2011 m. rugpjūčio 26 d.
Nr. 60
(1940)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Vasaros atlaidai

Jaunieji ministrantai
po Šv. Onos atlaidų su dekanu
klebonu kan. dr. Algiu Genučiu
(dešinėje), Telšių seminarijos
vicerektoriumi kun. Viktoru
Aču ir kun. Justinu Palubinsku

Klebono kan. A. Genučio
iniciatyva atnaujinta
Švč. Mergelės Marijos
Angelų Karalienės koplyčia
Šilalės bažnyčioje

Gražiausių Žolinės puokščių
įvertinimas. Dešinėje –
dekanas klebonas
kan. dr. Algis Genutis

Saldumynai adorantėms
ir ministrantams šv. Onos
atlaidų proga

Gieda Lenkijos
Krasnicko kamerinis choras
„Canticum canticorum“

Šilališkiai miesto šventėje
prie Kultūros centro

ŠILALĖ. Nors Šilalės bažnyčiai yra suteiktas  garbingas Šv. Pranciškaus Asyžiečio vardas ir šios šventovės tituliniai Šv. Pranciškaus atlaidai būna spalio pradžioje, tačiau Šilalėje populiarūs ir Šv. Onos atlaidai. Viename iš bažnyčioje esančių trijų altorių yra Šv. Onos skaitančios Šventąjį Raštą, statula, vaizduojanti šią šventąją,  ... Tad dekanas, šios bažnyčios klebonas kan. dr. Algis Genutis, būdamas pamaldus, darbštus ir visa širdimi atsidavęs kunigystei, pasistengė tinkamai pasiruošti šiems atlaidams. Pasitelkęs parapijos aktyviąsias moteris išpuošė bažnyčią žaliais vainikais, gėlėmis ir baltais kaspinais. Ypač gražiai atlaidų dienai buvo papuoštas Šv. Onos altorius, degė žvakės. Šv. Onos atlaidų dieną į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią sugužėjo daug tikinčiųjų ne tik iš Šilalės, bet ir iš kaimyninių parapijų. Ypač daug buvo jaunimo. Kad į bažnyčią netilpusieji galėtų sekti šv. Mišių eigą, ji buvo įgarsinta ir šventoriuje. Šv. Onos atlaidų dieną Votyvos šv. Mišias aukojo šių metų birželio pradžioje kunigystės šventinimus gavęs kun. Justinas Palubinskas. Homiliją sakė tos dienos atlaidus vedęs Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius studijų reikalams kun. relig. m. mgr. teol. lic. Viktoras Ačas. Jis taip pat aukojo ir tos dienos Šv. Onos atlaidų Sumos šv. Mišias, sakė dar vieną homiliją. Iškilmingoje procesijoje aplink bažnyčią gražiai ir darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas talentingo maestro Antano Kazlausko.

Iškilmingai pasiruošta ir Porciunkulės atlaidams. Dekano klebono kan. dr. A. Genučio iniciatyva iš pagrindų buvo atnaujinta bažnyčioje esanti Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės koplyčia: išbetonuotas pagrindas, sudėtos naujos grindys, paklotas naujas kilimas, sutvarkyta elektros instaliacija, padaryti kai kurie koplyčios papuošimai. Porciunkulės išvakarėse šioje atnaujintoje koplyčioje klebonas kan. dr. A. Genutis ir jo pagalbininkai kunigai Justinas Palubinskas ir Mindaugas Alekna aukojo šv. Mišias. Šilališkiai tuo buvo didžiai nustebinti, nes niekas negalėjo prisiminti, kad kada nors šioje koplyčioje būtų aukotos šv. Mišios. Dabar Šilalės parapijos tikintieji kiekvieną kartą atėję į  bažnyčią nueina nors trumpai pasimelsti į atnaujintą Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės koplyčią ir už tai yra didžiai dėkingi dabartiniam šios parapijos  klebonui kan. dr. A. Genučiui.

Įspūdingai praėjo Porciunkulės atlaidai. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje  po tos dienos Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo vikaras kun.  relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas,  homiliją pasakė Porciunkulės atlaidus vedęs kun. V. Ačas. Jis sakė ir homiliją. Tą dieną iškilmingesnė buvo procesija aplink bažnyčią, mat A. Kazlausko vadovaujamam bažnyčios chorui talkino Šilalės Kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovaujamas Zigmo Levickio.

 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) šventė sutapo su Šilalės miesto 478-uoju gimtadieniu. Šilalės miesto istorija prasideda jau XVI amžiuje. 1522 metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis bajorams Orvydams suteikė privilegiją steigti miestelį toje vietoje, kur dabar įsikūrusi Šilalė. 1533 m. Šilalės pavadinimas pirmą kartą paminėtas teisės akte. Nuo šio akto datos skaičiuojamas Šilalės miesto gimtadienis. Dabar Šilalė išaugusi, išgražėjusi, turi savitą kultūrinį veidą. Net tris dienas Šilalė įvairiais kultūriniais renginiais minėjo savo gimtadienį. Rugpjūčio 13-ąją buvusio ilgamečio pedagogo ir kraštotyrininko Vlado Statkevičiaus muziejuje įvyko tarptautinė konferencija „Įvairių Europos kultūrų pėdsakais“. Vakare ant garsaus Medvėgalio piliakalnio, esančio Šilalės rajone, įvyko V Medvėgalio menų festivalis. Jame dalyvavo gausus būrys profesionalių meno kolektyvų iš įvairių Lietuvos vietų. Šio renginio projekto vadovas ir režisierius Šilalės Kultūros centro darbuotojas Vytautas Jankauskas.

Rugpjūčio 14-oji buvo skirta sportui. Šilalės miesto stadione įvyko Žemaitijos regiono seniūnijų spartakiada. Joje dalyvavo Šilalės, Telšių, Plungės, Tauragės, Jurbarko, Mažeikių rajonų,  Rietavo bei Pagėgių savivaldybių komandos. Buvo rungtyniaujama futbolo, krepšinio, tinklinio, o taip pat šachmatų, šaškių, stalo teniso ir smiginio varžybose. Po šios spartakiados koncertavo grupė „Rondo“, Simonas Donskovas, vyko jaunimo diskoteka.

Taigi po visų Šilalės miesto gimtadieniui skirtų pasaulietiškų renginių, išaušus vaiskiam ir saulėtam rugpjūčio 15-osios rytui, tikintieji ėjo į gražiai išpuoštą Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Žmonės galėjo melstis ir šventoriuje, susėdę ant sutvarkytų  ir neseniai nudažytų suolų. Dar prieš prasidedant Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) iškilmei atvyko rajono savivaldybės vadovai, garbūs svečiai ne tik iš mūsų sostinės, bet ir iš Lenkijos, Vokietijos. Iškilmingas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventės Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr. A. Genutis. Jis pakvietė visus susirinkusius į šią iškilmę pasimelsti už Šilalės miesto gyvuosius ir mirusiuosius.  Klebonas sakė ir homiliją.

Po šv. Mišių, buvo rodomas filmas apie Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II keliones po pasaulio šalis, koncertavo Lenkijos Krasnicko kamerinis choras „Canticum canticorum“.  Nuoširdžius padėkos žodžius gausiai susirinkusiems tikintiesiems, garbingiems svečiams, koncerto dalyviams sakė klebonas kan. dr. A. Genutis. Po to, trankų maršą grojant dūdų orkestrui, visi atlaidų dalyviai gražia eisena per visą Šilalės miestą pasuko link Šilalės Kultūros centro. Jo aikštėje kalbėjo Šilalės rajono savivaldybės vadovai, garbūs svečiai iš Lenkijos ir Vokietijos. Po oficialių sveikinimų Šilalės miesto 478-ojo gimtadienio proga vyko koncertas. Koncertavo Šilalės folkloro ansamblis „Veringa“, vaikų ir jaunimo šokių kolektyvai, choras iš Vokietijos Reuterstad Stavenhageno miesto, su kuriuo bičiuliaujasi Šilalė. Vyko gražiausių tikinčiųjų atsineštų bažnyčion puokščių paroda. Jos metu išrinktos pačios gražiausios ir originaliausios Žolinės šventės puokštės, kurių savininkės gavo prizus. Šventinis koncertas prie Šilalės Kultūros centro baigėsi Stasio Povilaičio atliekamomis dainomis. Šio renginio metu buvo vaišinamasi kareiviška koše ir kepta šerniena.

Šilalės miesto gimtadienio šventės finalas buvo 22 valandą prie Vlado Statkevičiaus  muziejaus vykęs nakties muzikos koncertas. Koncertavo grupė „SUBTILU-Z“, o nakties poeziją skaitė aktorius Sigutis Jačėnas.

Šilalės miesto 478 metų gimtadienį vainikavo Šilalės padangę nuplieskęs spalvingas fejerverkas.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija