2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Tegul sklinda garsas ne vien būgnų aidais

Klebonas kun. Albertas
Stanulis, Rolandas Žakys
ir vargonininkė J. Urbonienė
su jaunaisiais būgnininkais

Viduklė. Šv. Kryžiaus bažnyčia – viena pirmųjų Žemaičių krašto bažnyčių, pastatyta Vytauto dekretu. Šios bažnyčios svarba ir autoritetas nuolat augo. Jau XIV amžiuje parapija buvo vertinama kaip viena stipriausių Žemaitijoje, vėliau tapo dekanato centru. Viduklės bažnyčios istorijoje atsispindi Žemaitijos krikščionybės raida. Nacionalinei Žemaičių krašto ir Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejinei programai vykdyti Kauno arkivyskupijai atstovauja Viduklės Šv. Kryžiaus parapijos klebonas kun. Albertas Stanulis. Jis, padedant parapijos žmonėms, nuolat įgyvendina naujas idėjas. Neseniai buvo užbaigtas tvarkyti bažnyčios šventorius. Raseinių savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė kultūros paveldui Gražina Pečkaitienė džiaugiasi klebono entuziazmu, noru veikti, todėl Raseinių rajono savivaldybės administracija neatsisako paremti Šv. Kryžiaus parapijos veiklos finansiškai. Šiais metais numatyta nudažyti skardinį bažnyčios stogą. Yra planų tvarkyti parką priešais bažnyčią, eilės laukia nuostabus architektūros statinys – senoji klebonija. Prie visų šių gerų sumanymų ir darbų noriai darbais ir aukomis prisideda parapijos tikintieji. Už visa tai jiems nuoširdžiausiai dėkoja parapijos klebonas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Velykų konferencija

Alytaus dekanas g. kan. Arūnas
Užupis ir mons. Alfonsas
Svarinskas Velykų konferencijoje
su renginio organizatoriais,
jaunaisiais atlikėjais
ir Miroslavo atstovais

ALYTUS. Antrąją Velykų dieną šventiškai nusiteikę alytiškiai vienuoliktąjį kartą rinkosi į tradicinę konferenciją Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje pasisemti dieviškos išminties, pagilinti savo tikėjimą. Šv. Mišias už Lietuvos atgimimą, krikščioniškų tradicijų puoselėjimą šeimose, jaunimo dvasinį atsinaujinimą aukojo Lietuvos partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas kartu su Alytaus dekanu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Liturgijoje dalyvavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos atstovai, Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys ir kiti. Konferenciją organizavo VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva su parapijos klebonu g. kan. A. Užupiu bei Alytaus valstybinių vaikų globos namų administracija.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Kryžiaus kelią miesto gatvėmis ėjo  ir rajono valdžia

Kryžių neša Kėdainių rajono
meras Rimantas Diliūnas.
Dešinėje – klebonas
kun. Artūras Stanevičius

KĖDAINIAI. Didįjį Penktadienį Šv. Jurgio parapijos klebono kun. Artūro Stanevičiaus pakviesti į Kryžiaus kelio apeigas žmonės rinkosi prie kultūros centro. Nuo čia, prisimindami Viešpaties kančią, tikintieji nešė kryžių ir apmąstė keturiolika Kryžiaus kelio stočių eidami iki Šv. Jurgio bažnyčios. Procesijoje dalyvavo Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas, Kėdainių vicemerė Nijolė Naujokienė, Kėdainių miesto seniūnas Alvydas Kleiza, Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos direktorė Danutė Vitauskienė, šios mokyklos tikybos mokytojos bei mokiniai, Šv. Jurgio parapijos bendruomenė, „Caritas“, bažnyčios choras, adoruotojos, rajono literatų klubo „Varsna“ poetai, kultūros centro darbuotojai, rajono šauliai, miesto žmonės. Pradedant Kryžiaus kelią klebonas kun. Artūras Stanevičius visus piligrimus apdalijo žvakelėmis. Kultūros centro saviveiklininkai inscenizavo Kristaus Kryžiaus kelio pirmąją stotį pagal Jono Evangeliją. Kryžiaus kelio stočių tekstus kūrė moksleiviai, literatai ir kiti dalyviai. Po pirmosios Kryžiaus kelio stoties apmąstymo ir perskaityto teksto kryžių ėmė nešti Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas. Kryžių palydėjo Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa. Šalikelėje miesto žmonės pagarbiai sustojo praleisdami procesiją, kiti prisijungė ir ėjo kartu. Dar kitų veiduose susidomėjimas. Miesto senbuvė gydytoja Genovaitė Stankaitienė, Kėdainiuose gyvenanti nuo 1938 metų teigė, kad Kryžiaus kelio procesija miesto gatvėse yra pirmoji. Iš Kėdainių mero Rimanto Diliūno kryžių perėmė miesto seniūnas Alvydas Kleiza. Kauno kunigų seminarijos klierikas Giedrius Maskolaitis skaitė Popiežiaus Jono Pauliaus II tekstus. Einantieji Kryžiaus kelią Didįjį Penktadienį ir apmąstydami jį, gauna visuotinius atlaidus. Jėzus savo pavyzdžiu rodo, kaip mes turime nešti savo gyvenimo kryžių, kad ir koks sunkus jis būtų. Svarbu nepavargti, nepalūžti, nepriekaištauti, nedejuoti, neišduoti... Kryžių panoro nešti ir gydytojas Artūras Vrubliauskas bei kiti parapijiečiai. Perkeliant kryžių nuo vienų pečių ant kitų tarsi atkartojami Simono Kiriniečio, padėjusio Jėzui nešti kryžių, veiksmai. Procesijoje giedojo Šv. Jurgio bažnyčios choras.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Velykų belaukiant

Kryžių neša kunigas Kęstutis Vainorius

GARGŽDAI. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš vakaro šv. Mišias ir sekmadienį prieš Sumą Kryžiaus kelią giedodami eina šios parapijos ateitininkai, jaunimas ir visi tikintieji. Didįjį Penktadienį Kryžiaus kelias einamas giedant ir nešant kryžių Gargždų miesto gatvėmis. Šiemet oras buvo itin palankus, gausiai susirinko jaunimo, moksleivių bei kitų tikinčiųjų. Visi norėjo panešti kryžių, todėl jį pasikeisdamos nešė įvairios organizacijos, jaunimo grupės, mokyklų atstovai. Eisena prasidėjo nuo bažnyčios. Pirmiausia kryžių nešė parapijos kunigai, iš jų perėmė ministrantai, ateitininkai, tikybos mokytojos, Marijos legiono, Šeimos centro ir kitų organizacijų, grupių atstovai. Kryžiaus kelio eiseną sklandžiai organizavo, rūpinosi, kvietė policijos pareigūnus užtikrinti eisenos saugumą judriomis Gargždų miesto gatvėmis parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas. Jis ir užbaigė Kryžiaus kelio eiseną paskutinėje stotyje perėmęs kryžių ir įnešęs į bažnyčią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija