2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Paminėtas klebono kunigystės 10-metis

Dekanas prel. Vytautas Gustaitis (kairėje)
sveikino kleboną kun. Francą Kuklį

PAJEVONYS. Gegužės 22-ąją, sekmadienį, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo minimas klebono kun. Franco Kuklio kunigystės 10-metis. Už kunigo sveikatą kartu su parapijiečiais meldėsi ir šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Po šv. Mišių kleboną sveikino dekanas prel. V. Gustaitis, pastoracinės tarybos nariai, atstovai iš Naujininkų, Trilaukio, Užupių, Balandėlių kaimų, Pajevonio „Jevonio versmės“ bendruomenės atstovai, choristai. Po sveikinimų choras sugiedojo „Ilgiausių metų“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Bažnyčia jau šviečia vitražais

Maldininkai prie Pajevonio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.
Paskutinėje eilėje centre –
buvęs klebonas prel. Juozas
Pečiukonis ir dabartinis
klebonas kun. Francas Kuklys

PAJEVONYS. Gegužės 28-ąją, šeštadienį, į šventiškai papuoštą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią rinkosi parapijos tikintieji ir svečiai iš visos Lietuvos. Bažnyčioje buvo švenčiama Dievo Motinos Marijos šventė. Šv. Mišių aukai vadovavo prelatas Juozas Pečiukonis, koncelebravo kunigai Rimantas Venslova ir Vytautas Kajokas. Prieš gerą dvidešimtmetį tarnaudamas šioje parapijoje prel. J. Pečiukonis kartu su parapijiečiais nutarė paprastus bažnyčios stiklus pakeisti vitražais. Šiais metais naujojo parapijos klebono kun. Franco Kuklio iniciatyva darbas užbaigtas ir vitražai šventės metu pašventinti. Sveikindamas tądien gausiai susirinkusius tikinčiuosius, prel. Juozas Pečiukonis sakė, kad šie vitražai savo grožiu ir prasmingumu prilygsta Vilkaviškio Katedrai ir reta bažnyčia Lietuvoje gali pasigirti panašiais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pašventino naujus vargonus

Kun. dr. Žydrūnas Kulpys (centre)
ir kun. Rimas Venslova aukoja šv. Mišias

ŠLAVANTAI.  Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia pastatyta 1921 metais. Kaip rašoma istoriniuose šaltiniuose, Šlavantų parapijos įkūrėjas, Dzūkijos švietėjas, tikras Kristaus Bažnyčios karys kun. Juozapas Galeckas, parapijiečiams talkininkaujant,  bažnyčią pastatė per metus. Parapijoje per Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidus buvo pašventinti naujieji vargonai. Kaip paminėjo dabartinis klebonas kun. Tadeus Vallian, juos surinko prieniškis meistras Antanas Marcinkevičius ir papuošė paauksuotais ornamentais. Ta proga atvyko Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris dr. kun. Žydrūnas Kulpys ir buvęs Šlavantų, o dabar Gižų klebonas kun. Rimantas Venslova. Tai jis, matydamas, kad vargonų jau neįmanoma pataisyti, pasiūlė parapijiečiams pastatyti naujus. Žmonės jam pritarė ir parėmė. Kunigas šiandien džiaugiasi darbo, kurį atsakingai pratęsė kun. T. Vallian, rezultatais ir kvietimu dalyvauti šventėje.


Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Kanauninko kunigystės 50 metų jubiliejus

Centre iš kairės: apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
Luigi Bonazzi, kanauninkas Vladas
Rabašauskas, vyskupas Jonas Kauneckas
po iškilmingų šv. Mišių su svečiais
kunigais prie Kupiškio bažnyčios

Kupiškis. Gegužės 22-osios popietę Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios varpai ir iškilmingai pasipuošusi bažnyčia sukvietė parapijiečius į ilgamečio Kupiškio parapijos dekano kanauninko Vlado Rabašausko auksinį kunigystės minėjimą. Į bažnyčią kan. V. Rabašauskas įėjo lydimas garbingų svečių: Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Luigi Bonazzi, Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, vyskupo vikaro kun. teol. dr. Gedimino Jankūno, Kupiškio parapijos klebono kun. dr. Rimanto Gudelio, kunigo kurso draugų – Šilutės kan. Jono Bučinsko ir Grinkiškio klebono kun. Juozapo Vaicekausko bei būrio kitų garbingų prelatų, kanauninkų ir kunigų iš įvairų Lietuvos vyskupijų.


Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Lietus netrukdė švęsti

Vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje)
ir Rokiškio klebonas ir dekanas
kan. Vilnis Viktoras Cukuras
bažnyčios šventoriuje

Panemunėlis. Gegužės 29-ąją, sekmadienį, buvo paminėtas Šv. Juozapo Globos bažnyčios 100-metis ir kun. Jono Katelės 180-osios gimimo metinės. Į bažnyčią iš Rokiškio, Panevėžio ir kitų šalies vietų susirinkę tikintieji apžiūrėjo parodą „Garsusis Panemunėlis ir kun. J. Katelės švietėjiška veikla“.  Šv. Mišias aukojo ir pamokslą  sakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Ganytojas džiaugėsi matydamas tiek daug žmonių, ragino nepamiršti tikrojo kelio į tikėjimą ir pateikė pavyzdžių, kokią galybę turi Dievo garbinimas. Nemažai pagarbių žodžių vyskupas  skyrė daugiau nei 30 metų Panemunėlyje dirbusiam kun. J. Katelei. Jo pastangų dėka parapijoje nebuvo nemokančių skaityti ir rašyti, beveik nebuvo ir girtuoklių. Kun. J. Katelė buvo tikras dvasios milžinas, todėl vyskupas ragino grįžti į tikėjimą. „Aš verkiu iš džiaugsmo, kai klausykloje išgirstu: išpažinties nebuvau 50 metų, tačiau  nebegaliu taip gyventi“, – kalbėjo ganytojas.


Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Vaikų giesmės

Kauno lopšelio darželio
„Volungėlė“ dalyviai
ir festivalio organizatoriai:
Julija Bakūnaitė, Ramutė
Stanislovaitienė,
kun. Virginijus Gražulevičius

Rokai. Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ metodinis dvasinio ugdymo centras jau penktus metus organizuoja Kauno ikimokyklinių įstaigų festivalį „Dėkoju mamai ir Marijai“. Gegužės 5–6 dienomis Šv. Šeimos koplyčioje vykusiame festivalyje dalyvavo 138 vaikai bei šešios šeimos iš dvidešimties Kauno ikimokyklinių įstaigų.

Festivalį vertinusi draugiška vertinimo komisija džiaugėsi atlikėjų gausa, šeimų dalyvavimu, kūrinių atlikimo meniniu lygiu ir paskelbė nominacijas: šauniausias solistas – Ignas Sabaliauskas iš Tirkiliškių lopšelio-darželio, šauniausia solistė – Liepa Bliudžiūtė, lopšelio-darželio „Žemyna“ auklėtinė, 75-ojo lopšelio-darželio giesmininkė Milėja Stankevičiūtė pripažinta charizmatiškiausia soliste, o lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mergaičių ansamblis – šauniausiu ansambliu. Šauniausias šeimyninis ansamblis – Bivainių šeima iš Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“. Pažymėta originaliausia giesmė, kurią atliko Salinių šeima iš lopšelio-darželio „Rokutis“, lopšelio-darželio „Girinukas“ ansamblis puikiai atlikto sutartinę, o originalią kūrinio aranžuotę – trio iš lopšelio-darželio „Klevelis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija