2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Darbščioji Bažnyčios bitutė

Kun. Mykolo Buožiaus 100-osioms gimimo metinėms

Kun. Mykolas Buožius 1987 m.
birželio 21 d. švenčiant
kunigystės 50-metį Jurbarke

Kun. Mykolas Buožius gimė 1911 m. rugsėjo 6 dieną Joniškio parapijoje Slėpsnių kaime. Baigęs pradžios mokyklą, 1924–1932 metais mokėsi Joniškio gimnazijoje ir Šiaulių valstybinėje berniukų gimnazijoje. 1933 metais mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Baigęs 3 filosofijos kursus, toliau mokslus tęsė Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1937 m. birželio 20 dieną Kauno arkikatedroje-bazilikoje gavo kunigystės šventimus ir paskirtas vikaru į Ukmergę, o 1940 metais paskirtas Vidiškių parapijos administratoriumi. 1946–1948 metais dirbo Kelmės, vėliau – Dotnuvos vikaru.

1948 m. balandžio 19 dieną Smilgių miestelyje (Panevėžio r.) bolševikų suimtas ir ypatingo pasitarimo nuteistas pagal to meto baudžiamojo kodekso 58-ą straipsnį 10 metų pataisos darbų lageryje. Bausmę atliko Norilsko statybos darbuose, o vėliau – anglies ir rūdos šachtose. Iš lagerio išleistas 1955 m. spalio 2 dieną, savanoriškai ėjo kunigo pareigas Igarkoje. Į Lietuvą grįžo 1956 m. rugpjūčio 13 dieną ir buvo paskirtas Krakių parapijos vikaru, o nuo 1959 metų – tos pačios parapijos klebonu.

Kun. M. Buožius 1968 m. liepos 15 dieną skiriamas Jurbarko parapijos klebonu, aptarnaujančiu ir Vertimų parapiją, o 1969 m. vasario 1 dieną paskiriamas Raseinių dekanato vicedekanu.

Sunkus pokarinis ateizmo siautėjimas trukdė normaliai dirbti pastoracinį darbą. Planai ir užmojai dideli, bet neleidžiama atstatyti per karą sugriautų bažnyčios bokštų, pasistatyti kleboniją. Sunkiai bet sėkmingai dirbami tik tie darbai, kurie ateistų mažiau pastebimi: restauruojami bažnyčios altoriai, dekoruojamas jos vidus, slaptomis vaikai mokomi tikėjimo tiesų.

1984 metais kun. M. Buožius paskiriamas Kunigų tarybos nariu.

Sunkus darbas, nervinė įtampa silpnina sveikatą. 1987 m. birželio 21 dieną kun. Mykolas švenčia 50 metų kunigystės jubiliejų. Visą laiką mylėdamas darbą jubiliejaus proga gražiai išleistame spalvotame lankstinuke savo kunigiško darbo metus apibūdina keliais žodžiais: „Medus žieduose, o laimė darbuose“.

Niekada kun. Mykolas nesiskundė, kad sunku. Visada tryško optimizmu ir maloniu vaišingumu. Jau vos bepaeidamas ir prilaikomas už parankės lankė dekanato parapijas, davė patarimų, pamokymų.

Kun. M. Buožius pačiam prašant 1990 m. gegužės 18 dieną atleidžiamas iš Jurbarko klebono ir Raseinių vicedekano pareigų ir skiriamas Jurbarko bažnyčios altaristu.

Kun. jubiliatas M. Buožius mirė 1991 m. kovo 24 dieną Santariškių klinikose Vilniuje. Palaidotas 1991 m. kovo 27 dieną prie savo mylimos ir išpuoselėtos Jurbarko bažnyčios. Šv. Mišias už velionį aukojo vyskupai V. Michelevičius ir J. Žemaitis, dalyvavo daug kunigų ir tikinčiųjų.

Laidotuvių metu kun. Petras Našlėnas sakydamas pamokslą pabrėžė, kad jis būdamas klieriku kartu su kun. Mykolu šachtose kasė anglis ir dažnai su juo ateidavo kitiems į pagalbą. Už tai prižiūrėtojų rimbais jie abu buvo mušami. Girdėdami tuos skaudžius prisiminimus sausakimšoje bažnyčioje žmonės šluostėsi ašaras, netekę pasišventusio, darbštaus kunigo, 23 metus jiems ištikimai tarnavusio.

Algirdas JOKŪBAITIS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija