2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Skuodo dekanate

Švento Jono Krikštytojo atlaidai ir bažnyčios 125-mečio jubiliejus

Parapijos namus pašventino
prelatas Juozas Šiurys (kairėje)

Procesijoje – kunigai.
Dešinėje – Šačių klebonas
kun. Kęstutis Pajaujis
Autorės nuotraukos

Procesija aplink Šačių
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią

Šv. Mišiose kalba vysk. Jonas Boruta

ŠATĖS. Birželio 24-ąją Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia paminėjo garbingą 125-erių metų jubiliejų ir vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Tądien veikė įvairių autorių parodos, demonstruotas filmas, skirtas bažnyčios jubiliejui, klausytasi koncerto, pagerbti pavyzdingai tvarkomų sodybų šeimininkai, apdovanoti geriausi sportininkai, linksmintasi gegužinėje. Šventės rengėjai pirmiausiai pakvietė apsilankyti parodoje. Joje eksponuoti buvusio Šačių vidurinės mokyklos mokytojo Felikso Liaučio, buvusių šatiškių Vaclovo Narvilo ir Petro Vaičiulio darbai, Vladislavos Mockevičienės pinti iš šiaudelių bei Stanislovo Untulio iš medžio išskaptuoti darbai. Parodoje puikavosi ir Šačių pagrindinės mokyklos mokinių piešiniai, kuriuose užfiksuota Šačių bažnyčia.

Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ,  Skuodo dekanato dekanas kanauninkas Petras Merliūnas, Naujosios Akmenės klebonas kanauninkas Juozas Vaičius, Telšių vyskupijos kurijos generalvikaras prelatas Juozas Šiurys, vyskupo sekretorius kanauninkas Domas Gatautas, Telšių vyskupijos „Caritas“ direktorius, Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų klebonas kunigas Saulius Damašius, buvęs parapijos klebonas kunigas Gintaras Lengvinas, Mosėdžio ir Barstyčių klebonai kunigai Liudvikas Dambrauskas ir Tomas Žlibinas, Endriejavo klebonas kunigas Stanislovas Anužis, kilę iš Šačių neopresbiteriai (šiemet naujai įšventinti kunigai) Justinas Palubinskas ir Viktoras Daugėla.

Telšių vyskupas J. Boruta tikinčiuosius pasveikino su garbingu bažnyčios pastatymo jubiliejumi ir priminė bažnyčios istoriją. 1892 metais bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Pavilionis. „Ši diena ir yra bažnyčios gimimo diena“, – sakė vyskupas. Anot jo, nurodomos skirtingos datos, kada bažnyčia buvo pastatyta – 1885–1886 metais. Pirmoji bažnyčia Šatėse pastatyta dar 1670 metais. Koplyčią pastatė Jonas Volskis.  Sunykus pirmajai bažnyčiai, parapijiečiai nutarė, kad reikia naujos. 1771 metais naują bažnyčią pastatė Aleksandras Sapiega. Caro valdžia leidimą dabartinės bažnyčios statybai išdavė 1880 metais. Bažnyčios statyba rūpinosi klebonas kun. S. Lukoševičius.

Iš Šačių parapijos yra kilę nemažai kunigų, vyskupas Antanas Vaičius.

Šačių klebonas kun. Kęstutis Pajaujis dėkojo organizaciniam komitetui (Jūratei Bagočienei, Daivai Mitkienei, Magdalenai Taurinskienei, Antanui Raudoniui) ir visiems kitiems, padėjusiems surengti gražią šventę, taip pat bažnyčios chorui, operos solistams bei rėmėjams.  Sveikinimo žodžius tarė rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kazys Viršilas.

Bažnyčioje organizacinio komiteto atstovai įteikė filmo „Šačių bažnyčiai 125“ kopijas kunigams bei tiems, kuriems yra brangios Šatės ir  kurie minimi filme.

Po Mišių parapijos namus pašventino Telšių vyskupijos kurijos generalvikaras prelatas Juozas Šiurys. Paskui koncertavo dainininkas Vytautas Šiškauskas, o Šačių seniūnijos seniūnas (ir bendruomenės pirmininko pavaduotojas) Antanas Raudonis bei kultūros centro vadybininkė ir renginių organizatorė  J. Bagočienė padėkos raštais bei asmeninėmis dovanomis apdovanojo pavyzdingai tvarkomų sodybų šeimininkus – Vaclavą Kulikauskienę ir Kazimierą Skirutį, Stanislavą ir Petrą Tauragius, Magdaleną ir Julių Taurinskus, Magdaleną, Irutę, Vilmą ir Raimondą Stončius, Ireną ir Algimantą Jonaičius, Daivą ir Gintautą Veisus, Odetą ir Raimondą Kadišas, Stanislavą ir Joną Veitus. Padėkos raštai įteikti ir gražiai tvarkomų vienkiemių šeimininkams: Stasei Kriukienei bei Linai ir Valdui Viskontams.  Seniūnijos sudaryta komisija išrinko ir tvarkingiausią gatvę – ja pripažinta Saulėtekio gatvė. Komisija vertino sodybų bendrą estetinį vaizdą, apželdinimą ir kt. A. Raudonis džiaugėsi seniūnijos krepšininkų laimėjimu, kurie šalies seniūnijų sporto žaidynių krepšinio varžybose pelnė pirmąją vietą. Jiems įteikė padėkos raštus bei prisiminimo dovanėles. Beje, ant padėkos raštų jau puikavosi naujasis Šačių herbas. Paskui buvo pasveikinti vardines švenčiantys Jonai ir Janinos.

Po koncerto salėje buvo  demonstruojamas filmas „Šačių bažnyčiai – 125“. Kuriant filmą, daug prisidėjo Šačių pagrindinės mokyklos mokytojos Magdalena Taurinskienė, Jūratė Bagočienė ir mosėdiškis Vidmantas Klova.

Vakare literatūros mėgėjai rinkosi į buvusio Šačių vidurinės mokyklos mokytojo Vytauto Šulskio aštuntosios poezijos knygos „Neužmirštuolė“ pristatymą. Jame taip pat skambėjo romansai, kuriuos atliko mokytojo V. Šulskio gimtosios Pernaravos romansų atlikėjai. Vakare linksmintasi gegužinėje, kurioje grojo ir dainavo Alvydas ir Sveta.

Rūta RONKAUSKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija