2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

30 metų su aukštaičiais

Palmira GILIENĖ

Kun. Povilas Klezys su Radeikių
koplyčios choristėmis

Jau trisdešimt metų kun. Povilas Klezys tarnauja Dievui ir žmonėms. 1981 m. gegužės 31 dieną įšventintas į kunigus Povilas Klezys penkerius metus aptarnavo tikinčiuosius Panevėžio Katedroje ir Kupiškio bažnyčioje, o 1986 metų rugpjūčio mėnesį buvo paskirtas į Utenos rajono Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapiją. Klebono kun. P. Kleizio tarnystė nėra lengva – jam tenka aptarnauti tris parapijas bei koplyčią. Kiekvieną šventadienį jis aukoja šv. Mišias Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės, Sudeikių Švč. Mergelės Marijos, Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčiose ir Radeikių koplyčioje. Tikras pašaukimas tarnauti Dievui, tikėjimo liudijimai, dvasingi pamokslai traukia tikinčiuosius ateiti pasimelsti, todėl visos šventovės yra gausiai lankomos, o per atlaidus susirenka kelios parapijiečių kartos, giminės ir net tikintieji iš kitų parapijų, kad kartu dalyvautų šv. Mišių aukoje, nuoširdžiai pasimelstų, išpažintų nuodėmes ir priimtų šventąją Komuniją iš visų gerbiamo klebono kunigo rankų. Pasimeldę ir pabendravę tarpusavyje tikintieji išeina dvasiškai pakylėti, palydėti klebono padėkos už šventas giesmes, nuoširdžią atgailą, gausų dalyvavimą, palinkėjimų dorai ir krikščioniškai gyventi, mylėti savo artimą, padėti vieni kitiems bėdoje, ligoje ar nelaimėje. Šiltas ir pagarbus klebono elgesys sušildo sielą, pakelia nuotaiką sunkiomis gyvenimo valandomis.

Po šv. Mišių klebonas kun. P. Klezys dažnai skuba aplankyti sergančių parapijos žmonių, paguosti ar suteikti Ligonio patepimo sakramentą. Šv. Mišių auka palydi mirusiuosius į amžinojo poilsio vietą. Daug tikinčiųjų užsako šv. Mišias už savo giminę, už sergančius ar mirusius artimuosius. Kunigas net ir labai skubėdamas randa laiko pakalbinti darbštų ūkininką ir pasidžiaugti gausiu derliumi, pagiria daugiavaikę šeimą, kuri nuo mažens pratina savo vaikus prie darbo ir moko juos tikėjimo tiesų. Per 30 kunigystės metų daug darbo įdėjo dvasiškai ugdydamas jauną asmenybę, nuo pat vaikystės ruošdamas parapijiečių vaikus pirmajai išpažinčiai ir šv. Komunijai, kurią iš jo rankų priėmė jau kelios parapijiečių kartos. Daug porų palaimino bendram gyvenimo keliui, suteikdamas jiems Santuokos sakramentą, o jų vaikams – Krikšto sakramentą.

Kun. P. Klezys daug jėgų ir pastangų įdėjo ieškodamas lėšų Sudeikių, Spitrėnų ir Biliakiemio šventovėms suremontuoti ir joms apšviesti. Klebono iniciatyva gražiai tvarkoma bažnyčių aplinka, o jo rankomis sutvarkytos klebonijos aplinkos žmonės atvažiuoja pasižiūrėti iš visos Lietuvos.

Sekdami klebono kunigo pavyzdžiu Radeikių kaimo koplytėlės tikintieji savo lėšomis, darbu ir medžiagomis įsirengė šarvojimo salę, kurioje be atlygio šarvojami išėję į amžinybę kaimo ir Radeikių krašto žmonės, palydimi mūsų giedotojų giesmėmis, atėjusių atsisveikinti nuoširdžia malda, o netektį patyrę artimieji paremiami materialiai ir suteikiama visokeriopa pagalba. Didelį džiaugsmą tikintiesiems suteikė buvusio ilgamečio girininko dovana kaimui – koplytstulpis, kurį pašventino kun. P. Klezys.

Klebonas kun. P. Klezys kartu su vargonininke Z. Lukošiūniene organizuoja vargonų muzikos festivalius bažnyčioje. Parapijų kaimų bendruomenių šventės prasideda šv. Mišiomis, kurias klebonas aukoja už mirusius ir gyvus to krašto žmones. O kai paima į rankas gitarą ir uždainuoja savo sukurtas dainas pagal poeto B. Brazdžionio eiles, suvirpina ne tik širdis, bet kartu ragina susimąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes.

Klebonas rodo gražų pavyzdį, kaip reikia gerbti ir mylėti savo tėvelius. Dažnai lanko ir globoja savo Motiną, atsiveža ją į šv. Mišias. Visų parapijiečių pagarba Motinai, išauginusiai iškilų sūnų kunigą. Parapijiečiai gerbia kleboną kun. P. Klezį už šiltą ir nuoširdų bendravimą su žmonėmis, už patarimus ir pabarimus, už ištiestą pagalbos ranką paklydusiam, paguodą kenčiančiam. Linkime jam tvirtos sveikatos ir išlikti amžinai laimingam kelyje tarp Dievo ir žmogaus.

Radeikiai, Utenos rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija