2011 m. birželio 15 d.
Nr. 45
(1925)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Raudondvario tiltas pavadintas generolo Kazio Veverskio vardu

Kazimieras Dobkevičius

Kazio Veverskio sūnėnas Kęstutis
Veverskis atidengia lentelę
su užrašu „Kazio Veverskio tiltas“

Kunigas dekanas Augustinas Paulauskas
šventina iškabą ir tiltą

Pasiūlius LLKS vadovybei Kauno rajono savivaldybė priėmė nutarimą Raudondvario tiltą pavadinti Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) įkūrėjo generolo Kazio Veverskio vardu.

  Gegužės 15 dieną, sekmadienį, Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje dekanas kun. Augustinas Paulauskas aukojo šv. Mišias už LLA karius ir jų vadą generolą K. Veverskį. Mišiose dalyvavo Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos viršininkas pulkininkas Albertas Dapkus, LLKS Štabo viršininkas dim. majoras Vytautas Balsys, Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos vadas, dim. majoras Bronislovas Girdvainis su grupe sąjungos karių, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kariai, Lietuvos šaulių sąjungos kariai, Lietuvos rezistencinės kovos dalyviai, ryšininkai, patriotinis jaunimas, visuomenės atstovai. Prie altoriaus stovėjo vėliavnešiai su savo sąjungų vėliavomis. Per pamokslą kun. A. Paulauskas  kalbėjo apie Kazio Veverskio veiklą ir patriotizmą, nuopelnus Lietuvai bei tragišką žūtį. Pasak kunigo, tai pavyzdis, kaip reikia aukotis dėl laisvės.

Po šv. Mišių prie Raudondvario tilto rinkosi Kauno rajono valdžia: vicemeras Petras Mikelionis, rajono tarybos nariai ir karinių sąjungų nariai su vėliavomis. Įžanginiu žodžiu renginį pradėjo Kauno rajono vicemeras  P. Mikelionis. Iškabą  prie tilto su Kazio Veverskio vardu pašventino kunigas dekanas A. Paulauskas. Lentelę su užrašu „Kazio Veverskio tiltas“ atidengė Kazio Veverskio sūnėnas Kęstutis Veverskis. Vėliau susirinkusieji gražia rikiuote žygiavo prie buvusio senojo Raudondvario tilto prieigų, kur stovi kuklus koplytstulpis, žymintis K. Veverskio žūties vietą.

Mitinge kalbėjo Kauno rajono vicemeras P. Mikelionis, buvęs Seimo narys Leonas Milčius, tiltų statytojas Henrikas Kebeikis, dim. majoras V. Balsys, dim. majoras Gediminas Reutas, Raudondvario darželinukai parodė programėlę, o Veterinarijos akademijos ansamblis „Kupolė“ sudainavo partizaninių dainų.

*    *    *

Kazys Veverskis-Senis (1913–1944) – Lietuvos Laisvės armijos (LLA) įkūrėjas. Slaptas steigiamasis susirinkimas įvyko Vilniuje, Gedimino pilyje, 1941 m. gruodžio 13 dieną. Organizacijos kūrimo darbą atliko K. Veverskis, P. Veverskis, L. Švalkus, P. Gailiūnas, E. Jaloveckas, D. Matutis, A. Eidimtas. Buvo veikiama „trejetukais“ – tai garantavo slaptumą. Iš pradžių buvę smulkūs daliniai vėliau padidėjo. 1943 m. pradžioje įkurtos keturios apygardos: Vilniaus (vadas K.Veverskis-Senis), Kauno (vadas plk. J. Liorentas, vėliau – mjr. B. Svilas), Šiaulių (vadas kpt. A. Eidimtas), Panevėžio (vadas kpt. V. Sakalas-Sakalauskas). Tai buvo partizanų būriai, vykdantys reguliariosios kariuomenės funkcijas, veikiantys pozicinio ir partizaninio karo metodais. Kai tapo aišku, kad Vokietija karą pralaimėjo, LLA ėmė telkti savo jėgas prieš būsimą naują okupantą – sovietų kariuomenę. Sukurti karių būriai buvo pavadinti „vanagais“. „Vanagų“ šūkis – nesitraukti iš Lietuvos ir kovoti su visais okupantais.

K. Veverskis gimė Veliuonos valsčiuje, Kalvių kaime, daugiavaikėje ūkininko šeimoje. Mokėsi Veliuonos pradinėje ir Naradavo žemės ūkio mokyklose, Kretingos pranciškonų gimnazijoje, vėliau Jurbarke, baigė Kauno „Aušros“ gimnaziją. Kaune užbaigė Karo mokyklą. Studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. Vadovavo studentų ateitininkų korporacijai „Kęstutis“. Sovietinės okupacijos pradžioje pasitraukė į Vokietiją, gyveno internuotų asmenų stovykloje Tilžėje, vėliau Berlyne. Nelegaliai grįžo į Lietuvą.

1944 m. pabaigoje organizavo pogrindinės literatūros spausdinimą, pats rašė, rūpinosi popieriumi, išvežiodavo spaudinius, atkurdavo ryšius. Deja, 1944 m. gruodžio 29 dieną sovietai visoje Lietuvoje rengė griežtus dokumentų patikrinimus, kratas. K.Veverskis vežė pogrindinę literatūrą, bet nežinojo apie kontrolę. Kai suprato, kokia padėtis, ryžosi bėgti, tačiau įkalnėje buvo nušautas. Jo kūnas rastas griovyje, prie senojo Raudondvario tilto. Po poros parų, naktį, motina Uršulė Veverskienė slapta, padedant Raudondvario bažnyčios zakristijonui, palaidojo sūnų anapus Raudondvario kapinių tvoros, prie šlaite augusios tuopos.

1997 m. vasario 16-ąją K. Veverskis apdovanotas Vyčio kryžiumi (po mirties). 1998 m. liepos 6 dieną prezidento Valdo Adamkaus dekretu jam suteiktas brigados generolo laipsnis, o 1999 m. rugpjūčio 13 dieną palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse (panteone).

Beje, dabartinis užrašas prie tilto „Kazio Veverskio tiltas“ stokoja pagarbos Lietuvos didžiavyriui – nenurodytas jo karinis laipsnis, be to, reikėtų bent trumpos informacijos apie jį patį. Derėtų ištaisyti minėtus netikslumus.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija