2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šv. Mišių patarnautojų diena

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
laimina šv. Mišių patarnautojus

Vaikai išbandė kalno statumą

Prie vienos iš Žemaičių
Kalvarijos koplytėlių
Klier. Antano Šneideraičio
ir Mindaugo LINGIO nuotraukos

Gegužės 7 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje vyko kasmetinis Telšių vyskupijos parapijų patarnautojų susitikimas. Šiais metais į susitikimą susirinko 150 šv. Mišių patarnautojų. Ryte Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai registravo jaunuolius. 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Šv. Mišių metu giedojo Telšių kunigų seminarijos klierikai, pamokslą sakė Telšių vyskupijos ganytojas. Susirinkusiesiems vyskupas kalbėjo apie Žemaičių Kalvarijos Šventovę, čia esantį stebuklingąjį Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslą, saugomą didžiausią Pabaltyje šv. Kryžiaus relikviją, papasakojo apie Žemaičių vyskupus, kurių portretai saugomi Bazilikoje: Jurgį Tiškevičių, Antaną Tiškevičių, Joną Lopacinską, Motiejų Valančių. Taip pat kalbėta apie Telšių vyskupus Vincentą Borisevičių ir Antaną Vaičių. Telšių vyskupas J. Boruta pabrėžė Dievo veikimą žmogaus gyvenime ir žmogaus Dievo malonei atvirumo pasekmes. Visi šventieji bei minėti ganytojai yra akivaizdus pavyzdys, jog draugystė su Viešpačiu yra tikrasis, prasmingasis gyvenimas. Šv. Mišių patarnautojams vyskupas linkėjo karščiau pamilti Viešpatį ir nepasiduoti pasaulio dvasiai, tolinančiai žmones nuo Dievo.

Šv. Mišių pabaigoje buvo giedamos Gegužinės pamaldos, o po ganytojos palaiminimo dalyviai nusifotografavo. Telšių vyskupas J. Boruta SJ asmeniškai pasveikino visus atvykusius patarnautojus, įteikė jiems atminimo dovanėles.

Patarnautojai pietavo Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje, po to Žemaičių Kalvarijos kultūros centre Telšių vyskupijos licėjaus auklėtiniai parodė programą, kurios metu deklamavo šviesaus atminimo mons. T. Poškos eilėraščius.

Gausiai susirinkusiuosius jaunuolius sveikino Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. mgr. J. Ačas, vicerektorius kun. teol. lic. V. Ačas, prefektas kan. teol. lic. A. Sabaliauskas. Telšių vyskupijos licėjaus (Mažosios kunigų seminarijos) direktorius kun. A. Mačius papasakojo apie šią ugdymo įstaigą.

Po programos ir sveikinimų vyko ekskursija po Žemaičių Kalvarijos miestelį, darbas atskirose grupėse, pasistiprinta pavakariais prieš kelionę namo.

Renginį organizavo Telšių vyskupijos kurija, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarija, Žemaičių Kalvarijos Šventovė ir parapija. Ačiū Jiems už puikų, jau tradicija tapusių renginį, padedantį ugdyti naujus pašaukimus kunigystei, nes patarnautojai yra kunigystės tarnystės daigynas. Nuo gegužės 8 iki 15 dienos Telšių vyskupijoje buvo meldžiamasi už pašaukimus į kunigystę, kad nepritrūktų darbininkų pjūčiai.

Žemaičių Kalvarija,
Plungės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija