2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pašventino naujus vargonus

Kun. dr. Žydrūnas Kulpys (centre)
ir kun. Rimas Venslova aukoja šv. Mišias

Šlavantų klebonas kun. Tadeus
Vallian dėkoja atlaidų dalyviams

ŠLAVANTAI.  Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčia pastatyta 1921 metais. Kaip rašoma istoriniuose šaltiniuose, Šlavantų parapijos įkūrėjas, Dzūkijos švietėjas, tikras Kristaus Bažnyčios karys kun. Juozapas Galeckas, parapijiečiams talkininkaujant,  bažnyčią pastatė per metus. Parapijoje per Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidus buvo pašventinti naujieji vargonai. Kaip paminėjo dabartinis klebonas kun. Tadeus Vallian, juos surinko prieniškis meistras Antanas Marcinkevičius ir papuošė paauksuotais ornamentais. Ta proga atvyko Vilkaviškio vyskupijos kurijos kancleris dr. kun. Žydrūnas Kulpys ir buvęs Šlavantų, o dabar Gižų klebonas kun. Rimantas Venslova. Tai jis, matydamas, kad vargonų jau neįmanoma pataisyti, pasiūlė parapijiečiams pastatyti naujus. Žmonės jam pritarė ir parėmė. Kunigas šiandien džiaugiasi darbo, kurį atsakingai pratęsė kun. T. Vallian, rezultatais ir kvietimu dalyvauti šventėje.

Į atlaidus gausiai susirinko parapijiečiai ir svečiai. Šv. Mišių pradžioje giesmė „Pulkim ant kelių“ buvo specialiai sugiedota be vargonų pritarimo. Po jos Vyskupijos kurijos kancleris kun. dr. Ž. Kulpys kalbėjo specialiai tam skirtas maldas ir su kun. R. Venslova pašventino vargonus. Parapijos vargonininkui Juozui Mikalauskui palietus instrumento klavišus, didinga muzika su nuoširdžiomis tikinčiųjų maldomis nuvilnijo į pačias dangaus aukštybes... Tai buvo tikrai jaudinanti žmonių ir Dievo bendrystės valanda. Šv. Mišias aukojo abu kunigai svečiai. Homiliją sakė kun. dr. Ž. Kulpys.

Po iškilmingos procesijos, Švč. M. Marijos litanijos, jos mėnesio pagerbimo vainiko klebonas nuoširdžiai dėkojo kurijos kancleriui kun. dr.  Ž. Kulpiui, buvusiam Šlavantų parapijos klebonui  kun. R. Venslovai už naujų vargonų pašventinimą, galimybę per muziką iškilmingiau ir didingiau pagarbinti Viešpaties vardą. Taip pat padėkojo parapijiečiams, visiems, kurie pagal savo galimybes prisidėjo prie šios kilnios aukos, skirtos Dievo padėkai ir šlovinimui. Klebono kun. Tadeus Vallian ir parapijos pastoracinės tarybos vardu už vargonų pašventinimą ir klebonų darbo įvertinimą vardinės padėkos ir gėlės įteiktos kurijos kancleriui dr. Ž. Kulpiui, buvusiam klebonui kun. R. Venclovai. Parapijiečiai dėkojo ir dabartiniam klebonui kun. T. Vallian.

Alvyra Grėbliūnienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija