2011 m. rugpjūčio 26 d.
Nr. 60
(1940)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Vasaros atlaidai

Jaunieji ministrantai
po Šv. Onos atlaidų su dekanu
klebonu kan. dr. Algiu Genučiu
(dešinėje), Telšių seminarijos
vicerektoriumi kun. Viktoru
Aču ir kun. Justinu Palubinsku

ŠILALĖ. Nors Šilalės bažnyčiai yra suteiktas  garbingas Šv. Pranciškaus Asyžiečio vardas ir šios šventovės tituliniai Šv. Pranciškaus atlaidai būna spalio pradžioje, tačiau Šilalėje populiarūs ir Šv. Onos atlaidai. Viename iš bažnyčioje esančių trijų altorių yra Šv. Onos skaitančios Šventąjį Raštą, statula, vaizduojanti šią šventąją,  ... Tad dekanas, šios bažnyčios klebonas kan. dr. Algis Genutis, būdamas pamaldus, darbštus ir visa širdimi atsidavęs kunigystei, pasistengė tinkamai pasiruošti šiems atlaidams. Pasitelkęs parapijos aktyviąsias moteris išpuošė bažnyčią žaliais vainikais, gėlėmis ir baltais kaspinais. Ypač gražiai atlaidų dienai buvo papuoštas Šv. Onos altorius, degė žvakės. Šv. Onos atlaidų dieną į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią sugužėjo daug tikinčiųjų ne tik iš Šilalės, bet ir iš kaimyninių parapijų. Ypač daug buvo jaunimo. Kad į bažnyčią netilpusieji galėtų sekti šv. Mišių eigą, ji buvo įgarsinta ir šventoriuje. Šv. Onos atlaidų dieną Votyvos šv. Mišias aukojo šių metų birželio pradžioje kunigystės šventinimus gavęs kun. Justinas Palubinskas. Homiliją sakė tos dienos atlaidus vedęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius studijų reikalams kun. relig. m. mgr. teol. lic. Viktoras Ačas. Jis taip pat aukojo ir tos dienos Šv. Onos atlaidų Sumos šv. Mišias, sakė dar vieną homiliją. Iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią gražiai ir darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas talentingo maestro Antano Kazlausko.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija