2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kaune įamžintas Popiežiaus atminimas

Palaimintojo Jono Pauliaus II paminklo atidengimas ir Padėkos už beatifikaciją Mišios Santakos parke

Šv. Mišios prie pašventinto
Jono Pauliaus II paminklo
Kaune, Santakos parke
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Birželio 4-osios, šeštadienio, pavakarę Kaune, Santakos parke, buvo atidengtas ir pašventintas Jono Pauliaus II paminklas ir aukojamos Padėkos už Jono Pauliaus II beatifikaciją Mišios.

Popiežiaus kalnelyje, kur 1993 m. rugsėjo 6 dieną popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias, kuriose dalyvavo per 120 tūkst. žmonių, atidengtas Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir arkivyskupijos tikinčiųjų iniciatyva pastatytas paminklas, kurį sukūrė Lenkijos skulptorius, Krokuvos dailės akademijos prof. Czesławas Dźwigajus.

Didingąjį paminklą, nuskambėjus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos Santakoje prieš 18 metų, įrašui, pašventino arkiv. S. Tamkevičius, o atidengimo aktą (vėliau įmūrytą postamente) pasirašė iškilmėse dalyvavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Minsko arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, ministras pirmininkas Andrius Kubilius, Kauno meras Rimantas Mikaitis, paminklo autorius prof. C. Dźwigajus ir kt. Garbės kuopos kariai salvėmis pagerbė Lietuvą, Bažnyčią ir Popiežių .

„Tikrai sveikintinas Kauno arkivyskupijos ir jos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus sumanymas pastatyti Jono Pauliaus II atminimui didingą, menišką paminklą, kuris šiandien atidengiamas. Kaip Šventojo Tėvo atstovas Lietuvoje, karštai sveikinu šio pagirtino sumanymo autorius bei įgyvendintojus ir nuoširdžiai jiems dėkoju“, – sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi. Sveikinimo žodyje nuncijus priminė ir Jono Pauliaus II paraginimą atverti duris Kristui – tik eidama keliu, kuris yra Kristus, Lietuva būtų nušviesta Evangelijos tiesa ir gyventų pilnatvišką gyvenimą.

„Ši diena – didžiulė šventė. Jonas Paulius II buvo ne tik Lietuvos bičiulis, bet ir visų laisvės ištroškusių žmonių lyderis“, – kalbėjo A. Kubilius. Premjeras pabrėžė, kad drąsus Jono Pauliaus II žodis ir tikėjimas laisve sugriovė nelaisvės ir blogio imperiją, o jo pavyzdys ir šiandien drąsina sakyti tiesą, nebijoti ginti šeimos, gyvybės.

Sveikinimo žodį taręs meras R. Mikaitis džiaugėsi Jono Pauliaus II atminimą įamžinančiu paminklu. Pasak ceremonijoje kalbėjusio skulptūros autoriaus prof. C. Dźwigajaus, paminklai tarsi žibintai siunčia žinią  dabarties ir būsimoms kartoms nuo tų, kurie jau išėję.

Garbės himnu prasidėjusiai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, koncelebravo  dalyvavę arkivyskupai ir vyskupai, kelios dešimtys kunigų. Drauge Eucharistiją šventė gausus būrys iškilmių dalyvių: kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo kongregacijų seserų ir brolių, LR Seimo, Vyriausybės narių, miesto universitetų, mokyklų, bendruomenių, institucijų narių, jaunimo, vaikų, šeimų. Giedojo Kauno kamerinis choras „Te Deum“, mišrus choras „Diemedis“ (vad. A. Petrauskas), Juozo Gruodžio konservatorijos ir Kauno kolegijos choras (vad. R. Navickienė).

„Šiandien susirinkome pagerbti vieno iš ištikimiausių ir uoliausių Jėzaus mokinių – palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris, skelbdamas Kristaus Evangeliją ir stiprindamas tikinčiųjų bendruomenes, apkeliavo visą pasaulį. Prieš aštuoniolika metų rugsėjo 6 dieną jis aplankė Kauną ir čia, Santakoje ant kalnelio, kurį dabar vadiname Popiežiaus kalneliu, aukojo šv. Mišias.“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius, homilijoje primindamas  Jono Pauliaus II žodį, kuriuo jis kvietė kiekvieną krikščionį atsinaujinti Šventojoje Dvasioje, drąsino šeimas, kunigus. Homilijoje buvo prisimintas popiežiaus Jono Pauliaus II dėmesys pasaulio mažiesiems ir kenčiantiems ir prisipažinimas, jog pusė jo širdies priklauso Lietuvai, taip pat pakviesta dėkoti Dievui už palaimintąjį Popiežių, drąsinusį mūsų tautą ir linkėjusį išsaugoti tikėjimą.

Užbaigdamas iškilmes arkiv. S. Tamkevičius dėkojo paminklo autoriui, visiems prisidėjusiems prie to, kad palaimintojo Jono Pauliaus II atminimas būtų įamžintas šioje brangioje, jo aplankytoje vietoje.

Vakare Santakoje buvo parodytas miuziklas „Karolis. Pašaukei mane“ (autoriai – italų kompozitorius Sandro Di Stefano, D. Cologgi, R. Nicolai; režisierius Nerijus Petrokas), pirmąkart nuskambėjęs Katedros aikštėje Vilniuje gegužės 1 dieną, švenčiant nacionalinį Dievo Gailestingumo kongresą. Jono Pauliaus II vaidmenį atliko Liudas Mikalauskas, dalyvavo Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras, daug kitų žinomų atlikėjų. Po miuziklo arkiv. S. Tamkevičius padėkojo atlikėjams ir įteikė apdovanojimus.

Pagal Kauno arkivyskupijos
Informacijos tarnybos pranešimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija