2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

30 metų su aukštaičiais

Palmira GILIENĖ

Kun. Povilas Klezys su Radeikių
koplyčios choristėmis

Jau trisdešimt metų kun. Povilas Klezys tarnauja Dievui ir žmonėms. 1981 m. gegužės 31 dieną įšventintas į kunigus Povilas Klezys penkerius metus aptarnavo tikinčiuosius Panevėžio Katedroje ir Kupiškio bažnyčioje, o 1986 metų rugpjūčio mėnesį buvo paskirtas į Utenos rajono Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapiją. Klebono kun. P. Kleizio tarnystė nėra lengva – jam tenka aptarnauti tris parapijas bei koplyčią. Kiekvieną šventadienį jis aukoja šv. Mišias Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos, Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiose ir Radeikių koplyčioje. Tikras pašaukimas tarnauti Dievui, tikėjimo liudijimai, dvasingi pamokslai traukia tikinčiuosius ateiti pasimelsti, todėl visos šventovės yra gausiai lankomos, o per atlaidus susirenka kelios parapijiečių kartos, giminės ir net tikintieji iš kitų parapijų, kad kartu dalyvautų šv. Mišių aukoje, nuoširdžiai pasimelstų, išpažintų nuodėmes ir priimtų šventąją Komuniją iš visų gerbiamo klebono kunigo rankų. Pasimeldę ir pabendravę tarpusavyje tikintieji išeina dvasiškai pakylėti, palydėti klebono padėkos už šventas giesmes, nuoširdžią atgailą, gausų dalyvavimą, palinkėjimų dorai ir krikščioniškai gyventi, mylėti savo artimą, padėti vieni kitiems bėdoje, ligoje ar nelaimėje. Šiltas ir pagarbus klebono elgesys sušildo sielą, pakelia nuotaiką sunkiomis gyvenimo valandomis.


Įkūrė pasišventusių našlių asociaciją

Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių
našlių asociacijos ir pirmųjų
našlių laikinų įžadų šventės
dalyvės su vyskupu Rimantu
Norvila ir kun. Žydrūnu Kulpiu

Gegužės 9 dieną Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Rimantui Norvilai patvirtinus statutą ir reglamentą, Vilkaviškio vyskupijoje įkurta pasišventusių našlių asociacija. Ją sudaro našlės, kurios laisva valia nusprendė pasiaukoti Dievui bei Bažnyčiai ir visą gyvenimą likti našlėmis. Pasišventusios našlės gyvena atskirai, o jų kasdienio gyvenimo gairės apibrėžtos statute: ištikimybė liturginei ir asmeninei maldai, Dievo Žodžio apmąstymas, Švč. Sakramento adoracija, dažnas Atgailos sakramento šventimas, dalyvavimas formacijos susirinkimuose. Jos duoda privačius skaistumo įžadus, kad mylėtų Kristų nepadalinta širdimi ir geriau tarnautų artimui.


Kardinolo tėviškėje

Veronika Živilė BALTUŠNIKAITĖ

Prie koplyčios (iš kairės):
skulptorius Arūnas Sakalauskas,
grafikė Jūratė Račinskaitė,
vienuolė, dailininkas Antanas
Kmieliauskas, architektas
Ričardas Krištapavičius

Gegužės 8 dieną kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse seserys eucharistietės pasitiko atvykusius svečius: Seimo narę Vaidevutę Margevičienę, Kauno vyrų chorą „Perkūną“ (meno vadovas ir dirigentas doc. Romaldas Misiukevičius, koncertmeisteris Dainius Kepežinskas), Gyvojo rožinio maldininkes iš Pivašiūnų, Daugų, Užuguosčio ir kitų parapijų. Prie koplyčios susitiko architektas Stasys Petrauskas, tapytojas, skulptorius prof. Antanas Kmieliauskas ir skulptorius Arūnas Sakalauskas, sukūręs šv. Juozapo skulptūrą koplyčios altoriui.


Šv. Mišių patarnautojų diena

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
laimina šv. Mišių patarnautojus

Gegužės 7 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyko kasmetinis Telšių vyskupijos parapijų patarnautojų susitikimas. Šiais metais į susitikimą susirinko 150 šv. Mišių patarnautojų. Ryte Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai registravo jaunuolius. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Telšių kunigų seminarijos klierikai, pamokslą sakė Telšių vyskupijos ganytojas. Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie Žemaičių Kalvarijos Šventovę, čia esantį stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą, saugomą didžiausią Pabaltyje šv. Kryžiaus relikviją, papasakojo apie Žemaičių vyskupus, kurių portretai saugomi Bazilikoje: Jurgį Tiškevičių, Antaną Tiškevičių, Joną Lopacinską, Motiejų Valančių. Taip pat kalbėta apie Telšių vyskupus Vincentą Borisevičių ir Antaną Vaičių. Telšių vyskupas J. Boruta pabrėžė Dievo veikimą žmogaus gyvenime ir žmogaus Dievo malonei atvirumo pasekmes. Visi šventieji bei minėti ganytojai yra akivaizdus pavyzdys, jog draugystė su Viešpačiu yra tikrasis, prasmingasis gyvenimas. Šv. Mišių patarnautojams vyskupas linkėjo karščiau pamilti Viešpatį ir nepasiduoti pasaulio dvasiai, tolinančiai žmones nuo Dievo.


Dalijosi išgyvenimais ir patirtimi

Alvyra Grėbliūnienė

Šv. Mišių auka. Kairėje –
kun. Kęstutis, dešinėje – kun. Algis

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ priklausomų asmenų reintegracinė bendruomenė „Aš esu“ įregistruota pernai spalio mėnesį. Jos vadovas – kun. Kęstutis Dvareckas, kuris pats buvo pasiekęs dugną. Tačiau išsigelbėjo, nes įtikėjo į Dievą, patikėjo, kad Dievui reikia jo. Dabar yra visiškai atsidavęs Jam, stengiasi vykdyti Jo valią. Todėl šiuo metu yra su tais, kam reikalinga pagalba. Tai įrašyta ir „Aš esu“ lankstinuke: „Mus vienija siekis visapusiškai padėti priklausomybe sergantiems asmenims reintegruotis į visuomenę, nes padėdami kitiems, padedame sau.“ Bendruomenę sudaro dvi šeimynos. Vienoje – keturi asmenys, kurie visi dabar drauge gyvena. Kitą šeimyną sudaro tie, kurie jau išėjo iš pirmosios šeimynos. Jie gyvena savarankiškai, savanoriauja. Šeimyna nusprendė, kad kartą per mėnesį reikėtų apsilankyti parapijose, mokyklose. Kelionės metu vyrai labiau atsiskleidžia, geriau vienas kitą pažįsta.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija