2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Atvelykio šventėje – pamaldos už mirusiuosius

Procesija su Dievo Motinos statula

Po šv. Mišių vyko lyrinis koncertas
parapijos motinoms ir močiutėms

Kun. Arvydas Mačiulis kalba
Visų Šventųjų koplyčioje

MEDINGĖNAI. Iš Rietavo atvažiuojantis ir šią parapiją aptarnaujantis kun. Arvydas Mačiulis jau iš anksto medingėniškiams buvo išaiškinęs, kad gegužės 1-osios sekmadienis yra ypatingas tuo, kad tą dieną sutampa net keletas švenčių: Atvelykis, Motinos diena, Dievo Gailestingumo iškilmė, popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacija, šv. Juozapo Darbininko šventė ir pradedamos Gegužinės pamaldos Dievo Motinos garbei. Taigi tądien į šv. Mišias susirinko ne tik nemažai medingėniškių, bet ir iš toliau atvažiavusių tikinčiųjų. Sekmadienio pamaldos pradėtos nuo mirusių motinų pagerbimo – Egzekvijų. Kun. A. Mačiulis Motinos dienos proga palaimino ir gyvąsias motinas, močiutes, melsdamas joms sveikatos, kantrybės, skiepijant jų atžaloms krikščioniškas vertybes. Šv. Mišiose darniai giedojo Medingėnų parapijos choras, vadovaujamas maestro Aloyzo Meškausko. Homilijoje kun. A. Mačiulis kvietė visas motinas nuoširdžiomis maldomis bei kantriu religiniu ugdymu pavesti savo atžalas Švč. Mergelės Marijos globai. Tai itin aktualu gegužės mėnesį, skirtą Dievo Motinai.

Po šv. Mišių nuskambėjo koncertas su jaudinančiais montažo posmais, o pabaigoje pasirodymą surengė Medingėnų kultūros namų meno mėgėjai, vadovaujami Virginijos Budrienės, ir parapijos bendruomenė. Medingėnų parapijos jaunimas, dalyvavęs šv. Mišiose, visoms bažnyčioje buvusioms motinoms ir močiutėms įteikė po gėlę, pasveikino Motinos dienos proga.

Paskui, kun. A. Mačiulio iniciatyva, iškilmingoje procesijoje, nešdami Dievo Motinos statulą, visi tikintieji, giedodami Švč. Mergelės Marijos litaniją, per Medingėnų miestelį pasuko į maždaug už pusės kilometro Medingėnų parapijos kapinėse esančią Visų Šventųjų koplyčią, kuri dabartinio Rietavo klebono kun. Antano Gutkausko ir Medingėnų parapiją aptarnaujančio kun. A. Mačiulio iniciatyva, parėmus Rietavo savivaldybei ir Medingėnų parapijos tikintiesiems, maždaug prieš metus buvo atstatyta. Tai tarsi antra bažnytėlė Medingėnuose. Joje yra altorius, Kryžiaus Kelio paveikslai, klausykla, įvestas apšvietimas. Mirusiųjų pagerbimo dienomis čia aukojamos šv. Mišios už šiose kapinėse palaidotus mirusiuosius.

Iškilmingai procesijai atvykus į koplyčią, sugiedota giesmė Dievo Motinos garbei, pasimelsta už šiose kapinėse palaidotas motinas bei visus mirusiuosius. Pamaldoms vadovavo kun. A. Mačiulis. Parapijos choras paruošė giesmių repertuarą, skirtą Gegužinėms maldoms. Dabar visą gegužės mėnesio kiekvieną vakarą į koplyčią rinksis Medingėnų parapijos tikintieji Gegužinėms maldoms. Kas vakarą atvažiuos ir kun. A. Mačiulis, vargonininkas A. Meškauskas, bus giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, gegužinių pamaldų giesmė, kitos giesmės bei maldos. Kartu bus meldžiamasi ir už šiose kapinėse palaidotus mirusiuosius. Kun. A. Mačiulis paragino kuo aktyviau į šias Medingėnų kapinių koplyčioje organizuojamas maldas įsijungti ir parapijos jaunimą.

Medingėnų parapijos tikintieji džiaugiasi aktyviais ir rūpestingais savo kunigais, kurių dėka atjaunėjo ir išgražėjo Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčia. Parapijiečių, Medingėnų seniūnijos (seniūnė Salomėja Čėsnienė), Medingėnų bendruomenės bei savo kunigų dėka ji sutvarkyta ir toliau dar tvarkomas jos šventorius.

Gražu, kai darbštūs kunigai A. Gutkauskas ir J. Mačiulis geba prikelti aktyviam religiniam gyvenimui netgi nuošalias, nuolatinio kunigo neturinčias parapijas, jose esančias bažnyčias, patraukti žmones maldai, aktyviai parapijinei veiklai. Medingėnų parapija – geras pavyzdys.

Petras ŽILEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija