2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Joninėse skambėjo vilniečių choro balsai

Lietuvos mokslų akademijos
choras Švedriškės bažnyčioje.
Centre – kun. Kęstutis Palepšys

ŠVEDRIŠKĖ. Šv. Jono atlaidai parapijoje visada buvo įspūdingi: čia suvažiuoja iš tėviškės ilgam išklydę žmonės, ateina vilniečių, panevėžiečių, kėdainiškių šeimos, šiame nuostabiame gamtos kampelyje leidžiantys vasaras, čia atlaidų dalyvių laukia ne tik dvasinė atgaiva, bet ir malonios staigmenos. Šiemet dr. A. Jurgelėnas pakvietė Lietuvos mokslų akademijos (LMA) chorą (vad. Vytautas Verseckas), kuris ne tik giedojo šv. Mišių metu, bet ir atliko mini koncertą joms pasibaigus.

Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas kun. Henrikas Kalpokas. Procesijai einant aplink bažnyčią giedojo Švedriškės bažnyčios choras.

Po pamaldų Švedriškės klebonas kun. Kęstutis Palepšys pasveikino Janinas ir Jonus, dr. A. Jurgelėnas padėkojo kun. H. Kalpokui už šv. Mišių auką ir prasmingą pamokslą.

LMA choras aplankė vargonininko K. Četkausko kapą, padėjo gėlių, sugiedojo „Lietuva brangi“. Dr. A. Jurgelėnas atlaidų dalyvius pakvietė į bendruomenės salę, kur tęsėsi šventė.

Švedriškė – bene toliausiai nuo Ignalinos centro nutolęs rajono bažnytkaimis, pasižymintis unikalia gamta. Aplink ne tik miškai, pilni grybų ir uogų, bet ir trys žuvingi Ažvinčio, Ažvintaičio ir  Rimščiko ežerai.  1923 metais  Švedriškės viensėdyje buvo vos dešimt gyventojų. Kai 1927 metais energingas kun. Jonas Gurauskas (1891–1979) pastatė Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, žmonių ėmė daugėti. Jie buvo aktyvūs patriotai savo krašto, kuris, laimei, nebuvo Lenkijos okupuotas. Gyventojai būrėsi į organizacijas (itin aktyvūs buvo šauliai), kurių nariai buvo pasiryžę už tėvynės laisvę galvas paguldyti. Taip ir atsitiko, kai atėjo metas rinktis.

Pirmasis nuo okupanto kulkos žuvo Švedriškės vargonininkas Kazimieras Četkauskas (1905–1944), subūręs chorą ir jam sėkmingai vadovavęs. Mokytojas  Jonas Garbšys buvo enkavedisto nušautas 1941 m. birželio 14 dieną, kai pasipriešino trėmimui. Pokario partizanų kovose už tėvynės laisvę žuvo trys broliai Butrimai: Bronius (1923–1948), Povilas (1921–1947) ir Stasys (1933–1950). Savo didvyrių švedriškiečiai nepamiršo, pastatė paminklus, prižiūri kapus.

Apie Švedriškes noriai pasakojo seniūnaitis Petras Juodka. Prieš porą metų buvo uždaryta pradinė mokykla, pastatyta 1931 metais. Tai didelė netektis bažnytkaimio vaikams. Dabar mokyklos pastate įsikūrė bendruomenė „Santalka“ (pirmininkas med. dr. Antanas Jurgelėnas, savaitgaliais atvykstantis į tėviškę).  Apie bendruomenės veiklą pasakoja ant sienos sukabintos gražiai įrėmintos fotografijos: jubiliejų šventimai, Rokėnų kryžiaus atšventinimas, praėjus 100 metų nuo pastatymo ir kt. Dr. A. Jurgelėnas  sakė, kad Švedriškė yra jo namai, tėviškė, čia ir senelių, ir tėvų kapai. Švedriškė – sunkiai žodžiais nusakoma trauka, kuri niekada neišnyko.

Dr. Aldona  Kačerauskienė

Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija