2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Kanauninko kunigystės 50 metų jubiliejus

Centre iš kairės: apaštalinis
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas
Luigi Bonazzi, kanauninkas Vladas
Rabašauskas, vyskupas Jonas Kauneckas
po iškilmingų šv. Mišių su svečiais
kunigais prie Kupiškio bažnyčios

Kupiškis. Gegužės 22-osios popietę Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios varpai ir iškilmingai pasipuošusi bažnyčia sukvietė parapijiečius į ilgamečio Kupiškio parapijos dekano kanauninko Vlado Rabašausko auksinį kunigystės minėjimą. Į bažnyčią kan. V. Rabašauskas įėjo lydimas garbingų svečių: Apaštalinio nuncijaus Lietuvoje arkivyskupo Luigi Bonazzi, Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko, vyskupo vikaro kun. teol. dr. Gedimino Jankūno, Kupiškio parapijos klebono kun. dr. Rimanto Gudelio, kunigo kurso draugų – Šilutės kan. Jono Bučinsko ir Grinkiškio klebono kun. Juozapo Vaicekausko bei būrio kitų garbingų prelatų, kanauninkų ir kunigų iš įvairų Lietuvos vyskupijų.

Dar prieš prasidedant apeigoms Panevėžio vyskupas J. Kauneckas pašventino parapijos jubiliejaus proga padovanotą arnotą ir klebono kun. dr. R. Gudelio dovanotą albą. Jubiliatas, apsirengęs pašventintais liturginiais rūbais, pradėjo minėjimą šv. Mišiomis. Vyskupas Jonas Kauneckas pasakė puikų pamokslą apie tikrąjį kunigystės pašaukimo didingumą. Vyskupas priminė, kad kanauninkas buvo pasiekęs net generalvikaro titulą, o tai antras pagal svarbą titulas po vyskupo. Panevėžio vyskupas pabrėžė, kad V. Ramašauskas didis atsidavimu ir tarnyste žmonėms – „dvasinio purvo plovimu“. Vyskupas J. Kauneckas paragino parapijiečius ir visus susirinkusius melsti tokio kunigo visose parapijose.

Po iškilmingų Mišių vyskupas J. Kauneckas jubiliatui kan. V. Rabašauskui uždėjo laurų vainiką ir įteikė medinę lazdą su išraižyta atmintina data. Po to sveikinimo žodį tarė Apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi, kurio sveikinimą į lietuvių kalbą vertė vyskupo vikaras kun. teol. dr. G. Jankūnas. Nuncijus perdavė popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus bei įteikė jo medalį. Kardinolas L. Bonazzi dėkojo Dievui už kanauninką ir linkėjo kitiems Dievo tarnams tokio pasiaukojančio pašaukimo. Nuncijus žavėjosi didinga Kupiškio bažnyčia, kuri, jo teigimu, „yra tikėjimo ir didingumo ženklas tų žmonių, kurie iš dėkingumo Dievui šitokią įstabią bažnyčią pastatė.“

Paskui per visą bažnyčia nusidriekė ilga sveikintojų eilė. Kleboną sveikino Kupiškio parapijos pastoracinio komiteto nariai, Gyvojo rožinio draugijos atstovai, Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis ir tarybos nariai, savivaldybės administracijos atstovai, Kupiškio P. Matulionio pagrindinės mokyklos direktorius Rimvydas Latvys, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas, Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, Svėdasų parapijiečiai, kuriems anksčiau yra patarnavęs kunigas Vladas, ir visi kiti, norėję asmeniškai tarti sveikinimo žodį kanauninkui. Po gausių sveikinimo posmų kan. V. Rabašauskas padėkojo Dievui už tokią gražią dieną, nuoširdžius sveikinimus bei išreikštą pagarbą. Pasibaigus iškilmingai jubiliejaus minėjimo ceremonijai garbinga dvasininkų delegacija sustojo bendrai nuotraukai su jubiliatu centre ir vėliau buvo pakviesti šventinei vakarienei parapijos namuose.

Nida Kaleinikovaitė

Dainiaus Rinkevičiaus nuotrauka

 

Iškilmingos šv. Mišios Palėvenės
šv. Domininko bažnyčioje.
Iš kairės: kunigai Virginijus
Taučkėla, kan. Pranciškus Benediktas
Tamulionis, kan. Povilas Svirskis,
Gediminas Jankūnas, kanauninkas
Vladas Rabašauskas, kan. Povilas
Miškinis, Zenonas Navickas

Choras „Vasara“ Palėvenės bažnyčioje.
Priekyje – šventės vedėjai Laurynas
Janulis ir Aldona Ramanauskienė

PALĖVENĖ. Kiekvienais metais čia rengiamos parapijos dienos, kurių metu meldžiamasi už žmones, dalį gyvenimo ir širdies  atidavusius parapijai. Šiais metais buvo ir ypatinga proga – dėkojome Dievui ir šventėme mūsų parapijos klebono, gerbiamo ir mylimo kanauninko Vlado Rabašausko auksinį 50-ies metų kunigystės jubiliejų.

Vladas Rabašauskas gimė 1933 m kovo 1 dieną  Pagirių kaime, Pabiržės parapijoje, Biržų rajone. Devynių vaikų šeimoje Vladas buvo devintas. 1952 metais buvo pašauktas į tarybinę  armiją, paskui mokėsi Pabiržės mokykloje ir 1956 metais ją baigė. Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų  seminariją. 1961 metais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje vyskupo P. Maželio buvo įšventintas į kunigus.

Dirbo Šėtos parapijos (Kėdainių r.) vikaru, Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčios vikaru, Utenos, Pakruojo parapijose vikaru. Nuo 1968 iki 1974 metų – Viešintų  parapijos (Anykščių r.) klebonas. Rūpinosi tikinčiųjų dvasiniais reikalais, atsiskleidė kaip geras parapijos šeimininkas – dekoravo ir apšiltino bažnyčią, pastatė naują kleboniją, pasodino sodą. Nuo 1974 m. iki 1982 m. – Panevėžio vyskupijos  kurijos  kancleris. Nuo 1982 m. iki 1983 m. – Panevėžio vyskupijos generalvikaras, 1983– 2000 metais – Anykščių dekanato Svėdasų parapijos klebonas. Suremontavo bažnyčią, kleboniją, varpinę ir Svėdasų parapijai priskirtą  Adomynės  bažnyčią. Nuo 1995 m. iki 2000 m. – Anykščių dekanato dekanas.  2001 m. birželio 12 dieną už nuopelnus bažnyčiai paskirtas Panevėžio Katedros Kapitulos kanauninku. Nuo 2000 m. – Kupiškio parapijos  klebonas, dekanas, kunigas, aptarnaujantis Palėvenės parapiją bei Rudilių koplyčią. Dirbdamas Kupiškyje perdengė Kupiškio bažnyčios stogą, sutvarkė šventorių, suremontavo pagrindinius laiptus bei atnaujino kryžius, remontavo klebonijas, zakristijas, parapijos namus. Kan. V. Rabašausko rūpesčiu perdažyta Palėvenės bažnyčia iš išorės, šventoriaus tvora, pagrindiniai vartai, sudėtos naujos grindys, pradėti altoriaus restauravimo darbai. Suremontuota Rudilių koplyčia. Kanauninkas nuo 2008 metų yra emeritas, Kupiškio dekanato garbės dekanas, Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratorius.

Daug keliavo po Rytų šalis – Tailandą, Indiją, Filipinus, susipažino su budistų vienuolių gyvenimu, jų šventovėmis. 1984 metais savo rezidencijoje Vladą Rabašauską priėmė Tailando kardinolas. Du mėnesius viešėjo Australijoje, vedė rekolekcijas lietuviams Adelaidėje, Kanberoje, Melburne, Sidnėjuje. 1996 metais lankėsi Romoje, 1997 metais dalyvavo kunigų išvykoje į Šventąją Žemę. 2007 metais keliavo  po Čekiją, Prancūziją, Belgiją, Vokietiją, 2010 metais dalyvavo kunigų dienoje Romoje.

Kan. V. Rabašausko atsidavimas kunigystei, supratimas, nuoširdumas ir pagalba sunkiu metu ilgai išliks žmonių širdyse. 50 metų jis buvo švyturys pasiklydusiom sielom ir šviesuliu žemėje. Todėl jubiliejaus proga sveikintojų buvo išties daug. Pirmiausia  pasveikino Palėvenės parapijiečiai, bažnyčios choristai ir jų vadovė, Gyvojo rožinio draugijos nariai, Rudilių koplyčios atstovai, rajono tikybos mokytojai, UAB „Nodoma“ direktorius, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos atstovai, Noriūnų seniūno pavaduotoja, Palėvenio bendruomenės atstovai. Giedojo Vitalija Valavičienė ir Laurynas Janulis.

Šia iškilminga proga sulaukėme svečių iš Šiaulių: savo giesmes dovanojo Šiaulių inžinierių dainos mylėtojų klubo „Atgaiva“ kamerinis choras „Vasara“ (choro vadovas ir dirigentas Kornelijus Luotė).

Lenkiamės Biržų žemei, išauginusiai nepaprastos fizinės ir dvasinės energijos kunigą. Dėkojame ir prašome Dievą, kad Jo neapleistų sveikata, kad Jo apaštališkos širdies spinduliavimas ir toliau mus vestų į dvasinių vertybių pasaulį.

Aldona Ramanauskienė

Dainiaus Rinkevičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija