2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žemaičių Kalvarijoje baigėsi atlaidai

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Į šv. Mišias kviečia būgnai

Liepos 1-ąją prasidėję didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai baigėsi antradienį, liepos 12-ąją.

Liepos 4 dieną buvo meldžiamasi už ūkininkus bei žemdirbius. Tą dieną atstovavo Palangos dekanatas. 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir gausiai susirinkusiems tikintiesiems pamokslą pasakė Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Šv. Mišių metu giedojo Palangos dekanato jungtinis choras. Įžanginį žodį tarė, visus susirinkusius žemdirbius, ūkininkus bei atvykusius maldininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Pamoksle vyskupas E. Bartulis kalbėjo apie ūkininko misiją šioje žemėje – auginti duoną ir maitinti žmones. Jis priminė, jog ūkininkui labai svarbi Dievo palaima, nes nuo to priklauso jo derlius ir gyvenimo lygmuo. Vyskupas ragino sunkiai dirbančius žemdirbius švęsti sekmadienį, malda garbinti Dievą ir vykdyti krikščioniškas priedermes, kurios labai svarbios kiekvieno žmogaus gyvenime.


Palaimintojo J. Matulaičio minėjimo aštuondienis: jaunimo piligriminis žygis

Rima Malavickienė

Jaunimas eidamas į Lūginę šlovino
Viešpatį. Kartu ėjo ir Šv. Arkangelo
Mykolo parapijos klebonas
kun. Andrius Šidlauskas MIC (centre)

Arkiyskupo Jurgio Matulaičio MIC Lietuvoje paskelbimo Palaimintuoju ir jo kūno perkėlimo į altorių dienos, liepos 12-osios, minėjimo aštuondienis (oktava) prasidėjo liepos 9-ąją jau tradiciniu tapusiu jaunimo piligriminiu žygiu į Pal. Jurgio tėviškę Lūginę.

Žygiuoti pareiškė norą 60 jaunų žmonių iš įvairių parapijų: Vilniaus Arkikatedros ir Šv. Petro ir Povilo, Kauno Pal. J. Matulaičio ir Gerojo Ganytojo, Aleksoto, Aukštosios Panemunės, Margininkų, Kudirkos Naumiesčio, Keturvalakių, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio ir Šv. Arkangelo Mykolo. „Uždek tik, Viešpatie, mūsų širdis Tavo meilės ugnim!“ – tokiais palaimintojo Jurgio Matulaičio žodžiais alsavo visas žygis ir vakaro programa. Renginyje dalyvavę savanoriai padėjo organizatoriams palaikyti tvarką, rūpinosi maisto dalinimu ir žygeivių saugumu.


Ukrainiečiai Dievo Gailestingumo šventovėje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Evangeliją skaito t. Martynas
Chaburskis OSBM, šalia stovi
t. Augustinas Zapotočnyj OSBM,
Evangeliją laiko
br. Terentijus Tertula OSBM

Birželio 5 dieną Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje į šv. Mišias susirinko ukrainiečiai – Rytų (Graikų) apeigų katalikai – Švč. Trejybės bažnyčios, kurioje darbuojasi vienuoliai bazilijonai, parapijiečiai. Šv. Mišias aukojo vienuolių bazilijonų Misijų direktorius t. Martynas Chaburskis OSBM ir Švč. Trejybės bažnyčios kunigas t. Augustinas Zapotočnyj OSBM, jiems talkino Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos klierikas br. Terentijus (Romanas Tertula) OSBM. Kartu su tikinčiaisiais meldėsi Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. t. Pavlo Jachimec OSBM.


Su kryžiumi – į Medžiugorję

Stasys POVILAITIS

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis išlydi maldininkus
iš Kryžių kalno, kurie čia
pradėjo savo žygį pėsčiomis
į Medžiugorję
Jaroslavo PROSCEVIČIAUS
nuotrauka

Minint 30-ąsias Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Medžiugorjėje metines apie 50 mūsų šalies piligrimų pradėjo kelionę į Medžiugorję. Kelionė prasidėjo birželio 24-osios rytą šv. Mišiomis Kryžių kalne. Einama pėsčiomis, kasdien įveikiant maždaug 15–25 kilometrus. Dabar maldininkai eina per Lenkiją. Slovakijos sieną turėtų pasiekti rugpjūčio 2 dieną, o Vengrijos – rugpjūčio 11 dieną. Iš Vengrijos rugpjūčio 22 dieną bus pradėta žygiuoti Kroatijos žeme, o rugsėjo 11 dieną einama jau Bosnijos ir Hercegovinos teritorija. Tos dienos vakare turėtų būti pasiektas tikslas – Medžiugorjė.


Visą birželį – adoracija

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Vyskupas Jonas Boruta SJ
su dekanato kunigais,
adorantėmis ir ministrantais
po šv. Mišių
Autoriaus nuotrauka

Į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą visą birželį skirti adoracijai, meldžiant naujų pašaukimų ir kunigų šventėjimo, aktyviai įsijungė visų Telšių vyskupijos parapijų tikintieji. Paraginti vietos kunigų, kasdien prie išstatyto Švč. Sakramento šalia suaugusiųjų suklupdavo ir pulkeliai jaunimo. Tam pasitarnavo prasidėjusios moksleivių atostogos ir išsamus kunigų išaiškinimas apie adoracijos svarbą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija