2011 m. rugpjūčio 24 d.
Nr. 59
(1939)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Skaitykla

NEŠUNUODEGIAVĘS ŽURNALISTAS

Prof. Ona Voverienė

„Europai gresia informacinis totalitarizmas, kurio liaudiškas vardas būtų šunuodegiavimas...“

Vytautas Landsbergis

Rugpjūčio 10 d. sukako dveji metai, kai netekome vieno talentingiausių ir sąžiningiausių katalikiškos spaudos žurnalistų, „XXI amžiaus“ bendradarbio, mielo plunksnos brolio, nuoširdaus bičiulio Petro Katino.


Naujienų vaivorykštė

„Tai Žiūrų slaunas kaimas...“

Rūta Averkienė

Žiūrų kaimo ansamblis

Šiais žodžiais prasideda viena iš daugybės autentiškų paties seniausio Varėnos rajone Žiūrų etnografinio ansamblio dainų.

O kad jis tikrai slaunas, liudija ne tik šį kaimą Lietuvoje ir už jos ribų išgarsinę kaimo dainininkai, bet ir čia gyvenantys darbštūs žmonės, šaunios audėjos.

Praėjusį šeštadienį Žiūrų kaimo apylinkės iki vėlumos aidėjo nuo dzūkiškų dainų – į ansamblio keturiasdešimtmečio šventę, vykusią žiūriškių sutartoje vietoje – Margų pievoje šalia Ūlos – susirinko dideli ir maži, kaime gyvenantys ir iš jo kilę. Ši vieta sakralinė – čia pagal seniausias etnokultūrines tradicijas trumpiausią metų naktį buvo švenčiama Rasos (Joninių) šventė.


Lietuvių tautos, valstybės ir ūkio ugdytojas

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

(Pabaiga. Pradžia Nr. 57)

Saliamonas Banaitis

Verta pažymėti ir tai, jog kaizerinės okupacijos metais S. Banaičio spaustuvėje kurį laiką buvo spausdinamas laikraštis „Dabartis“. Šis laikraštis ėjo vokiečių, lietuvių ir lenkų kalbomis. Pradžioje jis buvo spausdinamas Tilžėje, o po to – Kaune. Kuriam laikui „Dabartis“ buvo iškelta į Bialystoką, vėliau, 1917 metais, vėl grąžinta į Kauną. Šiame laikraštyje buvo spausdinami okupacinės valdžios potvarkiai, karo įvykiai ir skiepijamas nuolankumas kaizerinės Vokietijos armijai. Pateiktą medžiagą į lietuvių ir lenkų kalbas versdavo pats S. Banaitis. 1918 metų pradžioje laikraščio leidimas lenkų kalba buvo uždraustas, o netrukus uždraustas ir lietuviškasis. Suprasdamas, jog negali nykstančioje spaustuvėje panaudoti nenuilstančios savo energijos ir būdamas užsiėmęs kitais darbais, S. Banaitis 1918 metų lapkričio 1 d. už 25000 Ober Osto rublių pardavė savo spaustuvę Šv. Kazimiero draugijai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija