2011 m. rugpjūčio 26 d.
Nr. 60
(1940)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Žolinės atlaidų savaitė Pivašiūnuose

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas dr. Luigi Bonazzi
ir Kaišiadorių vyskupas
Juozas Matulaitis priima
atnašas šv. Mišių
aukai Pivašiūnų bažnyčioje

Algirdo Judicko išdrožtas
koplytstulpis – padėka
Švč. Mergelei Marijai už globą

Kunigai eina aukoti šv. Mišių
į Pivašiūnų šventovę

Rugpjūčio 14–22 dienomis Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, vykę Žolinės atlaidai sutraukė gausius būrius maldininkų. Pagrindinę atlaidų dieną, rugpjūčio 15-ąją, melstasi už Lietuvos žemdirbius. Šv. Mišias transliavo Lietuvos televizija.

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis prieš šv. Mišias džiugiai pasveikino vyskupus. Į Pivašiūnus švęsti Dievo Motinos Marijos Ėmimo į dangų iškilmės atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Vilniaus arkivyskupo pagalbininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, taip pat keli Seimo ir Vyriausybės nariai, žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, svečiai iš Vokietijos – Magdeburgo vyskupijos. „Mieli broliai ir seserys, šią dieną kreipkime savo žvilgsnį į dangun paimtąją Dievo Motiną. Eucharistijos šventimas tevienija mus bendrai maldai už Lietuvos žemdirbius, prašant palaimos surinkti derlių bei jų šeimoms, taip pat melskime Dievo gailestingumo mūsų krašto žmonėms“, – kvietė Kaišiadorių ganytojas prieš šv. Mišių liturgiją.

Vidudienio šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius (Pamokslą spausdiname 3 p.).

Per Žolinės aštuondienį melstasi įvairiomis intencijomis: už žemdirbius, šeimas, Šeimos centrų darbuotojus, už dvasininkus ir vienuolius bei melsta pašaukimų į dvasininkų luomą, už ligonius ir „Caritas“ darbuotojus, tikybos mokytojus ir visus pedagogus, Katechetikos centrų darbuotojus, vaikus ir jaunimą.

Rugpjūčio 17-ąją, trečiadienį, vysk. J. Matulaitis pašventino iš pernai per vėtrą išrauto ąžuolo išdrožtą koplytstulpį. Jo autorius – skulptorius Algirdas Judickas. Tai parapijiečių padėka Švč. Mergelei Marijai už globą.

Rugpjūčio 18-ąją, ketvirtadienį, maldos už ligonius dieną, taip pat buvo paminėta Pivašiūnų parapijos globos namų 15 metų sukaktis. Vysk. J. Matulaitis įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems šios įstaigos darbuotojams. Per 15 metų šiuose namuose gyveno apie 50 parapijiečių. Apie 30 jų jau palydėta į Amžinybę. Vienintelė šių namų gyventoja Ona Viesienė čia gyvena nuo pirmos dienos.

Rugpjūčio 20-ąją melstasi, kad Dievo tarnas Kaišiadorių vyskupas arkivyskupas Teofilius Matulionis būtų paskelbtas šventuoju.

Sekmadienį, rugpjūčio 21-ąją, melstasi už parapijas ir bendruomenes. Šią dieną, Kaišiadorių vyskupo kvietimu, Pivašiūnuose viešėjo Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas dr. Luigi Bonazzi. Nuncijus, lydimas Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio ir vietos dvasininkų buvo iškilmingai pasitiktas prie šventovės šventoriaus vartų. Pivašiūnų parapijos klebonas mons. Vincas Baublys tarė sveikinimo žodį ir palydėjo į šventovę. Šv. Mišioms vadovavo ir homiliją sakė Apaštalinis nuncijus. Homilijoje jis kreipėsi į gausų būrį jaunuolių, pasiruošusių priimti Sutvirtinimo sakramentą. Nuncijus kalbėjo apie būtinybę paklusti Viešpaties valiai ir leistis į nuotykį su Dievu.

Prisimindamas savo jaunystę ir esminį gyvenimo pasiryžimą tapti kunigu, Nuncijus tai sugretino ir su Dievo Motinos apsisprendimu ištariant „Fiat“ – teesie – Viešpaties valiai.

Po homilijos abu vyskupai – Apaštalinis nuncijus ir Kaišiadorių vyskupas – teikė Sutvirtinimo sakramentą. Jį gavo 41 jaunuolis, 11 jų buvo iš Pivašiūnų parapijos. Po šv. Mišių buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Po pamaldų svečiai susibūrė į agapę Pivašiūnų parapijos namuose. Agapės metu nuncijus pristatė Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje veiklą, pasidalino mintimis apie tikėjimo sklaidą šiuolaikinėje visuomenėje bei atsakė į jam užduotus klausimus.

Paskutinę atlaidų dieną, minint Švč. Mergelę Mariją Karalienę, į Pivašiūnus rinkosi Rožinio maldos mylėtojai – „Gyvojo rožinio“ ir „Marijos legiono“ nariai; 12 val. šv. Mišiose homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas.

Užbaigdamas Žolinės atlaidus Pivašiūnuose Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis padėkojo šios parapijos klebonui mons. Vincui Baubliui, besirūpinusiam atlaidų organizavimu, Kurijos ir pastoracinių centrų darbuotojams, savanoriams, vyskupijos jaunimui, choristams, liturgijos patarnautojas ir visiems, kurie savo pagalba prisidėjo organizuojant atlaidus. Vyskupas sakė: „Dangiškosios Motinos užtarimas, kurio meldėme visą aštuondienį, telydi mus patikėtuose darbuose ir tepadeda skleisti meilę ir dvasinę šilumą mūsų vyskupijoje ir Tėvynėje...

Tikimės, kad pasimeldę prie garsaus Dievo Motinos Nuliūdusiųjų Paguodos paveikslo, visi atlaiduose apsilankiusieji gavo reikiamų malonių.

Beje, Pivašiūnų parapijoje 15 metų veikia koplyčia Eičiūnuose. Mons. V. Baublys sekmadieniais joje aukoja šv. Mišias, o neseniai bendruomenė džiaugėsi gavusi vargonus iš Vokietijos. Suaugusiųjų ir vaikų bei jaunimo chorai džiaugiasi galėsią giedoti jiems grojant.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija