2011 m. gegužės 6 d.
Nr. 34
(1914)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Velykų laukimo atgarsiai

Arūnas ŠATEIKIS

Didįjį Šeštadienį Šilalės
parapijos tikintieji bažnyčioje
giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus

Klebonas dekanas kan. Algis
Genutis šventina ugnį

Prasmingai Šv. Velykų šventės laukė Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintieji. Verbų sekmadienio rytą su kadagio šakelėmis rankose šilališkiai gausiai rinkosi į savo bažnyčią atiduoti pagarbą Jėzui Kristui. Tos dienos Votyvos šv. Mišias aukojo vikaras kun. relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas, o Sumos šv. Mišias – klebonas dekanas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis.

Velykinį Kristaus kančios ir Prisikėlimo tridienį šilališkiai pradėjo vakarinėmis Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišiomis, kurias aukojo trys Šilalės parapijos kunigai: A. Genutis, V. Tamašauskas ir Mindaugas Alekna.

Didžiojo Penktadienio vakarą Šilalės  tikintieji prisiminė Kristaus kančią ir mirtį ant kryžiaus. Pamaldos prasidėjo priešais tuščią altorių kniūbsčia parpuolusio kun. V. Tamašausko tylia malda – meditacija. Drauge su kunigu meldėsi ir pilna bažnyčia tikinčiųjų.

Visą šeštadienį Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia buvo atidaryta. Būreliai tikinčiųjų pasikeisdami visą dieną budėjo prie Kristaus kapo, meditavo, kalbėjo Rožinį. Prie kapo su savo vadovėmis lankėsi ir Šilalės parapijos skautai, ateitininkai. Vidurdienį gausus būrys tikinčiųjų bažnyčioje giedojo Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Šilalės parapijos tikintieji tą vakarą į bažnyčią rinkosi su žvakėmis rankose, simbolizuodami Evangelijos žmones, laukiančius sugrįžtančio Šeimininko, kad Jis juos rastų budinčius ir visus susodintų prie stalo… Tą vakarą bažnyčia buvo pilnutėlė tikinčiųjų, todėl visiems užsidegus žvakes Žiburių liturgija atrodė įspūdingai. Visas apeigas atliko klebonas dekanas kan. A. Genutis, talkinant diakonui Justinui Palubinskui. Paskui prasidėjo šv. Mišių auka. Jas aukojo kan. A. Genutis. Darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko. Klebonas padėkojo visiems, Gavėnios metu gausiai lankiusiems bažnyčią.

Į balandžio 24-osios, Velykų sekmadienio, iškilmes kvietė ministrantų mušamas būgnas. Giesmėmis šventę puošė bažnyčios choristai, o Kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Zigmo Levicko, gražiai pagrojo. Pagrindines Velykų šv. Mišias aukojo klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis. Šventojo Rašto skaitinius skaitė bei jų intarpuose giedojo Šilalės parapijos jaunimas. Velykų vidurdienį kun. V. Tamašauskas aukojo ir Sumos šv. Mišias. Jis tikintiesiems padėkojo už uolų bažnyčios lankymą Didžiąją savaitę. Parapijos kunigams talkino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pirmojo filosofijos kurso ugdytinis Vidmantas Daugėla.

Šilalė
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija