2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Maldos devyndienis

Antalieptė. Parapijos tikintieji šiemet kaip niekad rūpestingai ruošėsi Dievo Gailestingumo šventei (Atvelykiui), nes ji sutapo su kitomis reikšmingomis katalikiškomis datomis ir su Šv. Kryžiaus Atradimo tituliniais atlaidais. Parapijos pastoracinė taryba, pasitarusi su mons. Petru Baltuška, padedant Zarasų dekanui kun. Remigijui Kavaliauskui, kun. teol dr. Gediminui Jankūnui ir kun. Justui Jasėnui, kruopščiai suplanavo Dievo Gailestingumo noveną – Kryžiaus kelio eisenų ir maldų devyndienį, kuris buvo pradėtas Didįjį penktadienį. Medžio drožėjas Saulius Savickas išdrožė ir padovanojo ąžuolinį kryžių. Kryžiaus kelias prasidėjo nuo arkivyskupo Mečislovo Reinio tėviškės Madagaskaro kaime. Apie arkivyskupą M. Reinį, 1947 m. sovietų suimtą ir 1953 metais mirusį Vladimiro kalėjime, susirinkusiems priminė mons. Petras Baltuška. Jis pašventino kryžių ir pažadėjo maldininkus pasitikti prie bažnyčios vartų. Kunigas Justas Jasėnas, laimindamas susirinkusius, linkėjo nenusilenkti prievartai ir blogiui, nors tiesa reikalauja daugiau jėgų ir su ja eiti ne visada lengva. Jis pirmasis ir ryžosi nešti kryžių, kuris pasirodė ne toks jau ir lengvas. Nemažas būrys tikinčiųjų – vaikų, paauglių ir garbaus amžiaus Antalieptės krašto žmonių nuo Madagaskare pastatyto kryžiaus arkivysk. M. Reinio atminimui pradėjo Kryžiaus kelią. Jie keturis kilometrus ėjo papieviais, laukų keliukais. Keturiolika Kryžiaus kelio stotelių buvo suruošta pamiškėse, kryžkelėse. Sustota garsaus Šavašos pažintinio tako zuikių mokykloje, vadinamoje Zuikių akademija. Daug kas žino, kad už upeliuko Jakštų kaime yra buvusio generolo Vlado Mieželio tėviškė, o už kelių kalnelių – Žvilbučių kaime prelato dr. Juozo Prunskio gimtinė. Visa tai pakaitomis su maldomis priminė kun. J. Jasėnas savo įtikinančiuose pasakojimuose. Nelengvą ąžuolinį kryžių norėjo nešti visi, ypač jaunimas. Galiausiai procesija sustojo prie bažnyčios vartų, čia visus pasitiko mons. P. Baltuška. Kryžius buvo įneštas į bažnyčią.


Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Jurginės bažnyčioje ir Angelų slėnyje

Kaimiškos ruginės duonos kepalą
klebonui kun. Rimantui Visockiui
įteikia Miežiškių seniūnas
Albinas Jacevičius

Miežiškiai. Motinos dienos ir Atvelykio šventės išvakarėse Miežiškiuose jau ketvirtą kartą vyko seniūnijos pavasario darbų pradžios šventė – Jurginės. Šv. Mišias Miežiškių Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje aukodamas klebonas kun. Rimantas Visockis populiariai aiškino apie Jurgines, linkėjo žemdirbiams išauginti brandų derlių.

Po Mišių klebono laukė į dailius vežimaičius įkinkyti žirgai ir jų vadeliotojai bei jaunieji raiteliai. Sėdęs į vieną jų, žvangant žvangučiams, klebonas vyko šventinti laukų, kad šie būtų derlingi. Apsukus didoką lanką visi grįžo į miestelį.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Nepamirštama Motinos diena

Klebonas kun. Virginijus Palionis
ir muzikos mokyklos jaunimas
visoms mamoms padainavo dainą
„Tu numegzk man, mama, kelią“

Luokė. Gražiausia pavasario šventė – Motinos diena – nuoširdžiai paminėta bendruomenėje.  Šventė prasidėjo Visų Šventųjų bažnyčioje klebono kun. Virginijaus Palionio aukotomis iškilmingomis šv. Mišiomis, kuriose kartu meldėsi ir kunigo Mama. Po Mišių ją pasveikino sūnus kunigas. Iškilmės baigėsi Luokės vaikų muzikos mokyklos jaunimo sugiedotomis giesmėmis ir malda „Dieve, atleiski nuodėmes visų mamų:  gyvų ir mirusių...“


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Atvelykio šventėje – pamaldos už mirusiuosius

Procesija su Dievo Motinos statula

MEDINGĖNAI. Iš Rietavo atvažiuojantis ir šią parapiją aptarnaujantis kun. Arvydas Mačiulis jau iš anksto medingėniškiams buvo išaiškinęs, kad gegužės 1-osios sekmadienis yra ypatingas tuo, kad tą dieną sutampa net keletas švenčių: Atvelykis, Motinos diena, Dievo Gailestingumo iškilmė, popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija, šv. Juozapo Darbininko šventė ir pradedamos Gegužinės pamaldos Dievo Motinos garbei. Taigi tądien į šv. Mišias susirinko ne tik nemažai medingėniškių, bet ir iš toliau atvažiavusių tikinčiųjų. Sekmadienio pamaldos pradėtos nuo mirusių motinų pagerbimo – Egzekvijų. Kun. A. Mačiulis Motinos dienos proga palaimino ir gyvąsias motinas, močiutes, melsdamas joms sveikatos, kantrybės, skiepijant jų atžaloms krikščioniškas vertybes. Šv. Mišiose darniai giedojo Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas maestro Aloyzo Meškausko. Homilijoje kun. A. Mačiulis kvietė visas motinas nuoširdžiomis maldomis bei kantriu religiniu ugdymu pavesti savo atžalas Švč. Mergelės Marijos globai. Tai itin aktualu gegužės mėnesį, skirtą Dievo Motinai.


Telšių vyskupijoje

Mažeikių dekanate

Kunigo Antano Jurgaičio jubiliejus

Kun. Antanas Jurgaitis (centre)
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies
parapijos bažnyčioje. Kairėje –
klebonas kun. Rimvydas Marozas,
dešinėje – prel. dr. Juozas Šiurys
Rugilės Jurgaitytės nuotrauka

MAŽEIKIAI. Balandžio 28 dieną Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčioje  iškilmingai paminėta kun. Antano Jurgaičio 85 metų sukaktis. Ta proga šv. Mišias aukojo jubiliatas kun. A. Jurgaitis, šios bažnyčios klebonas kun. Rimvydas Marozas, vikarai kunigai Vytautas Dvaržeckis ir Robertas Romanovskij bei Telšių vyskupo  generalinis vikaras  prel. dr. Juozas Šiurys. Prelatas, perdavęs vyskupo Jono Borutos sveikinimus jubiliatui, apžvelgė kunigo nueitą garbingą Tėvynės patrioto  ir  politinio kalinio gyvenimo kelią.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Meldėsi už nužudytuosius

RAINIAI. Šioje vietoje, kuri yra netoli Telšių, sovietai pirmosios sovietų okupacijos metu nužudė nemažą būrį patriotiškai nusiteikusių visiškai nekaltų žemaičių. Antrosios Velykų dienos rytą 10 val. Rainių koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Vyskupas Rainių kankinių pavyzdį pristatė kaip tikrų, neiždavusių amžinųjų vertybių patriotų ir tikinčiųjų. Šiemet antrąją Šv. Velykų dieną ne tik šioje, bet ir kitose vyskupijos koplyčiose Telšių ganytojo iniciatyva ir paraginimu aukotos šv. Mišios taps gražia ir labai prasminga tradicija Telšių vyskupijoje. Telšių ganytojo rūpesčiu ši ir visos Telšių vyskupijos koplyčios yra apdovanotos atlaidais, kuriuos tikintieji gali gauti melsdamiesi tokiose koplyčiose antrąją Šv. Velykų dieną. Čia mąstome apie mirtį ir susitikimą su Viešpačiu, todėl kapinėse svarbu melstis Velykų laikotarpyje primenant tikintiesiems, kad mes visi keliaujame į amžinąsias Velykas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija