2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežius Venecijoje: paskatos liudyti tikėjimą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
su Venecijos patriarchu
kardinolu Andželu Skola
ir regiono valdytoju Luka Zaja

Sektinas Emauso mokinių atsivertimas

Gegužės 7–8 dienomis popiežius Benediktas XVI atliko pastoracinę kelionę (vizito tema „Sutvirtink mūsų tikėjimą“) į Italijos šiaurės rytų regioną, aplankydamas Akvilėją ir Veneciją. Šventasis Tėvas užbaigė dar 2004 metais Vatikano pradėtą Venecijos patriarchato (taip tradiciškai vadinama ši arkivyskupija) apaštalinę vizitaciją bei dalyvavo pasirengimų etape antrajam Akvilėjos bažnytiniam suvažiavimui, kuris vyks 2012 metais. Pastarasis renginys bus tarpregioninis ir tarptautinis: jame dalyvaus ne tik Italijos  šiaurės rytų Triveneto regiono 15 vyskupijų, bet ir iš Akvilėjos Motinos Bažnyčios išaugusių Slovėnijos, Kroatijos, Austrijos, Bavarijos ir Vengrijos diecezijų tikintieji.


Susitikimas Romos Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje

Iš kairės: premjeras Andrius Kubilius,
LR Seimo narys Mantas Adomėnas,
Lietuvos atstovas prie Šventojo
Sosto Vytautas Ališauskas
ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Toliau – kolegijos vicerektorius
kun. Audrius Arštikaitis,
rektorius mons. Petras Šiurys
ir premjero žmona Rasa

Popiežiškoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, kuri yra savotiška lietuvių atstovybė Romoje (Italija), jau daugiau nei 60 metų gegužės 1-ąją yra minimas kolegijos įsteigimas 1948 m. gegužės 1-ąją. Tądien Seminarijų kongregacijos dekretu ji buvo teisiškai pripažinta.

Šiais metais šventė buvo išskirtinė – Kolegijoje lankėsi iš Lietuvos į popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmes atvykę Lietuvos Katalikų Bažnyčios ganytojai – Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei Lietuvos premjeras Andrius Kubilius. Priėmime taip pat dalyvavo vyriausybinę delegaciją lydėjęs kancleris Deividas Matulionis, Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas, Lietuvos ambasadorius Italijos Respublikoje Petras Zapolskas, LR Seimo narys Mantas Adomėnas bei kiti.


„Vietinės Bažnyčios gyvumo požymis“

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI
apsilankymas Romos vyskupijos
kunigų seminarijoje kovo 6 dieną

Pašaukimų pastoracijos svarba

Artėjančios Pasaulinės maldų už dvasinius pašaukimus dienos proga paskelbtame kreipimesi popiežius Benediktas XVI pažymi, kad „gebėjimas rūpintis pašaukimais yra vietinės Bažnyčios gyvumo požymis“. Kitaip sakant, vietinė Bažnyčia (diecezija, nacionalinis episkopatas), kuri yra sukūrusi aktyviai veikiančias pašaukimų į kunigystę bei pašvęstąjį gyvenimą (vienuolystę) sielovados struktūras, yra tikrai gyvybinga: rūpindamasi, kad netrūktų darbininkų Viešpaties vynuogyne, ji kuria savo ateitį. Ir atvirkščiai – jeigu pašaukimų ugdymo srityje nieko neveikiama ir ji palikta savaiminei eigai, tai tokios bažnytinės bendruomenės perspektyvos dabartinėje agresyvios sekuliarizacijos epochoje yra gana miglotos.


Ganytojo ištikimybė avims

Kun. Vytenis Vaškelis

Gerojo Ganytojo sekmadienio Evangelija jau pirmuoju sakiniu įplieskia vidinės įtampos ugnį, nes Jėzus diagnozuoja žmogaus vidinio sugedimo vėžį. Dėl aiškumo Jo metaforą truputį išplėskime: „Jei kas bijodamas sargo į avių gardą neina pro vartus, bet į mūrinį aptvarą be stogo įkopia slapčia per žemą jo sieną, tas yra vagis ir plėšikas“ (plg. Jn 10, 1).  

Senovės Palestinoje buvo daugybė ganyklų, kuriose ganėsi avys, ožkos, jaučiai, asilai... Nakčiai palestiniečiai gyvulius sugindavo į iš akmenų suręstus gardus. Rytmetį piemuo prieidavo prie aptvaro ir šaukdavo avis. O jos, išgirdusios pažįstamą balsą, sekdavo paskui jį. Anuomet piemenų darbas buvo pavojingas, nes reikėdavo bandą saugoti ne tik nuo laukinių žvėrių, bet ir nuo vagių. Kartais piemenys, gelbėdami kaimenę, būdavo sužeidžiami ar net žūdavo. Drąsūs piemenys nusipelnydavo pagarbos.   


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija