2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aukojęsi už Tėvynę

1941 m. birželio 25-ąją Rainių miškelyje buvo nukankinti jau anksčiau suimti ir Telšių kalėjime laikyti 73 politiniai kaliniai. (Dar kiti trys buvo nušauti pakeliui į kankinimų vietą bandant pabėgti.) Jų pavardės, sovietų okupacijos metais tariamos su baime, ir dabar, nepriklausomybės metais, beveik pamirštos. Spausdiname Žemaičių kankinių sąrašą. Dauguma jų buvo tikri Lietuvos patriotai, dalyvavę pogrindžio veikloje, platinę lapelius prieš okupaciją ar dalyvavę patriotinėje veikloje. Visi jie prisidėjo prie kovos už tautos laisvę ir už tai sumokėjo aukščiausia – savo gyvybės kaina.

1. Juozas Antanavičius, jauniausias iš trijų nukankintųjų brolių, g. 1921 m. Didviečių k., Telšių apskr. Mokėsi Plungės gimnazijoje, Šaulių sąjungos narys, organizavo kaimuose lietuvių jaunuolių būrelius, darė rinkliavas bolševikų nuskriaustoms šeimoms šelpti, dėl to keletą kartų tardytas. 1941 02 19 suimtas.

2. Antanas Antanavičius, g. 1918 m. Didviečių k., Telšių apskr. Dirbo tėvo ūkyje. Šaulių sąjungos narys. Stojo savanoriu į kariuomenę, tarnavo aviacijoje. Aktyviai veikė prieš okupantus kartu su broliais: gabeno ginklus, juos rinko, supirkinėjo. Jo rankomis „keliavo“ šapirografas ir rašomoji mašinėlė. Suimtas 1941 02 20, apkaltintas kaip „sukilimo organizacijos, kurios tikslas – ginkluotu keliu nuversti Tarybų valdžią Lietuvoje, narys, parūpino šapirografą ir spausdinimo mašinėlę, atspausdino atsišaukimo lapelius“.

3. Jonas Antanavičius, g. 1912 m. Didviečių k., Telšių apskr. Policijos viršininkas. Iki karo tarnybos dirbo tėvų ūkyje, atitarnavęs kariuomenėje dirbo eiguliu Plungės miškų urėdijoje, vėliau pasienio policininku Kybartuose. Buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys, „Jaunosios Lietuvos“ ir „Atsargos karininkų sąjungos“ narys. Surinktus iš šaulių ginklus neatidavė bolševikams, o atidavė patikimiems asmenims. Suimtas 1940 10 31, kaltintas, kad 1940 10 20 sutrukdė mitingą, kuriame kalbėjo LSSR Aukščiausios tarybos pirmininko pavaduotojas Domas Rocius.

4. Liudvikas Bachmanas, g. 1922 m. Plungėje. Mokėsi Plungės gimnazijos 10 klasėje. Platino atsišaukimus. Suimtas 1940 02 24.

5. Povilas Balsevičius, g. 1920 m. Kumžaičių k., Kretingos apskr. Dirbo Plungės valsč. vykdomajame komitete. Skautas, nuo 1941 m. VLKJS narys. Rašė eilėraščius. Kartu su kitais draugais spausdino ir platino slaptą laikraštėlį „Laisvės varpas“. Suimtas 1941 02 22 darbo vietoje, kaltintas „už priklausymą sukilimo organizacijai Lietuvos valstybingumui atstatyti Telšių ir Kretingos apskrityse, 1941 01 24 padėjo išnešti iš Plungės gimnazijos spausdinimo mašinėlę, vėliau platino antisovietinius atsišaukimus“.

6. Stasys Balsevičius, g. 1913 m. Kumžaičių k., Kretingos apskr. Ūkininkas, plytų fabriko savininkas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas savo namuose 1941 02 25, kaltintas už priklausymą Šaulių sąjungai ir sukilimo organizacijai Lietuvos valstybingumui atstatyti Telšių ir Kretingos apskrityse, 1941 02 15 d. Kulių mst. ir jo apylinkėse išplatino antisovietinius atsišaukimus.

7. Albinas Baltramiejūnas, g. 1905 m. Gilbonių k., Panevėžio apskr. Žurnalistas. Gyveno Kretingoje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Mėgo rašyti eilėraščius, yra išleidęs kelis rinkinius Gilbonio slapyvardžiu. Suimtas 1940 09 29, kaltintas, kad tarp darbininkų kritikavo sovietų valdžią.

8. Kazys Baltrimaitis, g. 1922 m. Šniūraičių k., Šiaulių apskr. Telšių amatų mokyklos mokinys. Skautas, Šaulių sąjungos narys. Organizavo pogrindinę veiklą prieš okupantus. Du mėnesius prieš suėmimą buvo sulaikytas milicijos ir įspėtas. Vasario 16-osios išvakarėse Telšių kapinėse išbarstė atsišaukimus. Suimtas 1941 02 22, kaltintas priklausymu sukilimo organizacijai.

9. Juozas Beimavičius, g. 1915 m. Telšiuose. Darbininkas. Nuo 1936 m. priklausė LKP. Suimtas 1941 02 12, kaltintas, kad 1936 m. tapo Lietuvos saugumo agentu (58-13 str.).

10. Steponas Bubelė, g. 1920 m. Alsėdžiuose, Telšių apskr. Ūkininkas. Pavasarininkų organizacijos narys. Suimtas 1941 02 19. Buvo įtartas, kad kartu su kitais dalyvavo iškeliant Trispalvę Vasario 16-osios proga.

11. Kostas Bučius (Bučys), g. 1922 m. Kairiškių k., Šiaulių apskr. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. Sportininkas. Šaulių sąjungos narys. Domėjosi poezija ir kitais menais. Labai religingas. Užėjus bolševikams, su kitais draugais prisiekė kovoti su okupantais ir tą priesaiką tesėjo. Rašė antitarybinius eilėraščius, kuriuos skaitė mokyklos literatūriniame vakare. Suimtas Telšiuose 1941 02 15, kaltintas skleidęs antisovietinę agitaciją.

12. Juozas Bumblys, g. 1906 m. Lygių k., Kretingos apskr. Ūkininkas. Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos narys. Suimtas 1941 01 11 „už Sovietų Sąjungos šmeižimą“.

13. Adolfas Butkevičius (Butkus), prekybininkas iš Kaunatavo, Luokės valsč. Suimtas 1941 06 08 įtariant, kad slaptai laiko ginklus, nors per kratą nieko nerasta ir jokios kaltinimo medžiagos nebuvo.

14. Andrius Čiurinskas, g. 1907 m. Medininkų k., Trakų apskr. Telšių pradžios mokyklos vedėjas. Organizacijos „Jaunoji Lietuva“ narys. Suimtas 1940 11 06 kaip aktyvus antisovietinės organizacijos dalyvis, jo bute buvo rengiami organizacijos susirinkimai.

15. Antanas Čiužas, g. 1922 m. Rietave, Telšių apskr. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. Skautas, Šaulių sąjungos narys. Bolševikų okupacijos metu su mokyklos draugais platino atsišaukimus prieš sovietų valdžią. Pirmą kartą suimtas 1940 m. lapkričio mėn. pradžioje kartu su broliu Edvardu, po kelių dienų paleistas. Antrą kartą suimtas 1940 11 27 kartu su Tarvainiu, Raku ir kitais, kai mėgino pereiti Vokietijos sieną.

16. Stasys Daknevičius, g. 1904 m. Vaitelių k., Kretingos apskr. Ūkininkas. Ilgametis vietinio šaulių būrio vadas ir plačiai apylinkėje žinomas visuomenininkas, apdovanotas Gedimino ordino medaliu „Šaulių žvaigždė“. Suimtas 1941 01 11, kaltintas padėjęs žmonėms pereiti Vokietijos–SSRS sieną.

17. Pranas Daukšys, g. 1914 m. Ąžuolinės k., Tauragės apskr. Dirbo Janapolės (Telšių apskr.) mokyklos vedėju. Baigęs 1938 m. Tauragės mokytojų seminariją, 1939 m. aspirantų kariūnų kursus. Vadovavo šaulių būriui ir jaunimo visuomeniniam darbui. Suimtas 1941 06 08, kalintas Telšių kalėjime.

18. Antanas Dibisteris, g. 1904 m. Gribžinių k., Kretingos apskr. Mokytojavo Kartenoje. Baigęs Telšių mokytojų seminariją 1929 m. ir kariūnų aspirantų kursus 1930 m. Tautininkų partijos narys nuo 1934 m., Šaulių sąjungos narys nuo 1927 m. Suimtas 1940 07 13.

19. Vaclovas Gailius, g. 1900 m. Berenių k., Telšių apskr., ūkininkas. Suimtas 1941 01 15, kaltintas antisovietine agitacija prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą (1941 m. sausio 1 d. mitinge ir vaikščiodamas po kaimus ragino nebalsuoti už tuos, kurių niekas nepažįsta).

20. Kazys Galdikas, g. 1905 m. Kekališkių k., Tauragės apskr., gyveno Telšiuose, darbininkas. Suimtas 1941 01 15.

21. Augustinas Gaudutis, g. 1896 m. Čiuželių k., Telšių apskr. Darbėnų valsčiaus savivaldybės sekretorius. Tautininkų partijos narys nuo 1928 m., Šaulių sąjungos narys nuo 1925 m. Suimtas 1940 07 12 Darbėnuose savo bute.

22. Ignas Geležinis, g. 1897 m. Šaltropių k., Raseinių apskr. Teisininkas. Ekonomistas su aukštuoju išsilavinimu, dirbo mokesčių inspekcijoje. Tautininkų partijos narys, Šaulių sąjungos valdybos narys. Suimtas 1940 07 13 Palangoje.

23. Henrikas Glazauskas, g. 1918 m. Beržų dvare, Kėdainių apskr. Telšių savivaldybės tarnautojas. Dalyvavo Šaulių sąjungos veikloje. Suimtas 1940 11 06, kaltintas, kad organizavo Telšių antisovietinę organizaciją ir jai vadovavo, skleidė antisovietinę agitaciją, spausdino ir platino antisovietinius atsišaukimus.

24. Pranas Gužauskas, g. 1911 m. Telšių ipotekos įstaigos vedėjas. Skautas nuo 1928 m., Šaulių sąjungos narys, nuo 1934 m. organizacijos „Jaunoji Lietuva“ narys. Priklausė Švč. Jėzaus Širdies brolijai. Bolševikams okupavus Lietuvą kartu su mokytoju Čiurinsku platino atsišaukimus, slėpė ginklus. Suimtas naktį į 1940 11 07, kaltintas „veikimu prieš sovietų valdžią“.

25. Juozas Jablonskis, g. 1911 m. Naujokų k., Kretingos apskr. Dirbo pasienio policijoje. Vėliau laikė arbatinę Udralių k. Suimtas pas kaimyną Udralių k. 1941 04 27 naktį, kaltintas, kad ketino bėgti su draugais į Vokietiją, kalbino raudonarmietį viršilą parduoti jam du naganus su patronais ir bėgti kartu.

26. Adolfas Jagminas, g. 1911 m. Tryškiuose, Šiaulių apskr., Telšių savivaldybės buhalteris. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 01 11 darbovietėje.

27. Jonas Jakštas, g. 1897 m. Nemakščiuose, Raseinių apskr. Telšių apskrities Tverų valsčiaus viršaitis. Tverų šaulių būrio vadas ir tautininkų partijos skyriaus pirmininkas, atsargos jaun. ltn. Suimtas 1940 07 06 savo ūkyje Vincentavo k., Telšių apskr., kaltintas priklausymu tautininkų partijai, LKP šmeižimu.

28. Aleksas Jankauskas, g. 1905 m. Mažeikiuose, gyveno Brėvikių k., Telšių apskr. Darbininkas. Lietuvos saugumo policijos agentas Banga, 1933–1936 m. veikęs kaip LKP narys. Suimtas 1941 02 17 Brenkių k., Telšių apskr.

29. Stanislovas Jocys, g. 1903 m., gyveno Luokėje, Telšių apskr. Vargonininkas. Suimtas 1941 06 08 savo bute Luokėje, kaltintas, kad laikęs ginklus ir veikęs prieš komunistus.

30. Povilas Kardelis, g. 1908 m. Endriejave, Kretingos apskr., gyveno Raudiškės k., Tauragės apskr. Samdinys. Iki 1940 m. uždarbiaudavo Vokietijoje, nes kartą vokiečių buvo sulaikytas už kontrabandą. Suimtas 1941 01 15 kaimyno įskųstas, kad gabena iš Vokietijos kontrabandą.

31. Kazys Katkus, g. 1901 m. Visvainių k., Kretingos apskr. Platelių valsčiaus seniūnas. Gyveno Paežerių k., Platelių vlsč. Šaulių sąjungos narys, būrio vadas, tautininkų partijos narys. Suimtas 1940 08 13 savo ūkyje.

32. Kazimieras Kaulius, g. 1908 m. Pažėrų k., Telšių apskr., gyveno Švėkšnoje, dirbo lentpjūvėje. Suimtas 1941 01 15 savo namuose, kaltintas antisovietine agitacija.

33. Vladas Kaveckas, g. 1889 m. Paalančio k., Kretingos apskr. Teisininkas. Dirbo notaru Šiauliuose. Tautininkų partijos skyriaus pirmininkas (narys nuo 1928 m.), Šaulių sąjungos narys nuo 1930 m. Suimtas 1940 07 13.

34. Boleslovas Kavolis, g. 1920 m. Kulių k., Kretingos apskr. Plungės gimnazijos 10 klasės mokinys, dirbo raštininku Plungės vykdomajame komitete. Kartu su broliu Vasario 16-osios išvakarėse išklijavo tautiškus atsišaukimus – net milicijos durys buvo apklijuotos. Suimtas 1941 03 01 Plungėje.

35. Petras Kavolis, g. 1911 m. Balnių k., Tauragės apskr., gyveno Karklėnų k., Kretingos  apskr. Ūkininkas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 02 25, kaltintas, kad kartu su broliu moksleiviu ir kitais spausdino laikraštėlį „Laisvės varpas“ ir atsišaukimus šapirografu, juos platino.

36. Povilas Kazlauskas, g. 1906 m. Gudalių k., Telšių apskr., gyveno Luokėje. Ūkininkas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 01 12, kaltintas antisovietine agitacija prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą.

37. Kiriličevas Georgijus, gyveno Telšiuose, karys. Suimtas 1941 05 08.

38. Karolis Kisevičius (Kizevičius), g. 1915 m. Balandžių k., Ukmergės apskr. Agronomas, dirbo dvare netoli Telšių. Suimtas 1940 12 20, kalintas Ukmergėje, Telšiuose. Kaltintas dėl replikos komunistų surengtame mitinge 1940 m. vasarą.

39. Boleslovas Korza, g. 1902 m. Nevarėnuose, Telšių apskr. Platelių pašto viršininkas. Šaulių sąjungos narys, tautininkų partijos narys, jaunalietuvių vadas, „Vilniui vaduoti sąjungos“ narys, lietuviškos spaudos platintojas. Suimtas 1940 09 07.

40. Bronius Kryžanauskas, g. 1922 m. Plungėje. Inžinierius, Plungės elektros stoties tarnautojas. Skautas, veiklus sportininkas. Suimtas 1941 03 04 elektros stoties raštinėje.

41. Leonas Kusas, g. 1909 m. Paplinkšės k., Mažeikių apskr. Policininkas. Šaulių sąjungos narys, tautininkų partijos narys. Gyveno Alsėdžiuose. Suimtas 1941 02 23 savo bute. Kaltintas, kad nuo 1940 11 05 organizavo antisovietinę grupelę, kurios nariai 1941 m. Vasario 16-ajai paruošė atsišaukimus ir iškabino Trispalves Plungėje ir Telšiuose.

42. Juozas Kvedaras, g. 1913 m. Jodėnų k., Telšių apskr. Ūkininkas. Platino atsišaukimus prieš komunistus kartu su broliais Antanavičiais, Pakalniškiu ir kt. Suimtas 1941 03 11, kratos metu namuose rasta rašomoji mašinėlė, šapirografas ir kalkinio popieriaus.

43. Mikas Lengvinas (Lengvenis), g. 1913 m. Girininkų k., Kretingos apskr. Ūkininkas. Šaulių sąjungos ir jaunalietuvių organizacijos narys. 1941 m. sausio mėn. viešai agitavo prieš rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą. Suimtas 1941 01 11, kaltintas priklausymu Šaulių sąjungai, agitavimu neiti balsuoti.

44. Vytoldas Lileikis, g. 1915 m. Pavandenės k., Telšių apskr. Telšių ligoninės tarnautojas. Šaulių sąjungos ir jaunalietuvių organizacijos narys. Suimtas 1940 11 03, kaltintas kaip  aktyvus antisovietinės organizacijos dalyvis, verbavo naujus narius, platino antisovietinius atsišaukimus.

45. Pranas Lukauskas, g. 1909 m. Gerduvėnų k., Kretingos apskr. Ūkininkas. Tautininkų  partijos, Šaulių sąjungos narys. Bolševikams okupavus Lietuvą, kartu su Daknevičium platino atsišaukimus. Suimtas 1940 01 naktį į 12 d.

 46. Liudas Malakauskas, g. 1920 m. Kontaučiuose, Telšių apskr. Vairuotojas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1940 11 10, kaltintas, kad priklausė Telšių antisovietinei organizacijai, spausdino ir platino atsišaukimus.

47. Petras Maskolenka, g. 1907 m. Parvainių k., Telšių apskr. Smulkių prekių krautuvėlės savininkas Telšiuose. Suimtas 1941 06 08 Kaunatave, Telšių apskr., kaltintas ginklų laikymu ir antisovietine veikla.

48. Jonas Milius, g. 1903 m. Plungėje. Batsiuvys. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 02 17, kaltintas iškėlęs Trispalvę Vasario 16-osios išvakarėse.

49. Antanas Montvydas, g. 1907 m. Mataičių k., Tauragės apskr. Ūkininkas ir stalius. Suimtas 1941 01 13, kaltintas, kad atėjus į Lietuvą sovietų valdžiai skleidė antisovietinę agitaciją.

50. Vladas Motuzas, g. 1893 m. Pasruojės k., Telšių apskr. Gaudikaičių dvaro valdytojas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1940 10 21, kaltintas antisovietine agitacija ir priklausymu Šaulių sąjungai.

51. Motiejus Norvaišas, g. 1907 m. Aušiliškių k., Telšių apskr. Siuvėjas. Suimtas 1941 02 27 savo namuose Pleinių k., Telšių apskr., kaltintas antisovietine agitacija prieš rinkimus į SSRS Aukščiausiąją Tarybą.

52. Vaclovas Pabarčius, g. 1903 m. Pakarklių k., Kėdainių apskr. Pienininkas. Skautas, Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 01 12.

53. Liudvikas Pakalniškis, g. 1910 m. Jodėnų k., Telšių apskr. Ūkininkas. Šaulių sąjungos narys. Kartu su broliais Antanavičiais platino atsišaukimus prieš bolševikus, rinko, slėpė ginklus. Suimtas 1941 02 19.

54. Zigmas Parafionovičius, Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentas. Skautas, korporacijos „Samogitia“ narys. Suimtas 1941 06 08 Pakalniškių k., Luokės vlsč. Kaltintas turėjęs ginklų ir veikęs prieš sovietų valdžią.

55. Kazys Puškorius, g. 1921 m. Kindaralų k., Telšių apskr. Mokėsi Klaipėdos ir Telšių amatų mokyklose. Skautas, Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1940 11 07, kaltintas, kad „priklausė Telšių antisovietinei organizacijai, platino atsišaukimus ir skleidė antisovietinę agitaciją, siekė nuversti sovietų valdžią Lietuvoje ginkluotu būdu“.

56. Vladas Petronaitis, g. 1888 m. Plaučiškių k., Panevėžio apskr. Teisininkas. Baigęs Petrapilio universitetą. 1921 m. buvęs Kretingos apskr. Karo komendantas. Nuo 1923 m. ligi pat suėmimo – advokatas Kretingoje. Nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus kavalierius, 1927–1928 m. – „Geležinio vilko“ narys, Šaulių rinktinės valdybos ir Atsargos karininkų sąjungos ilgametis pirmininkas. Suimtas 1940 07 12.

57. Kazys Paulauskas, g. 1919 m. Paškuvėnų k., Telšių apskr. Ūkininkas. Suimtas 1941 01 18.

58. Adomas Rakas, g. 1923 m. Rietave, Telšių apskr. Gyveno Gargžduose, Telšių amatų mokyklos mokinys. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1940 11 23 Kretingoje, mėginant pereiti Vokietijos sieną.

59. Andrius Rudokas, g. 1910 m. Pakalniškių k., Telšių apskr. Pakalniškių dvaro ūkvedys. Suimtas 1941 06 08, įtariamas, kad slėpė ginklus ir platino atsišaukimus.

60. Jonas Rudokas, g. 1902 m. Pakalniškių k., Telšių apskr. Ūkininkas. Suimtas 1941  06 08.

61. Zigmas Sakelis, g. 1878 m. Pavandenės (Telšių apskr.) dvaro savininkas. Suimtas 1940 07 11 savo namuose.

62. Adomas Simutis, g. 1901 m. Suginčių k., Mažeikių apskr. Padienis darbininkas. Suimtas 1941 06 08 savo bute Kaunatave.

63. Julius Simutis, g. 1909 m. Notėnų k., Kretingos apskr. Gyveno Kretingoje, laikrodininkas. 1931–1934 m. buvo LKP(b) narys, suimtas ir nuteistas šešeriems metams. Nuo 1934 m. dirbo Lietuvos saugumo policijos agentu. Suimtas 1940 10 18, kaltintas išdavęs komunistus.

64. Feliksas Stukas, g. 1905 m. Vilimiškių dvare, Kretingos apskr., kumečių šeimoje. Gyveno Priškončių k., Kretingos apskr. Suimtas 1941 03 07 Kretingoje, kaltintas šnipinėjimu vokiečių naudai.

65. Vladas Sungaila, g. 1916 m. Bokštų k., Tauragės apskr. Policininkas Telšiuose. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 03 05, kaltintas, kad platino atsišaukimus.

66. Zenonas Šakenis, g. 1921 m. Luknėnų k., Kretingos apskr. Plungės gimnazijos 10 klasės moksleivis. Suimtas 1941 03 07.

67. Edmundas Šalčius, g. 1912 m. Radžiūnėlių k., Rokiškio apskr., gyveno Palangoje, pašto tarnautojas. „Jaunosios Lietuvos“ Palangos skyriaus vadas, Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1940 07 13.

68. Česlovas Šalkauskas, g. 1894 m. Joniškyje, Šiaulių apskr., gyveno Naujikų k., Telšių apskr., inžinierius, Medemrodės dvaro ūkvedys. Suimtas 1941 05 16.

69. Jonas Šleinius, g. 1905 m. Vieštovėnų k., Telšių apskr. Gyveno Vainaičių k., Telšių apskr., ūkininkas, malūnininkas. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 01 14.

70. Zenonas Tarvainis, g. 1920 m., gyveno Gargžduose, Kretingos apskr. Telšių gimnazijos mokinys. Dirbo meteorologijos stoties vedėju. Skautas. Mėgo poeziją, rašė eiles. Turėjo savo bute šapirografo spaustuvėlę ir platino atsišaukimus. Kelis kartus kvostas, ne kartą jo bute daryta krata. Slapstėsi, bet buvo suimtas Kretingoje 1940 12 12 ir atvežtas į Telšių kalėjimą.

71. Jonas Telšinskis (Telšinskas), g. 1911 m. Kvietinių k., Kretingos apskr. Dirbo grafo Tiškevičiaus dvaro Vilimiškėse ūkvedžiu. Priklausė jaunųjų ūkininkų būreliams, agitavo kaimo žmones nebalsuoti. Suimtas 1941 01 10.

72. Juozas Truška, g. 1895 m. Ežaičių k., Kretingos apskr. Tarnavo policininku Luokėje. Šaulių sąjungos narys. Suimtas 1941 06 08 kaip kontrrevoliucionierius.

73. Jurgis Vičius, g. 1899 m. Arslos k., Kretingos apskr. Mosėdžio valsčiaus viršaitis, vietinio šaulių būrio vadas. Suimtas 1940 07 13 savo ūkyje, kaltintas bolševikų valdžios šmeižimu.

74. Povilas Vilčinskas, g. 1918 m. Diltinų k., Telšių apskr. Buvęs Telšių kalėjimo prižiūrėtojas. Suimtas 1941 02 24, kaltintas ryšių palaikymu su suimtaisiais politiniais kaliniais.

75. Hermenegildas Žvirzdinas, g. 1920 m. Telšiuose, dirbo meteorologijos stotyje, mokėsi Telšių gimnazijoje. Sportininkas, su bendramoksliais platino antisovietinius atsišaukimus. Suimtas 1940 11 03.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija