2011 m. balandžio 29 d.
Nr. 32
(1912)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kristaus Prisikėlimas – amžinojo gyvenimo viltis

„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius.“ (Jn 11, 25–26)

Mieli broliai kunigai, vienuoliai ir vienuolės, brangūs tikintieji!

Kokią nuostabią tiesą šiandien mums visiems taip gyvai ir aiškiai atskleidžia Išganytojas! Jis garantuoja: „Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius“, ir klausia: „Ar tai tiki?“ Į šį nepaprastai svarbų klausimą mes turime kiekvienas asmeniškai atsakyti ne žodžiais, bet gyvenimu. Ir kartu su apaštalais prašyti: „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą.“ (Lk 17, 5)

Viešpats laiduoja: „Kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius.“

Ką reiškia gyventi? Gyventi reiškia suprasti, kad mes visi esame šakelės, kad turime būti įaugę į didįjį Kristaus meilės vynmedį, kuris yra stiprybės ir meilės šaltinis, ir tapti gyvosiomis šakelėmis, galinčiomis duoti gausių meilės vaisių.

Ką reiškia tikėti? Šiandien turime pasakyti sau, kad Dievas yra mūsų gyvenimo Dievas ir kartu su apaštalu Pauliumi ištarti: „Aš viską galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4, 13) ir eiti per gyvenimą drąsiai ir tvirtai ten, kur veda Kristus. Tikėti reiškia visiškai pasitikėti tuo, kuris ateina į pasaulį kaip Gelbėtojas ir mirties Nugalėtojas, kuris gali mus visus išgelbėti iš didžiausio vargo pasaulyje – nepajėgumo mylėti.

Brangieji, atvirai pripažinkime, kad šiandien be Dievo pagalbos mes nepajėgiame mylėti nei Dievo, nei artimo.

Apaštalas Jonas primena: „Tai ir yra Dievo meilė, – jo įsakymų vykdymas“ (1 Jn 5, 3). O jo įsakymai – nesunkūs, nes vykdyti juos reiškia mylėti Dievą ir daryti tai, ką Jis liepia. Tai naujo gyvenimo pradžia. Tai gyvenimas, nušviestas prisikėlimo vilties. Apaštalas Paulius sako: „Mes žinome, kad prisikėlęs iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios“ (Rom 6, 9). Brangieji, štai kur tikrasis gyvenimas! Tai gyvenimas, kuriam mirtis nebeturi galios.

Šiandien mes gyvename, tačiau labai aiškiai suprantame, kad vieną dieną ateis ta valanda, kurią turėsime palikti šį pasaulį. Vadinasi, mirtis stipresnė už gyvenimą. Tačiau prisikėlęs Kristus gyvena kitokį gyvenimą. Tam gyvenimui mirtis nebeturi galios. Kaip tai nuostabu! Štai kur tikrasis gyvenimas, kuriame nebėra nei mirties šešėlio, nei liūdesio, nei skausmo, kuriame nebėra baimės, apgaulės, klastos ir melo, kuriame yra tik meilė ir amžina meilė. Taip išryškėja begalinė Dievo meilė, nes Jis ne tik myli mus žemiškojo gyvenimo kelionėje, bet ir trokšta, kad mes su Juo gyventume amžinai.

Nepamirškime, kad norint gyventi amžinai reikia maitintis duona, nužengusia iš dangaus. „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens amžinai“ (Jn 6, 51). Po šių žodžių dalis mokinių pasitraukė nuo Jėzaus, tačiau Petras visų mokinių vardu patikino: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius“ (Jn 6, 68). Kokia stipri, patikima ir ištikima Dievo meilė žmogui! Ir Viešpats primena: „Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš“ (Jn 17, 24). „Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras“ (Ps 118, 1a). „Jo ištikima meilė amžina“ (Ps 118, 4b).

Viešpats trokšta mūsų amžinos draugystės ir nesibaigiančio gyvenimo laimės, bet ar mes to trokštame? Jei taip, tai su meile imkime į rankas trijų tomų rinkinį Evangelija kasdien, atsiverskime tos dienos Evangelijos skaitinį ir niekada nebeužverskime. Prisikėlęs Kristus tekalba mums gyvai visą dieną apie tas tiesas, kurios mums dovanoja žemėje naują gyvenimą, pilną tiesos, gerumo, ištikimybės ir meilės, ir laiduoja tokį gyvenimą, kuriame mes visi susitiksime ir kuriam mirtis nebeturės jokios galios, nes Prisikėlęs Kristus nugalėjo mirtį ir nušvietė gyvenimą savo EVANGELIJA. Tai ir yra Džiugioji Naujiena, mokanti mus visus mylėti ir kentėti su Kristumi, su kuriuo ir būsime prikelti nesibaigiančio gyvenimo laimei dangaus Tėvynėje.

Gegužės 1 dieną Romoje popiežius Jonas Paulius II bus paskelbtas palaimintuoju. Turėsime labai mums artimą palaimintąjį, kuris mylėjo Lietuvą, meldėsi Kryžių kalne ir savo pontifikato pradžioje mums visiems linkėjo: „Būkite laimingi ir ištikimi Kristui.“

Brangūs broliai ir seserys! Popiežius troško mums laimės. Šiandien jis žvelgia į mus iš dangaus Tėvo namų ir tarsi klausia visų: „Ar jūs ištikimi Kristui?“ Nuo gegužės 1-osios galėsime visi melstis, prašydami palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II užtarimo, kad visi galėtume ištikimai nueiti žemės gyvenimo kelią ir susitikti dangaus Tėvynėje.

Džiugių Šv. Velykų nuoširdžiai linki jus visus mylintis

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija