2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Su rajono dvasininkais aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės

Rūta Averkienė

Iš kairės: Varėnos rajono
savivaldybės administracijos
direktoriuas pavaduotojas
Tadas Valentukevičius, Perlojos
parapijos klebonas kun. Ąžuolas
Miliauskas, Žilinų parapiją
atarnaujantis kun. Algimantas
Gaidukevičius, meras Elvinas
Jankevičius, Liškiavos parapijos
klebonas kan. Valius Zubavičius,
Merkinės dekanas ir klebonas
kun. dr. Robertas Rumšas, Varėnos
dekanas ir klebonas kun. Justinas
Aleknavičius, Dubičių ir Rudnios
parapijų klebonas kun. Almantas
Kibirkštis

Varėnos rajono savivaldybės mero Elvino Jankevičius iniciatyva vyko Savivaldybės vadovų ir skyrių vedėjų susitikimas su rajone dirbančiais dvasininkais. Susitikime buvo aptarti aktualiausi rajonui ir parapijų bendruomenėms klausimai: glaudesnis Savivaldybės ir dvasininkų bei parapijų bendruomenių bendradarbiavimas, bendrų projektų sakralinio meno išsaugojimo ir turizmo srityse įgyvendinimas, bendruomenių, jaunimo švietimas, dorovinis auklėjimas, dvasinių vertybių sklaida bei socialinės atskirties bendruomenėse mažinimas. Diskusija buvo aktuali ir naudinga abiems pusėms.

Susitikime dalyvavo Varėnos dekanato dekanas ir klebonas kun. Justinas Aleknavičius, Merkinės dekanato dekanas ir klebonas kun. dr. Robertas Rumšas, Liškiavos klebonas kan. Valius Zubavičius, Dubičių ir Rudnios klebonas kun. Almantas Kibirkštis, Perlojos ir Nedzingės klebonas kun. Ąžuolas Miliauskas ir Žilinų parapiją aptarnaujantis kun. Algimantas Gaidukevičius. Jie naujiesiems Savivaldybės vadovams pristatė savo parapijų veiklą. Klebonai kalbėjo apie tai, jog pagrindinis rūpestis iškyla dėl lėšų bažnyčių atnaujinimui. Savivaldybės kasmet iš rajono biudžeto bažnyčioms skiria po 1 tūkst. litų, o koplyčioms – po 300 litų.

Kan. V. Zubavičius pasidžiaugė, kad Liškiavos bažnyčia su Savivaldybe bene geriausiai bendradarbiauja, nes šiuo metu viešoji įstaiga „Liškiavos kultūros centras“ priklauso Varėnos rajono savivaldybei. Kunigas kalbėjo apie tai, jog turi daug patirties įgyvendinant iš Europos Sąjungos finansuojamus projektus, todėl galėtų ir kiti dvasininkai pasekti jo pavyzdžiu ir ieškoti galimybių atnaujinti rajono bažnyčias bei jose esančius sakralinio meno objektus.

Merkinės dekanas kun. dr. R. Rumšas kalbėjo apie tai, jog šiuo metu Merkinės bažnyčią jau būtina iš išorės atnaujinti. Ji yra viena seniausių rajono bažnyčių, įrašyta į Lietuvos saugomų kultūros objektų sąrašą, turi net penkiasdešimt kilnojamojo meno objektų.

Varėnos dekanas kun. J. Aleknavičius skundėsi, jog Varėnoje nėra patalpų parapijos centrui. Jo manymu, Varėnos miesto parapijai, galvojant apie dvasinį bendruomenės ugdymą, parapijos namai yra būtini.

Kun. Ą. Miliauskas kalbėjo apie Perlojos ir Nedzingės bažnyčių ir Nedzingės klebonijos atnaujinimą. Atnaujinus šiuos objektus, patrauklesni taps ir patys Perlojos bei Nedzingės kaimai.

Rajono savivaldybės meras E. Jankevičius papasakojo apie planuojamus rajone įgyvendinti projektus, kurie Varėnos kraštą padarys patrauklesniu ir pritrauks daugiau turistų. Jis apgailestavo, kad šiuo metu lėšų trūksta visoms sritims, todėl skirti lėšų rajono bažnyčioms taip pat nėra didelių galimybių. Tačiau šiai sričiai lėšų galima gauti iš Europos Sąjungos. Rajono vadovas patikino, kad savivaldybės pozicija yra padėti religinėms bendruomenėms išsaugoti vertingą bažnytinį paveldą. „Turime susėsti ir svarstyti, kokiems darbams skirti prioritetą“, – sakė meras.

Apie sakralinio paveldo išsaugojimą kalbėjo paminklotvarkos sritį kuruojanti Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja Galina Šumovec. Ji pripažino, kad sakralinio meno išsaugojimas – viena iš didžiausių paveldo išsaugojimo problemų visoje šalyje. Net ir Merkinės bei Liškiavos piliakalniams tvarkyti ir prižiūrėti neskiriama reikiamų lėšų, ką jau kalbėti apie kitus kultūros paveldo objektus. Ji paragino kunigus, prieš pradedant nors ir nedidelę bažnyčios arba sakralinių relikvijų restauraciją, apie tai pranešti paminklotvarkos specialistams.

Finansų skyriaus vedėja Vida Šedžiuvienė suteikė informaciją apie savivaldybės paramą religinėms bendruomenėms.

Su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Liudu Tamulevičiumi buvo aptarti moksleivių dorovinio auklėjimo klausimai. „Džiugu, kad kai kurie dvasininkai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose, vadinasi, bendrauja“, – pastebėjo vedėjas.

Su Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Rūta Aganauskiene buvo aptarti bendri gimimo, santuokos, mirties registravimo klausimai.

Visų nuomonės sutapo dėl vis daugėjančių skyrybų problemos, dėl beglobių vaikų auklėjimo ir jaunimo užimtumo. Jie pritarė mero minčiai, kad kunigų bendradarbiavimas su mokyklos bendruomene – tėvais, moksleiviais ir mokytojais – yra būtinas.

Socialinės paramos skyriaus vedėja Dana Mazaliauskienė rajono dvasininkus supažindino su socialine rajono situacija.

Meras pavedė atsakingiems Savivaldybės specialistams per mėnesį atlikti išsamią analizę, kokius rajono sakralinio paveldo objektus reikėtų atnaujinti ir iš kokių lėšų būtų galima tai įgyvendinti. Rajono vadovas pažymėjo, kad ir Savivaldybės vadovų, ir dvasininkų bendras tikslas – dirbti žmonėms. Buvo sutarta, kad tokio pobūdžio susitikimai bus rengiami bent keletą kartų per metus, nes bendros veiklos yra daug, ir ji bus plėtojama.

Varėna
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija