mirė kunigas Juzef Kviatkovskij.

Kun. J. Kviatkovskij gimė 1945 m. rugpjūčio 10 dieną Eišiškių parapijos Tausiūnų kaime. Mokėsi Tausiūnų pradinėje ir Eišiškių vidurinėje mokykloje. Vėliau tekintojo specialybės mokėsi 2-oje Vilniaus profesinėje mokykloje. 1963–1967 metais dirbo Lietuvoje ir už jos ribų, buvo pašauktas į karo tarnybą. 1967 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, 1972 m. balandžio 16 dieną Kaune vysk. J. Matulaitis-Labukas įšventino kunigu.

Baigęs seminariją, kun. J. Kviatkovskij pradėjo savo kunigišką tarnystę ir ėjo šias pareigas: nuo 1972 – Paringio parapijos administratoriaus; 1973 metais – Pabradės parapijos altaristo; nuo 1974 – Butrimonių parapijos klebono; nuo 1975 – Lavoriškių parapijos altaristo; nuo 1977 07 01 – Vilniaus Šv. arkang. Rapolo parapijos vikaro; nuo 2001 09 05 – Vilniaus Šv. Teresės parapijos emerito, atleisto nuo pareigos teikti Sakramentus ir sakyti pamokslus, bet paliekant teisę aukoti Eucharistiją.

Seminarijos baigimo proga rašytoje neopresbiterio charakteristikoje pažymima, kad kun. Juzefas yra gabus ir darbštus, pareigingas ir valingas žmogus, tačiau silpnos sveikatos. 2001 metais dėl sveikatos jis buvo priverstas apleisti aktyvią kunigišką tarnystę ir nuo tada gyveno su motina, o vėliau – Prūdiškių globos namuose. 2001 metais Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas A. J. Bačkis rašė: „Nuoširdžiai vertiname visa, ką su dideliu pasišventimu ir uolumu nuveikėte, jau dvidešimt devynerius metus dirbdamas Viešpaties vynuogyne“.

Kun. J. Kviatkovskij buvo pašarvotas Vilniaus arkivyskupijos laidojimo paslaugų centro šarvojimo salėje prie Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Jeruzalės) bažnyčios. Laidotuvių Šv. Mišios aukotos balandžio 8 dieną toje pat bažnyčioje. Artimųjų pageidavimu velionis palaidotas šalia esančiose kapinėse.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija