2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Vyskupas kvietė į tikėjimą

VILIJAMPOLĖ. Gegužės 8 dieną Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje kanoninės vizitacijos lankėsi ir šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Iškilmėse dalyvavo arkivyskupijos kancleris mons. Adolfas Grušas ir Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.

Parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas svečiams bei gausiai susirinkusiems parapijiečiams pateikė penkerių metų parapijos veiklos ataskaitą. Klebonas šioje parapijoje dirba jau 15 metų, tad gerai žino tikinčiųjų džiaugsmus bei rūpesčius. Jam uoliai talkina čia trečius metus besidarbuojąs vikaras kun. Darius Varnelis.

Šv. Juozapo parapijoje gyvena apie 20 tūkst. žmonių, iš jų katalikų – apie 14 tūkst., praktikuojančių yra apie 5000. Sekmadienio šv. Mišiose dalyvauja apie 1200 tikinčiųjų. Per vienerius metus išdalijama apie 60 tūkst. šv. Komunijos. Šv. Mišios taip pat aukojamos netolimoje Lampėdžių koplytėlėje, prieš didžiąsias šventes sakramentai teikiami ir Kartų namuose. Klebonas pateikė ir daugiau informacijos apie parapijos veiklą. Štai vien pernai bažnyčioje pakrikštyti 65 vaikai, o nuo 2006 metų iki šių metų pradžios – 436, per tą laiką Pirmąją Komuniją priėmė apie 830 vaikų, o Sutvirtinimo sakramentą gavo apie pusšešto šimto jaunuolių. Deja, nemažai žmonių mirė – vien pernai buvo palaidoti 335 parapijiečiai.

Kaip sakė klebonas, svarbiausios parapijos veiklos sritys yra karitatyvinė veikla, katechezė ir šeimų lankymas, jas evangelizuojant, katechizuojant ir kviečiant į bažnyčią. Katecheze rūpinasi uoli katechetė Lina Sindarė.

Dauguma parapijos tikinčiųjų yra pagyvenę žmonės, tačiau bažnyčioje daugėja jaunimo ir vaikų, kurie įsitraukia į šv. Mišių liturgiją, Švč. Sakramento adoraciją, giedojimą. Parapijoje veikiančiose keturiose vidurinėse mokyklose tikybos užsiėmimus lanko 61 proc. moksleivių, jiems tikybos pamokas dėsto septyni tikybos mokytojai. Moksleiviai vyksta į piligrimines vietas, dalyvauja konkursuose.

Ypač aktyviai veikia „Caritas“ skyrius, kuriam vadovauja Albina Kavaliauskienė. „Caritas“ pastangomis sekmadieniais maitinama per 30 vaikų iš socialiai remtinų šeimų. Jiems ir kitiems parapijos vargšams rengiamos šventinės vakarienės, dalijami maisto paketai. O be Sumos bei Jaunimo ir vaikų chorų parapijiečiai neįsivaizduoja šv. Mišių. Suaugusiųjų chorui vadovauja vargonininkas Arvydas Kavaliauskas. Giedamos lietuviškos bei lotyniškos giesmės. Choristai dalyvavo jungtiniame chore 1993 metais popiežiaus Jono Pauliaus II lankymosi šventėje, vykusioje prie Kryžių kalno, Eucharistiniame kongrese, kasmet vyksta giedoti į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Baziliką. Jaunimo ir vaikų choras (vadovė Raimonda Janušauskaitė) turi savo repertuarą ir kuria savas tradicijas. O dar Švč. M. Marijos legiono, Liturgijos, Jaunimo, Šeimos veikla – viskas yra svarbu, reikšminga.

Šv. Juozapo bažnyčia pastatyta 1932 metais. Per daugelį metų ji keitė savo išorę ir vidaus vaizdą, buvo remontuojama ir plečiama, pastatytas iš tolo matomas bokštas. Dabar jame skamba prieš keletą metų įkelti puošnūs varpai. Bažnyčioje įrengta klasė katechezei ir salė choristams, pastatytos naujos klausyklos, sumontuoti nauji baldai zakristijoje. Ir toliau bažnyčia remontuojama ir puošiama.

Šv. Juozapo bažnyčią, jos besikeičiančią išvaizdą, klebono kun. J. Bujoko pastangas gerai įvertino vyskupas J. Ivanauskas. Savo pamoksle gausiai susirinkusiems parapijiečiams jis ypač pabrėžė tikėjimo į Dievą svarbą. Dabar kai kurie žmonės svarsto, kodėl Dievas nepanaikino puikybės, godumo, pykčio, nusikaltimų. Gal Dievo nėra? Ganytojas priminė sovietinį metą, kai Lietuvos žmonės prievarta gyvuliniuose vagonuose buvo gabenami į Sibirą. Tačiau jie neprarado tikėjimo, vilties, kreipė savo mintis į Viešpatį, tikėjo Lietuvą būsiant laisvą ir nepriklausomą. Jų viltys, paremtos Tikėjimu, išsipildė. Ypač svarbu, kad Tikėjimo neprarastų ar į jį grįžtų mūsų jaunimas, kad savo gyvenimą grįstų Tikėjimu. Vyskupas, prisiminęs popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmes Šv. Petro aikštėje, džiaugėsi, kad čia susirinko tūkstančiai jaunuolių iš viso pasaulio, aktyviai ir džiaugsmingai dalyvavo iškilmėse. Ganytojas priminė, kad šie metai yra Dievo gailestingumo metai, tad Jo malone bei gailestingumu turime pakiliai naudotis.

Tą popietę Šv. Juozapo parapijos bažnyčioje 53 vaikams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

Benjaminas ŽULYS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija