2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Velykų konferencija

Alytaus dekanas g. kan. Arūnas
Užupis ir mons. Alfonsas
Svarinskas Velykų konferencijoje
su renginio organizatoriais,
jaunaisiais atlikėjais
ir Miroslavo atstovais

Velykų konferencijoje Evangelijos
vaizdelį nuoširdžiai vaidino
vaikų globos namų ugdytiniai
Kristinos Bondarevos nuotrauka

ALYTUS. Antrąją Velykų dieną šventiškai nusiteikę alytiškiai vienuoliktąjį kartą rinkosi į tradicinę konferenciją Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje pasisemti dieviškos išminties, pagilinti savo tikėjimą. Šv. Mišias už Lietuvos atgimimą, krikščioniškų tradicijų puoselėjimą šeimose, jaunimo dvasinį atsinaujinimą aukojo Lietuvos partizanų kapelionas monsinjoras Alfonsas Svarinskas kartu su Alytaus dekanu garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Liturgijoje dalyvavo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos atstovai, Šv. Vincento Pauliečio vienuolijos seserys ir kiti. Konferenciją organizavo VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina Bondareva su parapijos klebonu g. kan. A. Užupiu bei Alytaus valstybinių vaikų globos namų administracija.

Gilų pėdsaką tikinčiųjų širdyse paliko mons. A. Svarinsko pamokslas, kuriame buvo kalbama apie mūsų valstybės problemas. Monsinjoro teigimu, reikia daryti viską, kad pagelbėtume vieni kitiems: vieniems – būti teisingiems, o kitiems – daugiau padėti šalia esantiems. Dvasininkas pastebėjo, kad šiais laikais Bažnyčią stengiamasi nustumti į užmarštį, visi šneka ne apie Dievą, o apie žmonijos laimėjimus. Pasak prelegento, kas iš tų mokslo laimėjimų, jeigu jie ardo žemės tvarką ir neša nelaimes kitiems. Aptaręs girtuoklystės, žmonių laisvės suvaržymo besaikėmis vartojimo reklamomis, didelių valstybės skolų, naujų mūsų šalies „šventųjų“ garbinimą, Lietuvos pasienyje statomų atominių elektrinių problemas, garbusis svečias perspėjo apie kiekvieno iš mūsų gyvenimo pabaigoje laukiantį Dievo teismą ir atlygį už darbus. Dvasininkas ragino tvarkyti gyvenimą Jėzaus pavyzdžiu – įveikti apatiją, sugrįžti prie Dievo, kasdien gilinti savo dvasinę patirtį, aktyviai praktikuoti visuomenėje gailestingumo ir pagalbos veiklą, puoselėti maldingumą šeimoje, nepamiršti švęsti sekmadienių ir kitų valstybės bei religinių švenčių, dažniau melstis už tėvynę ir Bažnyčią.

Po šv. Mišių maldos namų tyloje suskambo jaunatviški balsai – „Dorybių mokyklėlės“, veikiančios „Dienos namų“ įstaigoje, lankytojai nuoširdžiai suvaidino Evangelijos vaizdelį „Jėzus pasirodo mokiniams“, deklamavo eiles, giedojo velykines giesmes. Programėlę paruošė Alytaus valstybinių vaikų globos namų bibliotekos vedėja Lina Klebauskienė, muzikos mokytoja metodininkė Irina Levendauskienė, ilgametė vaikų globėja amerikietė Paula Stephens, iš Misisipio valstijos, jau 16 metų gyvenanti Lietuvoje ir savanoriškai padedanti organizuoti vaikų laisvalaikį bei užimtumą vasaros atostogų metu.

Po meninės dalies Alytaus valstybinių vaikų globos namų direktorius Romutis Žebuolis džiaugėsi, kad kilniomis intencijomis ir veikla „Dienos namų“ įstaiga nuolat prisideda prie dorinės bei kultūrinės krizės įveikimo vaikų, paauglių bei parapijiečių gyvenime.

Trečioje dalyje konferencijos vedėja šių eilučių autorė papasakojo apie Lietuvos partizanų kapeliono mons. A. Svarinsko pilną išbandymų, pavojų bei kančių nueitą kelią, apie iškilaus dvasininko darbo metus Miroslave liudijo Miroslavo vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ir miestelio bendruomenės „Svirtis“ pirmininkė Zita Stakvilevičiūtė-Reipienė. Miroslaviškė Giedrė Markelytė-Stanevičienė, gyvenusi netoli maldos namų, prisiminė, kaip jos motina švenčių dienomis rūpestingai gėlėmis išpuošdavo bažnyčią, kaip kartu su kunigu sodino šventoriuje medelius. Giedrės teigimu, monsinjoras nuolat ragindavo jaunimą domėtis tautos istorija, visą gyvenimą kovojo už tiesą ir šviesą, niekada nesistengė niekam įtikti. Ir dabar jis nesėdi rankų sudėjęs: 1996 metais gimtajame Kadrėnų kaime (Ukmergės r.) savo bei rėmėjų suaukotomis lėšomis įkūrė parką Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti, kasmet jį papildo naujomis ekspozicijomis, stato atminimo kryžius, paminklus laisvės kovotojams, aktyviai prisideda prie kasmetinių Lietuvos partizanų švenčių šiame parke organizavimo.

Dėkodama iškiliam dvasininkui „Dienos namų“ direktorė renginyje dalyvavusių Alytaus kraštiečių vardu padovanojo žinyną „Kraštiečiai. Alytus“, kuriame atsispindi daugelio metų nuoširdi mons. A. Svarinsko tarnystė bei 22 metai kankinystės kelio tremtyse, oriai žengiant per gyvenimą dvasinio pašaukimo keliu, su didele artimo meile vykdant Viešpaties valią.

Po renginio šventės dalyviai bendravo parapijos salėje, vaišinosi „Dienos namų“ savanorių Monikos Liaudanskienės, Petronėlės Janulevičienės, Aldonos Gališanskienės ir Marijos radijo koordinatorės Reginos Pakalnienės išradingai paruoštomis Velykų vaišėmis.

Kristina Bondareva,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Irenos Lileikytės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija