2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Susitikimas Romos Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje

Iš kairės: premjeras Andrius Kubilius,
LR Seimo narys Mantas Adomėnas,
Lietuvos atstovas prie Šventojo
Sosto Vytautas Ališauskas
ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis.
Toliau – kolegijos vicerektorius
kun. Audrius Arštikaitis,
rektorius mons. Petras Šiurys
ir premjero žmona Rasa

Svečiai iš Lietuvos prie Romos
Popiežiškosios Šv. Kazimiero
lietuvių kolegijos. Kairėje –
rektorius mons. Petras Šiurys

Popiežiškoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, kuri yra savotiška lietuvių atstovybė Romoje (Italija), jau daugiau nei 60 metų gegužės 1-ąją yra minimas kolegijos įsteigimas 1948 m. gegužės 1-ąją. Tądien Seminarijų kongregacijos dekretu ji buvo teisiškai pripažinta.

Šiais metais šventė buvo išskirtinė – Kolegijoje lankėsi iš Lietuvos į popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmes atvykę Lietuvos Katalikų Bažnyčios ganytojai – Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas, Kauno arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Jonas Ivanauskas, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC bei Lietuvos premjeras Andrius Kubilius. Priėmime taip pat dalyvavo vyriausybinę delegaciją lydėjęs kancleris Deividas Matulionis, Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas, Lietuvos ambasadorius Italijos Respublikoje Petras Zapolskas, LR Seimo narys Mantas Adomėnas bei kiti.

Svečius sutikęs ir priėmęs mons. Petras Šiurys džiaugėsi garbiais svečiais ir nuostabia diena – nuostabia dar ir tuo, kad ką tik palaimintuoju paskelbtas artimas lietuvių bičiulis popiežius Jonas Paulius II. Jonas Paulius II du kartus lankėsi Popiežiškoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje – 1979 gegužės 6-ąją ir 1991 m. liepos 1-ąją ir kolegijos koplyčioje aukojo šv. Mišias. Kaip palaimintojo Jono Pauliaus II draugiškumo ir prielankumo Lietuvos tikintiesiems pavyzdį kolegijos rektorius pakvietė išklausyti popiežiaus lietuvišką sveikinimo žodį, pasakytą 1981 m. kovo 5-ąją Lietuvių Aušros Vartų koplyčioje, esančioje Vatikano Bazilikoje. Jau tada, dar likus 12 metų iki vizito į nepriklausomą Lietuvą, popiežius įvertino kolegijos reikšmę lietuviams katalikams studentams-alumnams, iš jos gavusiems aukštąjį teologijos išsimokslinimą bei visai lietuvių išeivijos bendruomenei.

Kard. A. J. Bačkis aukštai įvertino palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II parodytą pagarbą Lietuvos katalikams, jų kovai, jų atsidavimui krikščioniškosioms vertybėms. Jis pats yra asmeniškai dirbęs prie popiežiaus Jono Pauliaus II, pažinojo jį kaip ištikimą Kristaus sekėją.

Premjeras A. Kubilius nuoširdžiai džiaugėsi turėjęs galimybę dalyvauti Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmėse ir priminė keletą datų, susijusių su gegužės 1-ąja, taip pat sutampančia ir su Tėvynės sąjungos įsikūrimo data. 

Su svečiais bendravo kolegijos rektorius mons. P. Šiurys, pakvietęs svečius prie vaišių stalo, o vėliau pakvietė visus į greta įsikūrusius svečių namus „Villa Lituania“ prie didesnio vaišių stalo. Čia svečiams patarnavo kolegijos kolegijos vicerektorius kun. Audrius Arštikaitis bei kolegijoje gyvenantys studentai.

Tarp svečių buvo ir t. Lionginas Virbalas, Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius, taip pat šioje kolegijoje gyvenantis ir Romoje studijuojantis Novosibirsko vyskupijos kunigas Viktoras Bijotas (tremtinių sūnus), Vatikano radijo darbuotojai dr. Jonas Malinauskas ir Saulius Kubilius, Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Fausta Sidaugaitė, „XXI amžiaus“ vyriausiasis redaktorius Edvardas Šiugžda, leidyklos direktorė Livija Šiugždienė ir kiti svečiai. 

XXI

Plačiau apie Popiežiškąją Šv. Kazimiero kolegiją – artimiausiuose numeriuose.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija